Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.25.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25 - 2018. 05. 25

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (V.25.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

 2 /2017 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  2 /2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el.


                                                                             1. §


A Rendelet 3. §-a- az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi módosított előirányzatát

154.778.318 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

            155.679.702 Ft tárgyévi költségvetési kiadással ,

                                                  901.384 Ft felhalmozási célú költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                  123.978.806  Ft-ban
  • előző évi működési célú pénzmaradvány                 6.359.132 Ft-ban • a működési célú kiadásokat                                             105.305.266 Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             15.765.661 Ft-ban         
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                         2.791.745 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              17.917.611 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                              8.118.613 Ft-ban
 • egyéb működési kiadás                                           3.540.845 Ft-ban 
 • közös hivatal finanszírozás                                   54.471.010 Ft-ban
 • államháztartás belüli megelőlegezés visszafiz.      2.699.781 Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                              30.799.512 Ft-ban
  • előző évi pénzmaradvány                                     23.257.618 Ft-ban


 • a felhalmozási célú kiadást                                              31.700.896 Ft-ban
 • működési célú tartalékot                                                   18.673.540 Ft-ban

állapítja meg.Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

1547783182154778318


aa]

működési költségvetési bevételét

117619674             118064550117619674


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

37158644               1849308637158644               18493086

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

155679702            136557636155679702            136557636


ba)

működési költségvetési kiadását

105305266105305266személyi jellegű kiadások

1576566115765661munkaadókat terhelő járulékok

27917452791745dologi jellegű kiadások

1791761117917611egyéb működési kiadások

5801185558011855ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


26997812699781ellátottak pénzbeli juttatásai

81186138118613
céltartalék

1867354018673540
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

3170089631700896
beruházások előirányzata

1963589619635896
felújítások előirányzata

1206500012065000
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát

901384901384
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési többletét
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát

901384901384
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

29616750291616750da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

63591326359132db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

2325761823257618


e)


finanszírozási célú műveletek bevételét

901384901384ea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételéteb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

901384901384
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátállapítja meg.2.§


A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.


3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Somogyzsitfa, 2018. május 24.

 Papp  János                                                 Dr. Árvai Tibor

 polgármester                                                       aljegyző
Záradék:


Jelen rendelet Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 24. napján kihirdetésre került.
Somogyzsitfa, 2018. május 24.                                                                                          Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                                 aljegyző