Zalaszabar Község Képviselő-testületének 7/2019 (XI.14..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 01. 01

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

  1. §

(1) A rendelet célja a helyi adókkal kapcsolatos helyi szabályok meghatározása.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időre

a) vagyoni típusú adóként építményadót,

b) kommunális jellegű adóként magánszemély kommunális adóját valamint idegenforgalmi adót

c) helyi iparűzési adót

vezet be.

II. Fejezet

Vagyoni típusú adók

1. Az építményadó

Az adó alapja

2.§

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

3. §

Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után 900 Ft/m2.
Adómentességek, kedvezmények

4. §

(1) Mentes az adó alól:

a) Az önkormányzat illetékességi területén ténylegesen életvitelszerűen élő magánszemély tulajdonát, vagy részben tulajdonát képező lakóépület, mely után a magánszemély adóalany magánszemélyek kommunális adója megfizetésére kötelezett.

b) A gépjármű tárolására létesített garázs, kivéve, ha annak használatából tulajdonosának,

illetve másnak adóköteles jövedelme származik.


(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesség alkalmazása során az a lakás szolgál életvitelszerű tartózkodásra:

a) ahonnan az adóalany, illetve a lakást nem adóalanyként használó természetes személy az életét szervezi, rendszeresen munkába vagy oktatási intézménybe indul, oda tér haza,

b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja,

c) amely családi élete helyszínéül szolgál,

d) a melyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,

e) amely elsődleges címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesség biztosítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó közüzemi számlákat.


(4) Az adómentesség megszűnik annak az évnek az utolsó napjával, amelyikben az adóalany felhagy a lakás életvitelszerű használatával.


5. §


(1) Az adóalanyt a fizetendő adóból adókedvezmény illeti meg a külterületi építmény utáni adóból 7000 Ft erejéig, ha az építmény állaga:

a) 50 évnél régebbi, továbbá

b) Vályogból, fa szerkezeti elemekből készült

c) Teherhordó és (vagy) tetőszerkezete jelentős mértékben sérült (falak megrepedezettek, nincs szigetelése, felvizesedett, tetőszerkezete roskadt beázik).III. Fejezet

Kommunális jellegű adók

1. A magánszemély kommunális adója

Az adó mértéke

6. §

(1) A magánszemély kommunális adójának évi mértéke:

a)  a Htv. 11. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000.- Ft

b) A Htv 17. §-ban meghatározott adótárgyanként (telek) 4.000 Ft.


Adómentességek, kedvezmények

7. §

(1) Mentes az adó alól:

a) Valamennyi külterületi építmény

b) Az építési tilalom alatt álló beépítetlen telek a tilalom ideje alatt

c) A lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek

d) Magánszemély tulajdonában álló lakóépület, amely után az adóalany építményadó fizetésére kötelezett.

2. Idegenforgalmi adó

Adó alapja

8. §.

A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

9. §

A 8. § alapján a fizetendő idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft/fő/vendégéjszaka.

Adókedvezmény                                                                   

10 . §

A 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2019. június 27-ig hatályos 2.§ szerinti „egyéb szálláshely” szolgáltatást, továbbá a Kormányrendelet 2.§ szerinti „magánszálláshely” szolgáltatást igénybe vevők esetében személyenként és vendégéjszakánként az adókedvezmény mértéke a 9. §-ban meghatározott összeg 50,00 %-a.


IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

11.  §

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37 §. (2) bekezdésének a.) és b.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5000.-Ft.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12.  §

(1) A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi adókról szóló 10/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelet.

            

         Takács Péter                                                        Szabóné Dr. Csányi Marianna

                     polgármester                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. november 14.


                                                                                                  Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                                     jegyző