Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 11/2015 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásához nyújtható támogatásról

Hatályos: 2015. 11. 24

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:


1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed arra a gyermekre, aki óvodai nevelést köteles igénybe venni és:

  1.  törvényes képviselőjével együtt életvitelszerűen Pusztamonostor közigazgatási területén tartózkodik legalább 1 éve,
  2.  sajátos nevelésű igényű (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek).


2.§

(1) A sajátos nevelésű igényű gyermeket támogatni kell, amennyiben:

  1. térítési díj ellenében igénybe vehető magán köznevelési intézményben a fejlesztése biztosított,
  2.  azt a sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselője kéri, és
  3.  háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


3.§

(1) A támogatás összege havonta sajátos nevelési igényű gyermekenként a magán köznevelési intézmény igénybe vételével felmerült és igazolt költségek 75 %-a, de legfeljebb 20.000,- forint, ha a sajátos nevelési igényű gyermek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

(2) A támogatás havi összege az (1) bekezdés szerinti igazolt költségek 50 %-a, ha a sajátos nevelési igényű gyermek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az (1) bekezdés szerinti értékhatárt, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(3) A támogatás havi összege az (1) bekezdés szerinti igazolt költségek 25 %-a, ha a sajátos nevelési igényű gyermek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az (2) bekezdés szerinti értékhatárt, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.


4.§

(1) A 3. § szerinti támogatást igénybe vételét a sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselője kezdeményezi a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A 3. § szerinti támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelemhez mellékelni kell:

a) a pedagógiai szakszolgálat szakértő véleményének másolatát,

b) a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,

c) a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelem- és vagyonnyilatkozatát.

(3) Az Önkormányzat a 3. § szerinti támogatás megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A támogatást a nevelési év végéig kell megállapítani.


5.§

A megállapított támogatást – amennyiben lehetséges – közvetlenül a térítési díj ellenében igénybe vehető magán köznevelési intézménynek kell folyósítani; a magán köznevelési intézmény igénybe vételével felmerült és igazolt egyéb költségeket a Hivatal havonta folyósítja az igazoló okirat beérkezését követő hónap 5. napjáig a kérelmező kérésének megfelelően banki átutalással vagy a Hivatal útján készpénzben.


6.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kelt: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 23. napján tartott nyilvános ülésén.


Sári Ferenc                                      Dr. Voller Erika

polgármester                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. november 24.
Dr. Voller Erika

jegyző