Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2015 (IX.10..) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2015. 09. 10 - 2022. 03. 15

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2015 (IX.10..) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2015.09.10.

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdés származékos jogkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján és azokkal összhangban a köztemető megfelelő fenntartása és üzemeltetése, a temetési helyek és sírjelek gondozása, valamint a kegyeleti jogok gyakorlása feltételeinek és szabályainak megteremtése érdekében a köztemetőről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya

1. § Jelen rendelet célja a köztemető használatának és a köztemető üzemeltetési módjának részletes meghatározása.

2. § (1) Jelen rendelet hatálya Pusztamonostor község közigazgatási területén található, Pusztamonostor Község Önkormányzata tulajdonát képező Pusztamonostor 617 hrsz-ú Rákóczi Ferenc utca alatti köztemetőre terjed ki.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit alkalmaznia kell a köztemető tulajdonosának, fenntartójának, üzemeltetőjének, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző természetes és jogi személyeknek, illetve annak, akire nézve a köztemető fenntartása, üzemeltetése és a köztemetőben végzett temetkezési szolgáltatás során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.

Értelmező rendelkezések

2/A. § Jelen rendelet alkalmazásában:

a) temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető;

c) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedés alapján különböznek egymástól;

d) sírbolt (kripta): legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely;

e) urnafülke (kolumbárium): hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési hely, amelyet a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélyével létesíthet;

f) temetési hely alapterülete: hosszúság x szélesség;

g) sírjel: a temetési hely megjelölésére használt eszköz, építmény, tárgy (síremlék, kereszt, fejfa);

h) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenység összessége;

i) temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely megváltási (újraváltási) díja ellenében szerzett jogosultság, mely a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírhely állítására és mindezek gondozására terjed ki;

j) díszsírhely: annak az elhunyt személynek adható temetkezési hely, aki részére a képviselő- testület egyedi elbírálás alapján díszsírhelyet biztosít.

II. Fejezet

A köztemető használatának rendje

A köztemető egyes területeinek kialakítására vonatkozó szabályok

3. § (1) A köztemetőt parcellákra (táblákra), a parcellákat sorokra, a sorokat pedig temetési helyekre (sírhelyekre) kell osztani. A temetési helyek nyilvántartásba vétele parcella, sorok és sírszám szerint történik.

(2) Koporsós temetés esetén temetkezésre használt hely

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) sírbolthely,

d) gyermeksírhely lehet.

(3) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye

a) urnafülke,

b) urnasírhely.

4. § (1) Koporsós temetésnél a sírhelyek lehetnek felnőtt- és gyermeksírhelyek.

(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunyt temethető.

5. § (1) Koporsós temetés esetén temetkezésre használt hely mérete

a) egyes felnőttsírhely esetén: 2,10 m hosszú, 1,00 m széles, 2,00 m mély;

b) kettős sírhely esetén: 2,10 m hosszú, 2,10 m széles, 2,00 m mély;

c) sírbolthely esetén: legalább a kettős sírhely méretével azonos;

d) gyermeksírhely esetén: 1,30 m hosszú, 0,75 m széles, 1,60 m mély.

(2) A temetési helyek egymástól való oldaltávolsága a síremlékek oldalfalától mérve legalább 0,60 m. A síremlék mellett körben 0,20 m járda építhető.

(3) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el. A síremléket szilárd alapra kell helyezni. Új síremlék állításánál és régi felújításánál a síremléket legalább négy aláfúrással kell ellátni. A felállítandó síremlék tervét - mely tartalmazza a kérelmező, a kivitelező adatát, a síremlék műszaki paramétereit és a sírhely feletti rendelkezés jogosultságát - a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.

(4) Meglévő síremlékben a síremlék szétbontása nélkül a balesetveszély elkerülése érdekében csak akkor végezhető temetés, ha a síremlék műszaki állapota és a talaj szerkezete ezt lehetővé teszi.

(5) A sírjel, síremlék helyét a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet az (1) bekezdésben meghatározott temetkezésre használt hely méreténél, magasságának a parcella képéhez kell igazodnia, de legfeljebb 2 méter lehet.

(6) Sírboltban 2-6 felnőttkoporsó helyezhető el. Egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is elhelyezhető. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. Sírbolt csak tervezői engedéllyel rendelkező tervező által tervezett építmény lehet. Kivitelezés során felelős műszaki vezető megjelölése kötelező.

(7) Az urnasírhely mérete szegéllyel együtt 1,00x1,00 m, mélysége 0,50 m a talajfelszíntől mérve.

