Zalszabar község Képviselő-testületének 4/2014 (VI.30..) önkormányzati rendelete

2014.évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 30Zalaszabar kÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK


4/2014. (06.30.) önkormányzati rendelete


a  2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.)  módosításárólZalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évii CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszabar Község Önkormányzata 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (II.12.) számú rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed a Zalaszabar Önkormányzatára, Képviselőtestületére.


A „R” 2. § (1) –(6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.


(1) Zalaszabar Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a 2014. évi  bevételeket  135.523  eFt-tal  hagyja jóvá melyből a:


Költségvetési bevételeket 52.911 eFt összegben az alábbi jogcímek szerint:


- működési célú támogatások áh-on belülről                                             56.427 eFt

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről                                 44.603 eFt

- közhatalmi bevételek                                                                                8.200 eFt

- működési bevételek                                                                    26.293 eFt

- felhalmozási bevételek                                                                                     0  eF

- működési célú átvett pénzeszközök                                                         0 eFt

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    0 eFt

Finanszírozási bevételeket  10.436 eFt összegben az alábbi jogcímek szerint:

  • Pénzmaradvány igénybevétele                                                         10.436 eFtA bevételeket – forrásonkénti bontásban – e rendelet mellékletét képező 1,2. és 3/a számú mellékletek részletezik.
(2)  A 2014. évi  kiadások főösszegét 145.959 eFt-ban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

Költségvetési kiadások összegét  145.959 eFt-ban állapítja meg az alábbi cogcímeken:


            - személyi juttatások                                                        28.608  eFt

            - madókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó                   7.117 eFt

            - a dologi kiadások                                                                     40.224  eFt

           - ellátottak pénzbeli juttatásai                                             10.297  eFt

            - egyéb működési célú kiadások                                                    7.597  eFt

           - beruházások                                                                      51.616 eFt 

- felújítások                                                                                           0  eFt

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                          500 eFt


Az Önkormányzat kiadásait az 1., 2, és  4.,5.,6. számú mellékletek  részletezik.

(3) A költségvetési hiány összegét 10.436 eFtban állapítja meg.

Az Önkormányzat a hiány rendezését  belső finanszírozással, pénzmaradványból kívánja fedezni.

 (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20,0 főben hagyja

jóvá. a 4. és a9. mellékletek alapján.

(5) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát 8 főben állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatok mérleg-

szerű bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.


2.§


A „R” 3. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

A tartalék összegét 4400 e Ft-ben állapítja meg. a 6. számú melléklet szerint.

Záró rendelkezések

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. év január 1. napjától kell alkalmazni.


             ……………………………..                                …………………………………

                   Dr. Kalmár István                                             Szabóné Dr Csányi Mariann

                      polgármester                                                                 jegyző


Záradék:

Kihirdetve  2014.06.30.


                                                                              Szabóné Dr Csányi Mariann

 jegyző