Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018.(V.25 ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5 /2018.(V.25   ) önkormányzati rendelete

 az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2017. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalra


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szerve külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 116.936.356 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                                150.707.885Ft-ban,

c) maradványát                                                                           33.771.529  Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  2, 3.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                          105.305.266Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                      15.765.661  Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                               2.791.745  Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           17.917.611 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    8.118.613  Ft

ae)  államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                2.699.781 Ft                      

af) működési célú pénzeszköz átadás                                             3.540.845 Ft

ag) közös hivatal finanszírozása                                                   54.471.010 Ft

b.) Közös hivatal működési kiadásai összesen:                            56.493.943 Ft

ebből:

ba) személyi jellegű kiadások:                                                       31.140972 Ft

bb) munkaadót terhelő járulékok:                                                      8.128.245 Ft

bc) dologi kiadások:                                                                        11.161.146 Ft

bd) felhalmozási kiadások                                                                     63.580 Ft(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:            11.631.090  Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                              6.564.412 Ft

b) felújítások                                                                                                      5.066.678 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                        0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                           0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                             0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                    0 Ft

(3) A közös hivatal beruházási kiadásai:                                                                       0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16.  melléklet szerint  17 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 17 főben  állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 33.771.529 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét    341.536.590 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2)Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ Az önkormányzatnak közvetett támogatása nincs.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A   jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogyzsitfa, 2018. május 24
Papp János                                                                                       Dr Árvai Tibor

            polgármester                                                                                             aljegyző

Záradék:


Jelen rendelet Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 24. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. V. 24.                                                                                                                          Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                            aljegyző