(8) Az (1)-(2) és (7) bekezdésekben meghatározott előírásoktól nagyobb méreteket, mennyiségeket alkalmazni nem lehet, kivéve, ha azt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a képviselő- testület külön kérelemre jóváhagyja.

6. § (1) Koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezéssel – további legfeljebb egy elhalt, valamint 25 évnél régebbi holttestmaradvány (exhumált elhunyt), vagy urna temethető rá. Koporsós temetés esetén egy egyszemélyes sírban összesen három elhunyt helyezhető el.

(2) Rátemetésnél az urna betemetése a koporsós temetés használati idejét nem hosszabbítja meg.

A köztemető látogatására vonatkozó szabályok

7. § (1) A köztemetőt kegyeleti joggyakorlás vagy temetési hely, sírjel gondozása céljából lehet látogatni.

(2) A köztemetőt 14 éven aluli gyermek, illetve cselekvőképtelen személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú személy kísérete mellett látogathatja.

8. § (1) A köztemetőbe gépjárművel behajtani tilos. Ez alól kivételt képez

a) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező járműve az igazolvány felmutatása mellett;

b) 70 éven felüli személyt szállító személygépjármű esetén, amennyiben a 70 éven felüli személy jelen rendelet 10. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti jogosultnak minősül, az ezt igazoló dokumentumok felmutatása mellett;

c) az engedélyezett munkálatokat végző – legfeljebb 5 tonna össztömegű – járműve.

(2) A köztemetőbe kerékpárral behajtani és ott kerékpárral közlekedni tilos.

(3) A köztemetőbe állatot bevinni tilos. Kivételt képez ez alól a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutya és rendőrségi kutya.

9. § (1) A temetőlátogató kötelessége a köztemető, az ott található ingó tárgyak és ingatlan létesítmények rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, károkozástól és rongálástól való tartózkodás.

(2) A köztemetőben tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek bármilyen módon történő rongálása, károsítása, szakszerűtlen kezelése.

(3) A köztemetőben a temetőlátogató nem végezhet olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti hatást okoz, mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza, illetve balesetveszélyt okoz.

(4) A temetőlátogatónak tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja.

(5) A köztemetőbe csak a temetési hely, illetve sírjel díszítésére szolgáló tárgyak és a kegyeleti joggyakorlás kellékei (virágok, koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák stb) helyezhetők el.

(6) A köztemető területén tüzet rakni, szemetet, elszáradt koszorúkat meggyújtani tilos. Mécses és gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott figyelemmel kell eljárni. A tűzveszély elkerülésének érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.

(7) A köztemetőben keletkezett hulladék elhelyezésére a fenntartó által e célra kijelölt hely szolgál. A sírhely gondozása, díszítése során keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen, szelektíven lehet lerakni.

10. § (1) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem rendelkezik, temetési hely kertészeti jellegű gondozására

a) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy,

b) az elhunyt személy hozzátartozója vagy örököse a rendelkezési jog jogosultjának meghatalmazása mellett,

c) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy által meghatalmazott vagy megbízott személy jogosult.

(2) A köztemető területén, a temetési helyek között fát, cserjét magánszemély nem ültethet. A temetési helyen csak a fenntartó írásbeli engedélyével ültethető 1 méternél magasabbra növő növényzet – kivéve az egynyári növényeket. Az engedély nélkül ültetett 1 méternél magasabb növényzetet, valamint az ezt a magasságot elérő, nem gondozott, illetve temetési hely kerületén nagymértékben túlnyúló növényzetet a fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy költségére eltávolíttatja.

(3) Padok és ülőalkalmatosságok a temetési helyek közé a fenntartó engedélyével úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A felhasznált területre a területarányos díjat kell fizetni.

(4) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem rendelkezik, a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés felújítására, restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, a köztemető területéről történő elvitelére és a köztemető területére történő bevitelére

a) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy,

b) az elhunyt személy hozzátartozója vagy örököse a rendelkezési jog jogosultjának meghatalmazása mellett,

c) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy által meghatalmazott vagy megbízott személy jogosult.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben foglalt jogosultságot az üzemeltető felé igazolni kell. A (4) bekezdés szerinti tevékenység megkezdése előtt a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy az üzemeltető tájékoztatni köteles.

