Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2003.(VIII.11.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 03. 11

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő testületének

13/2003. (VIII. 11.) sz. rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakba: Gyvt.) 18.§. (2) bekezdésében, a 29.§. (1) és (2) bekezdésében és a 131.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek szociális biztonsága érdekében a helyi sajátosságok figyelembevételével a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.


I. fejezet


Bevezető rendelkezések


A rendelet célja


1.§.


 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.
 2. Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok elérése érdekében a rendelet a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


A rendelet hatálya


2.§.


E rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, az Gyvt. 4.§. (1), (2) és (3) bekezdésében felsorolt személyekre, továbbá az önkormányzat – lakóhelytől függetlenül – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.


A gyermekek védelmének helyi rendszere


3.§.


 1. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a.) pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

- egyszeri támogatás,

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás¹

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás_____________________________

¹  Hatályát vesztette a 18/2013.(XII.19.) Ör .8.§. (2) bekezdés alapján- óvodáztatási támogatás (az első alkalommal járó támogatást természetben             nyújtott ellátásként a gyermek rendszeres óvodába járásának segítésére,             különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag             biztosítására kell fordítani)


b.) - gyermekjóléti szolgálat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális             Alapellátó Központ keretén belül,

 • gyermekek napközbeni ellátása napköziotthonos óvodában.
 1. E rendeletben meghatározott gyermekvédelmi feladat -és hatásköröket a jegyző gyakorolja, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében átruházott hatáskörben a polgármester.
 2. E rendeletben használt fogalmak értelmezése során a Gyvt 5.§-ában foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.
 3. E rendelet alkalmazásában

Létfenntartást veszélyeztető helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény (pl.: betegség, haláleset, vagy elemi kár miatt a család havi összjövedelmét meghaladó összegű rendkívüli kiadás).


II. fejezet


Eljárási rendelkezések


4.§.


 1. E rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatások igénylése kérelemre indul.

A kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője nyújthatja be a Körjegyzőség Hivatalához.

 1. Ha olyan személy vagy szervezet javasolja az ellátás megállapítását, akinek az ügy körülményeiről tudomása van, az eljárást hivatalból kell lefolytatni.
 2. A kérelemnek tartalmazni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyi adatait.
 3. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat, továbbá mindazokat az iratokat, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek.
 4. A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.
 5. A jogosultság elbírálásánál a kérelmező vagyoni helyzetét vizsgálni kell, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.
 6. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19.§. (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.
 7. Amennyiben a környezettanulmány nem támasztja alá a támogatásra való jogosultság fennállását, a kérelmező újabb jövedelemnyilatkozat benyújtására kell felszólítani, amelyben köteles megindokolni a vagyoni helyzete és a jövedelme közötti ellentmondást.
 8. A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagát kell figyelembe venni, egyéb jövedelemnél pedig egy év átlagát.
 9. A pénzbeli és természetbeni ellátás - jogerős megállapítása esetén - a kérelem benyújtásától esedékes.
 10. Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíti a Hivatalt
 11. A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt az igénybevevőt kötelezni kell a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetésére.
 12. A jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésének szabályait a Gyvt. 133.§. (2) - (5) bekezdései tartalmazzák.
 13. A megállapított pénzbeli támogatások kifizetéséről – egyedi határozat alapján - a Hivatal gondoskodik, lakásra való kiutalás vagy pénztári kifizetés formájában.


Gondoskodik továbbá az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok ellátásáról.

 1. A rendszeresen fizetendő pénzbeli ellátások utólag, tárgyhót követő hó 5. napjáig, a Hivatal házipénztárában, jegyzék alapján, vagy postai úton kerülnek kifizetésre.
 2. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül kerül kifizetésre a Hivatal házipénztárából vagy postai úton lakcímre történő utalással. Erről a határozatban tájékozatni kell a támogatás felvételére jogosultat.
 3. E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdések tekintetében a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény (továbbiakban: KET) rendelkezései, valamint a Gyvt. és a végrehajtási rendeletei az irányadóak.


III. fejezet


Pénzbeli és természetbeni ellátások


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


5.§.


(1) A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt ) 19.§.-20.§/A-ai alapján állapítja meg.Egyszeri támogatás


6.§. 1. A Rendelet 6.§.-a hatályát veszti.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás²


7.§.


 (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében

      meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti

     (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan

     létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe

     került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli

     támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni,

    illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális

    válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának

    előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való

    kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

    betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a

   körjegyzőség hivatalánál terjesztheti elő.

    (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként

          5000-10000,-Ft-ig terjedhet.


_____________________________

²  Hatályát vesztette a 18/2013.(XII.19.) Ör .8.§. (2) bekezdés alapján7/A.§.


A jegyző a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a Gyvt 20/B.§.-a alapján állapítja meg.

Természetben nyújtott ellátások


8.§.


