Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 5/2015 (III.31..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2016. 12. 31

Pusztamonostor Község Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott származtatott jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő lép:

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) az önkormányzat úgy állapítja meg, hogy az intézményi térítési dí j összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

2. §

Az Ör. 12. §-a helyébe a következő lép:

(1) Az önkormányzat az étkeztetés személyi térítési díjainak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

         a) jövedelemmel nem rendelkező igénybevevő esetén az ellátás térítésmentes,

         b) 28.500,- Ft/hó jövedelemhatárig 120,- Ft/adag,

         c) 42.750,- Ft/hó jövedelemhatárig 355,- Ft/adag,

         d) 42.751,- Ft/hó jövedelemhatártól 475,- Ft/adag.

(2) Ha azt a kérelmező egészségi, mentális állapota indokolja, az étkeztetés házhoz szállítással is igénybe vehető. Az ebéd házhoz szállításának díja 120,- Ft/nap.

(3) Házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj összege:

         a) 57.000,- Ft/hó jövedelemhatárig az ellátás térítésmenetes,

         b) 85.500,- Ft/hó jövedelemhatárig 420,- Ft/gondozási óra,

         c) 85.501,- Ft/hó jövedelemhatártól 840,- Ft/gondozási óra.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2015. május 1. napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépését követően rendelkezéseit - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Pusztamonostor, 2015. március 30.


Sári Ferenc                                                dr. Voller Erika

polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetési záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetésre került 2015. március 31. napján.


   dr. Voller Erika

                                                                                              jegyző