11. § (1) Sír áthelyezése, új síremlék állítása során vagy más módon feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, keletkezett törmelékek elszállításáról a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy egy hónapon belül köteles intézkedni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő, illetve a külön jogszabályban meghatározott felhívás eredménytelen elteltét követően a rendelkezési jog jogosultjának egyidejű tájékoztatása mellett a fenntartó jogosult a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, illetve keletkezett törmelék elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és kárveszélyére gondoskodni. A fenntartó a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, illetve keletkezett törmelék elszállításával kapcsolatos költségként jelen rendelet 2. melléklete szerinti hulladékszállítási díjat jogosult érvényesíteni.

(3) A gondozatlan, elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet is veszélyeztető temetési helyek vonatkozásában a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy a fenntartó erre vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő egy hónapon belül köteles intézkedni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a rendelkezési jog jogosultjának egyidejű tájékoztatása mellett a fenntartó jogosult a gondozatlan, elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet is veszélyeztető temetési helyek vonatkozásában a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégez(tet)ni. A fenntartó a szükséges munkálatok elvégzésével kapcsolatos költségként jelen rendelet 2. melléklete szerinti hulladékszállítási díjat jogosult érvényesíteni.

12. § (1) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható temetési helyen lévő síremlék bontási és elszállítási kötelezettségéről a fenntartó köteles a rendelkezési jog lejártát követő 30 napon belül a temetési hely felett korábban rendelkezni jogosultat írásban figyelmeztetni.

(2) Amennyiben a temetési hely felett korábban rendelkezni jogosult rendelkezési jogának lejártát követő 6 hónapon belül az (1) bekezdés szerinti elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a fenntartó jogosult a síremléket lebontatni és elszállíttatni, illetve értékesíteni. A fenntartó a lebontott síremlék elszállíttatásával kapcsolatos költségként jelen rendelet 2. melléklete szerinti hulladékszállítási díjat jogosult érvényesíteni.

(3) A síremlék bontásáról, tárolásáról, elszállításáról, értékesítéséről, megsemmisítéséről a fenntartó köteles nyilvántartást vezetni, és azt 5 évig megőrizni.

(4) A síremlék (2) bekezdés szerinti értékesítéséből származó bevétel bontási, tárolási és egyéb felmerült, indokolt költségeken felüli részét a kötelezett részére – annak igénybejelentése alapján – vissza kell fizetni. A kötelezett igénybejelentéssel a (3) bekezdés szerinti nyilvántartás megőrzésének időtartamán belül élhet.

13. § (1) A meglévő, síremlékkel, sírjellel rendelkező temetési helyre történő temetés esetén az eltemettető köteles:

a) a temetéssel kapcsolatos ügyintézés során az üzemeltető részére jelen rendelet 3. melléklete szerinti, e célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, hogy a temetési helyen síremlék, sírjel bontására kerül sor, és hogy növényzet, valamint egyéb, temetést akadályozó tárgy eltávolítása szükséges-e;

b) a síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó tárgy elbontásáról, eltávolításáról saját költségén és felelősségére gondoskodni; valamint

c) a temetést követő 90 napon belül a síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó tárgy helyreállításáról, a temetési hely tiszta, rendezett állapotának visszaállításáról saját költségén és felelősségére gondoskodni vagy jelen rendelet 11. §-ában foglaltak szerint eljárni.

(2) Amennyiben az eltemettető az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, úgy a fenntartó jogosult az előírt munkálatokat az eltemettető költségére és felelősségére elvégez(tet)ni, vagy jelen rendelet 11. § (2) és (4) bekezdése szerint eljárni.

Díszsírhely

14. § (1) A képviselő- testület az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezése okán, egyedi elbírálás alapján, díszsírhelyet adományozhat azon személynek, aki tevékenységével a község anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította. A képviselő- testület döntéséről értesíti a temető üzemeltetőjét, valamint a temetési hely felett rendelkezési jogosult személyt.

(2) A díszsírhely egyes sírhely, melynek használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. A díszsírhellyé nyilvánítást a temető nyilvántartási könyvébe és a sírboltkönyvbe be kell jegyezni.

(3) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése mellett – az elhunyt özvegye és gyermeke is eltemethető.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában a fenntartó köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhelyen felállított síremlék költsége a hozzátartozót, vagy az eltemettetőt terheli.

III. Fejezet

A temető üzemeltetésére vonatkozó szabályok

Az üzemeltető feladatai

15. § (1) Pusztamonostor Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-ában meghatározott üzemeltetési feladatokat részben közszolgáltatási szerződés keretében látja el.