 1. A rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint az egyszeri támogatás részben, vagy egészen természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt a gyermek családi körülményei indokolják. Természetbeni ellátás nyújtása különösen indokolt a védelembe vett és azon gyermekek számára, amelyek családjában nem látszik biztosítottnak, hogy a pénzbeli ellátás a gyermek szükségleteinek kielégítését, a megfelelő nevelését szolgálja.

(2) Természetbeni ellátás különösen – a megállapított támogatás összegének erejéig

 • intézményi étkezési térítési díj átvállalása;
 • élelmiszer, ruhanemű;
 • gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása;
 • tankönyv-, tanszerellátás;
 • tandíj, kollégiumi díj.

(3) Nem részesíthető pénzbeli támogatásban az a gyermek, akinek a családjában nem       látszik biztosítottnak, hogy a támogatás összege a gyermek megfelelő nevelését       szolgálja. Ebben az esetben az ellátás természetben nyújtandó.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg       természetbeni ellátás formájában, ha

 1. a kérelem a gyermek térítési díjának (díjhátralékának), tandíjának, kollégiumi díjának, tankönyv, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, ruhaneműjének, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj támogatására irányul, vagy
 2. az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.
 1. A természetben nyújtott támogatás esetén a beszerzésekről és a díjak kifizetéséről a jegyző gondoskodik. Térítési díjat, tandíjat, kollégiumi, illetve étkezési térítési díjat stb. az illetékes intézménynek kell átutalni.
 2. Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az élelmezésért fizetendő díjat, a tandíjat, kollégiumi díjat, gyógyszerköltséget, ruhanemű árát, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjat, a tankönyv, tanszer árát, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie.
 3. Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözetet a jogosult részére ki kel fizetni.


Tankönyvvásárlási támogatás


9.§.


 1. Tankönyvvásárlási támogatásban részesül – (2) bekezdés kivételével - minden Zalaszabar község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező alapfokú, közép- (ideértve a technikusi képzést is) és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, legfeljebb 25 éves koráig.

(2) Nem állapítható meg tankönyvvásárlási támogatás annak, akinek részére a tankönyvpiac     rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény 8.§. (4) bekezdése alapján a tankönyvek  ingyenesen állnak rendelkezésre.
(3) A tankönyvvásárlási támogatás összege:

 1. alapfokú, középfokú oktatási intézményben, és technikusi képzésben részt vevő gyermek esetén 4.000,-Ft,
 2. felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén 6.000,- Ft.
 3. A tankönyvvásárlási támogatás megállapítása iránti kérelemhez az közép és felsőoktatási intézményekben tanulók esetén csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról.
 4. A képviselő-testület a tankönyvvásárlási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.Óvodáztatási támogatás


9/A.§.


 1. A jegyző a Gyvt 20/C.§. (1) bekezdése szerinti óvodáztatási támogatást állapít meg annak, aki a Gyvt 19.§.-20.§-aiban foglalt feltételeknek, illetve a Gyvt 20/C.§. (2) bekezdés feltételeknek megfelel.
 2. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósítására a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) 68/F., 68/G, 68/I, 68/K.§.-ait kell alkalmazni.
 3. Az óvodáztatási támogatás összegét a Gyvt 20/C.§. (3) bekezdése szerint kell megállapítani.
 4. Az első alkalommal megállapított óvodáztatási támogatást természetben nyújtott ellátásként a gyermek rendszeres óvodába járásának segítésére, különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítására kell fordítani.
 5. A természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a jegyző a Zalakaros Kistérség többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ közreműködésével biztosítja, aki a támogatás számlával történő elszámolására köteles.
 6. A természetben megállapított óvodáztatási támogatás a Gyer 68/H.§. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehet felhasználni.


IV. fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


Általános szabályok


10.§.


 1. A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
 2. Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
 1. gyermekjóléti szolgálat,
 2. gyermekek napközbeni ellátása keretében: napközi otthonos óvodai ellátás.


Gyermekjóléti szolgálat


11.§.


 1. A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ keretén belül biztosítja.
 2. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A Szolgálat a tevékenységét a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17.§. (1) bekezdésben felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – a gyermek veszélyeztetésére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál vagy a gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél lehet.
 3. A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39 – 40.§-ai határozzák meg.


Gyermekek napközbeni ellátása


12.§.


 1. A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
 2. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Napközi otthonos óvodában biztosítja.
 3. A napközi otthonos óvodai ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Térítési díj


13.§.


 1. A napközi otthonos óvodai ellátás keretében biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés intézményi térítési díjának mértékét az élelmezési nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról szóló 9/2006.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza.

 (3) Az ellátásért fizetendő térítési díj mértékét évente a képviselő-testület felülvizsgálja..

A megállapított térítési díjat a módosítást követő hó 1. napjától kell alkalmazni.V. fejezet

Záró rendelkezések


14.§.


 1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


                  Varga Dezső                                                                     Termecz Marianna

                 polgármester                                                                        körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2003. augusztus 12-én.

Termecz Marianna

      körjegyző

Hatályban volt 2013.12.31.-ig