Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 3/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást biztosító szociális alapellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2014. 05. 01 - 2014. 08. 29

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő Testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§

Szociális étkeztetés


A szociális étkezés teljes költsége: 649.-Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj : 447.-Ft/fő/nap


Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő Testülete a szociális étkezés személyi térítési díjainak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:


Jövedelemmel nem rendelkező igénybe vevő esetén:                                 INGYENES

28.500.-Ft/hó jövedelemig                                                                           100.-Ft/adag

28.501-42.750.-Ft /hó jövedelemig                                                              335.-Ft/adag

42.751.-Ft-tól :                                                                                             445.-Ft/adag.                                                                       

2.§

Házi segítségnyújtás


Intézményi térítési díja a 2013. évi költségek alapján: 785.-Ft/gondozási óra,


A fizetendő személyi térítési díj összege

57.000.-Ft-ig:                                                                          INGYENES,

57.001-85.500.-Ft között: az intézményi térítési díj 50%-a:  393.-Ft/óra,

85.501.-FT-tól az intézményi térítési díj teljes összege:        785.-Ft/gondozási óra.

    

3.§

Szociális rászorultság esetén az ebéd házhoz szállítás díja: 105.-Ft/nap.

                                                                               

4.§


A térítési díjak megállapításának alapja a tervezett kiadások összege.

A szociális étkezés térítési díja 27% ÁFA-t tartalmaz.


Záró rendelkezések


1.§ (1) E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

      (2) E rendelet életbe lépésével hatályát veszti a a 15/2008.(XII.01.) rendelet 2.§-ának a szociális étkezések térítési díjára, illetve a rendelet házi segítségnyújtás személyi térítési díjára vonatkozó 3.§-a.


           Sári Ferenc                                                                 dr. Voller Erika

          polgármester                                                                       jegyző