Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 13/2018 (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2018. 12. 16

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 13/2018 (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2018.12.16.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Pusztamonostor Községi Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 64. § (1) bekezdése és 76. § (1) bekezdése szerinti feladatai ellátására közösségi színteret tart fenn.

2. § (1) Az Önkormányzat a kötelező kulturális alapszolgáltatásán túlmenően a Kultv. 76 § (3) bekezdés b) pontja i alapszolgáltatást látja el.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározottakon túl feladatának tekinti:

a) az ünnepek kultúrájának gondozását,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését,

c) a településesztétikai kultúra fejlesztését, a környezetkultúra javítását,

d) a közösségi élet élénkítését, önszerveződő közösségek működésének támogatását,

e) feltételek biztosítását a szabadidő kulturális eltöltéséhez,

f) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,

h) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését.

(3) A Képviselő-testület arra törekszik, hogy a település polgárai folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról.

3. § (1) A Képviselő-testülete az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév éves szolgáltatási tervét, az előző évi végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves rendezvénynaptárt. A szolgáltatási tervet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti szakember véleménye alapján a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során rendszeres kapcsolatot tart fenn az helyi köznevelési intézményekkel, civil szervezetekkel és a helyi egyházi szervezettel.

(3) Az Önkormányzat együttműködést alakít ki a megyei közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel.

4. § A közösségi színtér használati szabályzatát, házirendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 18/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az Önkormányzat közösségi színterének használati szabályzata, házirendje

1 Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg közösségi színtereit, amelyet a közművelődési feladatok folyamatos megvalósítása érdekében közművelődési helyszínként működtet.

1a. Közösségi színterek, közművelődési helyszínek: Közösségi színtér Pusztamonostor, Szabadság út 25., Községi Könyvtár Pusztamonostor, Szabadság út 25.

2 Közösségi színtér fenntartója: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

3 Közösségi színtér fenntartójának címe: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

4 Közösségi színterek igénybevételének szabályozása

A helyiség/helyszín igénybevételének szándékát a Polgármestertől legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni. A Polgármester az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével biztosítja a helyiséget/helyszínt, az igénylőnek. A helyiség/helyszín igénybevétele a nyitva tartási időben szervezett, kötött program kivételével - igénybevételi szándék bejelentése nélkül szabadon használható. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármester jelöltek, képviselő jelöltek, valamint az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér helyiségeit, kampányrendezvény tartása céljából az 5.1. pontban foglaltak szerint. Az önkormányzat természetbeni juttatásként, a községben működő civil szervezetek/ önszerveződő civil kezdeményezések részére, kérelemre ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. A közösségi színtér használata során a 8. pontban rögzített házirend betartása kötelező.

5 A közösségi színterek helyiség/helyszín díjmentes és díjköteles használata

6 Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

6.1.1. a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,

6.1.2. e szabályzatban meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,

6.1.3. a településen működő civil szervezetek/önszerveződő civil kezdeményezések általi igénybevétel,

6.1.4. a lakosság ingyenes egészségügyi szűrése/vizsgálata;

6.1.5. a lakosság általi vagy a település lakosságát kiszolgáló, közérdekű nem belépő fizetéséhez kötött rendezvények, programok esetén. 6.1.6. A díjmentes igénybevétel alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

6.2 Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

6.2.1. üzleti célú tevékenységek igénybevételére,

6.2.2. magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására.

7. A helyiség/helyszín használatára vonatkozó megállapodás

A közösségi színtér helyiség/helyszín használatára vonatkozó megállapodás megkötésére az Önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult. A megállapodásokról az Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalát, (a továbbiakban: Hivatal) tájékoztatni kell. A helyiség/helyszín használatára vonatkozó díjakat az Önkormányzat Önköltség számítási szabályzata határozza meg. A díjat a megállapodás alapján az Önkormányzat 11745035-15412548-00000000 számú számlájára kell befizetni.

8 A Közösségi színterek házirendje

A közösségi színteret, helyiséget nyitva tartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit. A közösségi színteret, helyszínt annak rendeltetése szerint, - szervezett, kötött program kivételével – minden érdeklődő, - igénybevételi szándék bejelentése nélkül - szabadon használhatja. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevétel esetén, annak teljeskörű felelősségvállalásával történhet. A közösségi színtér helyszínein minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani. A közösségi színtérként működő helyiség/helyszín, közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért az Önkormányzat felelősséget nem vállal. A közösségi színtér helyiségeiben 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. A házirend, jogvédelmi előírások betartásáért, valamint betartatásáért, a polgármester vagy az általa megbízott felelős személy egyszemélyben felel. A házirend betartása, minden látogató számára kötelező.

9 A Községi Könyvtár speciális használati szabályzata, házirendje

9.1. Személyi feltételek:

A könyvtárosi teendőket az Önkormányzat foglalkoztatásában álló személy látja el, a munkaköri leírásban foglaltak szerint, az önkormányzat által meghatározott nyitva tartási rendben.
9.2. A könyvtárhasználó jogai: A könyvtárhasználó jogosult, bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, az alapszolgáltatások ingyenes igénybevételére, - könyvtárlátogatás, állomány helyben használata, állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
9.3. A könyvtárhasználat feltételei: Az alapszolgáltatás igénybevétele beiratkozáshoz kötött. A beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölni és igazolni: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások: könyv-, folyóirat-, egyéb kiadvány kölcsönzése. A könyvtárat a látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivételt képeznek a szervezett foglalkozások: tanórák, rendezvények. Az olvasó minden alkalommal köteles magával hozni olvasójegyét. Egy-egy alkalommal maximálisan 5 könyv kölcsönözhető 30 napra, amely szükség esetén meghosszabbítható egy alkalommal újabb 30 napra. Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni. A könyvtár állományának a következő részei csak helyben használhatók, illetve csak egy tanítási napra kölcsönözhetőek: kézikönyvtár, bekötött folyóiratok, hanglemezek. A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatóak meg az állományban. A könyvtárban fegyelmezett, csendes magatartás az elvárt.
9.4. Az internet használat feltételei: A könyvtárban lehetőség van számítógép-használatára. Az elhelyezett gépek a nyitva tartási idő alatt ingyenesen használhatók. A számítógép-használata során a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internetes oldalak megtekintése, elektronikus levelezés, a gépre telepített oktató alkalmazások használata, letöltés, nyomtatás (külön kérés alapján). A használók közízlést sértő internetes oldalakat nem látogathatnak, a rendszer regisztrálja a látogatott webhelyet. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat és nem veszélyeztetheti a számítógépes rendszert. A számítógépről való nyomtatásra lehetőség van, amit előre kell jelezni. A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat be kell zárni és jelezni kell a használat végét az ott jelenlévő dolgozónak. A számítógép használata során felmerülő hibát azonnal jelezni kell. Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése csak az e célra fenntartott helyre történhet. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. Elektronikus levelezésre külön postafiókot nem biztosítunk. A használt technikai eszközök épségéért a használók anyagi felelősséggel tartoznak.