Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 10/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat által nyújtott ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 02

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:


1. §

A Pusztamonostor Községi Önkormányzat által nyújtott ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


2.§.

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat intézménye, a Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha útján biztosítja az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban álló gyermekek intézményi étkezését, szabad kapacitása terhére pedig térítési díj ellenében biztosít étkezési lehetőséget.

2. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §

(1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/:Sári Ferenc:/                                                                                                        /:dr. Voller Erika:/

polgármester                                                                                                                     jegyző


1. számú melléklet a 10/2018. (XI.23.) rendelethez

A gyermekétkeztetési, illetve vendégétkezési intézményi térítési díjtételek:

Óvodai gyermekétkezés:

Megnevezés

Intézményi térítési díj (nettó)

Tízórai

67

Ebéd

185

Uzsonna

67

Összesen

319


Iskolai gyermekétkezés:

Megnevezés

Intézményi térítési díj (nettó)

Tízórai

75

Ebéd

205

Uzsonna

74

Összesen

354


Vendégétkezés:

Megnevezés

Összeg

Nyersanyagköltség

200

Rezsi

291

ÁFA

133

Mindösszesen

Fizetendő összeg

624

630