Zalaszabar Község Képviselő-testületének 9/2019 (XI.14..) önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 01


Zalaszabar Község Önkormányzata

Képviselőtestületének

9/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. §. (3) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésében és a 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
                       Takács Péter                                                   Szabóné Dr. Csányi Marianna

                       polgármester                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. november 14.                                                                         Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                         jegyző

1. melléklet 9/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

1. mellékletSZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJA

  1. Szociális étkeztetés:

Intézményi térítési díj: 400 Ft/nap 

A térítési díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza!