Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 3/2015 (II.20..) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 26

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 3/2015 (II.20..) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetve a Ht. 35. §-ában és 39. § (2) és (5) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) Pusztamonostor Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Pusztamonostor község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és velük összefüggő tevékenységre.

(5) A kötelező közszolgáltatást az ingatlantulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása

2. § (1) Pusztamonostor Község Önkormányzata a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(2) A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Pusztamonostor Község közigazgatási területén a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. - továbbiakban: közszolgáltató) végzi és biztosítja.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt a közszolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(4) Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen közterület - használati hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék keletkezésével jár, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni.

(5) A hulladék a közszolgáltató által a Régió-Kom Kft. telephelyén lerakással kerül ártalmatlanításra.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

3. §

4. §

II. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

5. § (1) A települési hulladék gyűjtése heti gyakorisággal – szerdai napokon - történik.

(2) A heti egy alkalommal történő hulladékgyűjtés alkalmával ingatlanonként egy szabvány edényzet (110 liter), ennek hiányában két zsák kerül elszállításra.

(3) Önkormányzati intézmények, és a gazdálkodó szervezetek ingatlantulajdonosai hulladékszállítása a természetes személy ingatlantulajdonosok hulladékszállításával azonos napon történik.

(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost amennyiben az módjában áll – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. A műszaki okok miatt fellépő a közszolgáltatás rendjében bekövetkező változásról a közszolgáltató haladéktalanul köteles az ingatlantulajdonosokat értesíteni.

6. §

7. § (1) A közszolgáltatás részét képezi az évente egy alkalommal előre meghirdetett lomtalanítás, illetve a szelektív hulladékgyűjtők igénybevétele.

(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonosoknál keletkező lomhulladékot, évi egy alkalommal, települési szinten elszállítja és ártalmatlanítja közszolgáltatói szerződésben foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

  • a) A lomhulladékot a szállítást megelőző napon, 18 órától, de legkésőbb a szállítás napján reggel 7 óráig lehet kihelyezni a közterületre.
  • b) A lomtalanítás április 1. és október 31. között történik a közszolgáltató által legalább 15 nappal korábban meghatározott időpontban.

(3) A közszolgáltató a településen található 4 hulladékgyűjtő szigeten összegyűlt hulladékot is elszállítja, és ártalmatlaníttatja. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítésére a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint, az ott meghatározott gyakorisággal kerül sor.

(4) Az ingatlanhasználó évente egy alkalommal, a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. jásztelki regionális hulladékártalmatlanító telepére 200 kg-ig ingyenesen kiszállíthatja települési hulladékát, amennyiben díjtartozása nincs.

(5) A zöldhulladék szállítást a közszolgáltató az ingatlantulajdonos alkalmankénti kérésére, külön szolgáltatási díj megfizetése ellenében végzi el.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

8. §

1. Az ingatlanhasználó köteles a Ht. és e rendelet előírásait betartva a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére, e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj fizetésére.

2. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét legkisebb mértékűre szorítani,

b) a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok (elhalálozás, ideiglenes távollét) folytán a közszolgáltatás igénybevételében változás következett be. E tényt a keletkezését követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül az ingatlantulajdonosok, a gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatónak írásban kötelesek bejelenteni.[4]

(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

9. § (1) Az ingatlan tulajdonosa gyűjtőedényeket az ürítések közötti időben az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szállítás napján reggel 7 óráig, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az - az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) Zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik:

  • a) túlsúlyos
  • b) sérült
  • c) későn lett kihelyezve;
  • d) nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;
  • e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az edényben kihelyezett hulladék az ürítésre, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kár okozhat, vagy a hasznosítást, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;
  • f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett edény mérgező, robbanó, folyékony,veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható nem, ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;
  • g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.

(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedény az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni használhatóvá tenni.

(4) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartás az ingatlan tulajdonosának a feladata. A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonosnak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. § (1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(2) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve – a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.

(3) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatást a környezetvédelmi és műszaki előírásoknak is megfelelő járművel köteles biztosítani.

A közszolgáltatási szerződés

12. §

1. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és az ingatlanhasználót.

2. A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint.

3. [5] A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

c) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

4. Az ingatlantulajdonosok kötelesek együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó, és – ha a tárgyi feltételek megteremtődnek–a háztartásokban képződő veszélyes hulladék-komponensek elkülönített gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen az elkülönített hulladékgyűjtésben, a szerves anyagok komposztálásában.

8. Záró rendelkezések

13. § Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatálybalépésével egyidejűleg Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 8/2004. (IV.07.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.