Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 10/2015 (XI.21..) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 21 - 2015. 11. 22

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A Pusztamonostor Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. §

  1. A Képviselő-testület Ügyrendi bizottság elnevezéssel bizottságot hoz létre, amely ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, továbbá az összeférhetetlenségi és a méltatlansági ügyekkel kapcsolatban jogszabályban, így különösen az Mötv. 37.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint az Mötv. 38. § (5) bekezdésében bizottság részére megállapított feladatokat.”


  1. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.


        Sári Ferenc                                                                       dr. Voller Erika

           polgármester                                                                       jegyző