Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 9/2018 (VII.26.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Kormányhatározat alapján nyújtott szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Hatályos: 2018. 07. 27 - 2019. 03. 31

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Pusztamonostor Község közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2. §

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzata térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Pusztamonostor községben bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön életvitelszerűen élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. §

(1) Térítésmentesen szociális célú barnakőszénre jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:

 • a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségéhez,
 • akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

ba.) egy háztartásában, családban együtt élő személyek esetén a 300 %-át,

bb.) gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyszemélyes háztartás esetén 325 %-át,

bc.) 70 éven felettiek esetén 450 %-át,

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

 • szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, de földgáz közműszolgáltatással a kérelmező által lakott ingatlan nem rendelkezik.

(2) A Polgármester a szociális célú tüzelőanyag támogatást életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek.

4. §

(1) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelemhez mellékelni kell

 • a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását/ vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát,
 • a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 • gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot,
 • nem tanköteles korú gyermek esetén iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszony igazolására.

(3) A kérelmek benyújtási határideje: 2018. szeptember 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.

5. §

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott kérelmek megállapítására, valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

 • egyedülálló nyugdíjas/vagy időkorúak járadékában részesülő,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásban részesül.

(3) A rendelkezésre álló tüzelőanyagot a jogosult kérelmezők között személyenként egyenlő arányban kell elosztani. A (2) bekezdés szerinti személyek e rendelkezéstől eltérően az egy személyre jutó tüzelőanyag másfélszeresére jogosultak. A kiutalt tüzelőanyagot 0,25 mázsára kerekítve kell megállapítani. Egy személy részére legfeljebb 10 mázsa tüzelőanyagot lehet megállapítani.

(4) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.7. §

(1) A szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a kérelmező kérelem benyújtásakor valamint az átvétel megtörténtekor köteles nyilatkozni.

(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított barnakőszenet értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén 3.000,-Ft + ÁFA/ mázsa díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.

8. §

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 206.375,-Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önrész. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § és 4. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e – el kell utasítani.

9. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.


        Sári Ferenc                                                                                                                     dr. Voller Erika

        polgármester                                                                                                                jegyző1. melléklet a 9/2018.(VII.26.) Önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZA) Személyi adatok

1. Név: ……………………………………………………….……………………………......

2. Születési név: ………………………………………………………………………………

3. Születési hely és idő:……………………………………………TAJ szám:.........................

4. Anyja neve: ……………………………………………………...………………………….

5. Az igénylő lakóhelye: …………………………………….……………………...………....

6. Az igénylő tartózkodási helye: ………………………….………………………...………....

7. Az igénylő állampolgársága: ………………….. Telefonszáma: ……………………………

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):


Név

/lánykori név is/

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl. házastárs, élettárs, gyermek stb./

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

a)


b)


c)


d)


e)


KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Lakóhelyként/ tartózkodási helyként a személyi igazolványban, vagy lakcímkártyán szereplő lakóhely lakcímét kell feltüntetni.

2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.

3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjösszesítő, egyéb pénzbeli ellátás esetén igazolás, alkalmi munkavállaló esetén nyilatkozat) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.

6. Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyámhivatali, vagy bírósági dokumentumot, nem tanköteles korú gyermek esetén a tanulói jogviszonyról szóló igazolást mellékelni kell.

7. A kérelmező és vele közös háztartásban élők lakcímkártyáját a kérelem leadásakor felmutatni, vagy másolatát a kérelemhez mellékelni kell.


- 2 -

B) Jövedelmi adatok

Forintban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A lakóingatlanban élők jövedelme


a)

b)

c)

d)

e)

Összesen


1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, egyéb tevékenységből származó jövedelem
3.

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)
4.

Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
6.

Egyéb (pl. ösztöndíj, kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
7.

A lakóingatlanban élők havi nettó jövedelme összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.


Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában az alábbi ellátásra vagyok jogosult:

a) - aktív korúak ellátásban részesülők

b) - időskorúak járadékában részesülők

c) - természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásban részesülők

d) - a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősülök

         (A megfelelő aláhúzandó)


Kijelentem, hogy a kérelemmel érintett lakóingatlanban földgáz közműszolgáltatás nincs és szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a természetbeni támogatásként megítélt szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható.


Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, valamint környezettanulmány készítésével - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Pusztamonostor, 2018. ..…………… hó …. nap

...........................................................

ellátást igénylő / törvényes képviselő aláírása
.....................................................................................................................................................................................

Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása

VagyonnyilatkozatI. A kérelmező/ a kérelmező hozzátartozójának személyes adatai

Neve: .......................................................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................................................


II. A kérelmező/ a kérelmezővel egy háztartásban élők vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ...........……......................... város/község ......…………................... út/utca........... hsz. alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ............. év, helyrajzi száma:………………………………

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................................... város/község ...................................... út/utca ................. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ........................, a szerzés ideje: ................ év , helyrajzi száma:………………………… Becsült forgalmi érték:* ....................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év , helyrajzi száma:……………………………… helyrajzi száma:………………………Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év, helyrajzi száma:……………………………… Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje

a gyártás éve: .................... Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje

a gyártás éve: ................... Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Pusztamonostor, 2018. .............................. hó ............ nap................................................

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.2. melléklet a 9/2018.(VII.26.) Önkormányzati rendelethezÁtvételi elismervény…………………......…………. (név) (.................................................... születési hely, idő) Pusztamonostor, ……………....……..u……… szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Pusztamonostor Községi Önkormányzata Képviselő­testületének a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Kormányhatározat alapján nyújtott szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló …/2018. (VII.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként______q mennyiségű barnakőszenet


átvettemTudomásul veszem, hogy a természetbeni támogatásként megítélt szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható.

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlan igénybevétel, vagy értékesítés esetén az ingyenesen biztosított barnakőszén 3.000,-Ft + ÁFA/ mázsa díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére kötelezhetnek.Pusztamonostor, 201... _____________hó _____nap

__________________________________      ___________________________________

átadó                                                                                                           átvevő