Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 9/2013 (XI.15..) önkormányzati rendelete

a közterület használat egyes kérdéseiről szóló 3/2006. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 16 - 2013. 11. 17

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A közterület használat egyes kérdéseiről szóló 3/2006. (II.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) a következő 4/A §-sal egészül ki:


„4/A § (1) A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályoztatott volt.

A közterület használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(3) A közterület használat díja:

Forgatási helyszín: 200Ft/m2/nap

Technikai kiszolgálás: 150Ft/m2/nap

Stáb parkolás: 100Ft/m2/nap

(4) Mentes a közterület használati díj alól az önkormányzat megrendelésére készülő film.

(5) Filmforgatás során a használó az alábbi feltételeket köteles betartani:

a.) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterületet tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni

b.) a zöldfelületet köteles kíméletesen használni

c.) a használat megszűnését követően a terület eredeti állapot helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszűntetni, a terület kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.