Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 12/2015 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Hatályos: 2015. 11. 24 - 2016. 03. 31

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya Pusztamonostor Község közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


2. §

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzata térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Pusztamonostor községben bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön életvitelszerűen élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. §

(1) Térítésmentesen szociális célú barnakőszénre jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:

 1. a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségéhez,
 2.  akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

ba.) egy háztartásában, családban együtt élő személyek esetén a 150 %-át,

bb.) gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyszemélyes háztartás esetén 200 %-át,

bc.) 70 éven felettiek esetén 250 %-át,

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

 1. szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A Polgármester a szociális célú tüzelőanyag támogatást, életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek.


4. §

(1) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelemhez mellékelni kell

 1. a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását/ vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát,
 2. a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 3. gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot,
 4. nem tanköteles korú gyermek esetén iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszony igazolására.

(2) A kérelmek benyújtási határideje: 2015. január 31. A határidő elmulasztása jogvesztő.


5. §

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott kérelmek megállapítására, valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

 1. egyedülálló nyugdíjas/vagy időkorúak járadékában részesülő,
 2. 70 éven felüli házaspár,
 3. gyermekét egyedül nevelő szülő,
 4. három vagy többgyermekes család,
 5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 6. a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él,
 7. aktív korúak ellátásában részesül,
 8. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül.

(3) A támogatás mértéke kérelmezőnként 5 mázsa barnakőszénnél kevesebb nem lehet, továbbá egy háztartás számára maximálisan 10 mázsa barnakőszén kerülhet kiosztásra.

(4) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


6. §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


7. §

(1) A szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a kérelmező kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni.

(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított barnakőszenet értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén 3.000,-Ft + ÁFA/ mázsa díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.


8. §

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 584.200,-Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önrész. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 4. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


9. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az elnyert 184 mázsa barnakőszén mennyiség teljes kiosztását követő napon, legkésőbb 2016. március 31. napján hatályát veszti.


Kelt: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 23-i ülésén.


Sári Ferenc                                                                            Dr. Voller Erika

polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:A rendelet 2015. november 24. napján kihirdetésre került.


Dr. Voller Erika

jegyző