(2) Jelen rendelet 4. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés alapján az üzemeltetői feladatokat az IUSTA Temetkezési Szolgáltató SELENA Kft. 5100 Jászberény, Kápolna u. 1. szám alatti szolgáltató látja el.

16. § (1) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről a fenntartó nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

(2) A fenntartó köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.

A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályai

17. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

(2) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

18. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. A rendelkezési jog meghosszabbítása a rendelkezési jog időtartama legalább egyötöd részének elteltét követően kezdeményezhető, az újraváltás időtartama az eredetileg megváltott rendelkezési jog időtartamának lejártát követő időponttól kezdődik. A meghosszabbítás időtartamára jelen rendelet (1) bekezdésben és a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) A temetési helyek díjait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Élő személy részére előre megváltott temetkezési hely díja az 1. számú melléklet szerinti díjtétel kétszerese.

(5) A megváltási, illetve újraváltási díjat erre rendszeresített postai befizetési utalványon kell megfizetni, majd a befizetést a fenntartó felé igazolni kell.

19. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártát követően a fenntartó köteles írásban (tértivevényes levélben) tájékoztatni a rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, a meghosszabbítás lehetőségéről, illetve annak díjáról. A rendelkezési jogosult az írásbeli tájékoztató kézhezvételét követő 3. hónapig nyilatkozhat újraváltási szándékáról.

(2) Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja nem ismert, vagy a nyilvántartás szerinti címen nem található, úgy a temetési hely lejáratának tényét a 145/1999. (X.1) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni. Ha a rendelkezési jog jogosultja a közzétételt követő 6. hónapig újraváltási szándékáról nem nyilatkozik, úgy a fenntartó a temetési helyet minden megtérítési igény nélkül újból értékesítheti.

(3) A rendelkezési jog megszűnik, ha a rendelkezési jog időtartama meghosszabbítás hiányában lejár, a temetési hely újra nem váltható, illetve a fenntartó és a rendelkezési jog jogosultja közötti megállapodás alapján.

A temetkezési szolgáltatás, illetve a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje

20. § (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás rendszeres és az 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdés szerinti teljes körű végzésére közszolgáltatási szerződés alapján az IUSTA Temetkezési Szolgáltató SELENA Kft. üzemeltető jogosult.

(2) Az egyéb vállalkozási tevékenységet végzőket előzetes bejelentés kötelezettsége terheli a fenntartó felé. A vállalkozó köztemetőben végzett tevékenységének megkezdése előtt legalább egy munkanappal köteles bejelentést tenni a fenntartó felé a tevékenység helye, pontos ideje, munkavégzés jellege és megrendelő személye tekintetében.

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj, valamint a temetői létesítmények, illetve a fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj mértékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A temetőfenntartási hozzájárulási díjat erre rendszeresített postai befizetési utalványon kell megfizetni, majd a befizetést a fenntartó felé igazolni kell.

(4) A temető bejáratainál, annak kerítésén vállalkozói reklám nem helyezhető el. A fenntartó és az üzemeltető, valamint az egyéb vállalkozók csak a temető hirdetőtábláját használhatják a látogatók tájékoztatására.

21. § (1) A ravatalozó igénybevételéért díjat kell fizetni. A ravatalozó használati díját jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A ravatalozó használati díjat erre rendszeresített postai befizetési utalványon kell megfizetni, majd a befizetést a fenntartó felé igazolni kell.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

22. § (1) Jelen rendelet 2015. szeptember 10-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Jelen rendelet hatályba lépése előtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) rendelete.

1. melléklet

Temetési helyek megváltási és újraváltási díja

1a. Sírhely (25 évre): egyszemélyes: 5.000,- Ft, kétszemélyes: 10.000,- Ft, gyermeksír: 2.000,- Ft

1b. Sírbolt (60 évre): egyszemélyes: 12.000,- Ft, kétszemélyes: 24.000,- Ft, négyszemélyes: 48.000,- Ft, hatszemélyes: 72.000,- Ft

1c. Urnafülke (10 évre): 5.000- Ft

1d. Urnasírhely (10 évre): 5.000- Ft

Élő személy részére előre megváltott temetkezési hely díja a fenti díjtétel kétszerese. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

2. melléklet

Pusztamonostor köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj

1a. Temetőfenntartási hozzájárulási díj: egyszemélyes síremlék építése esetén: 6.000,- Ft, kétszemélyes síremlék építése esetén: 9.000,- Ft

1b. sírbolt építése esetén: 20.000,- Ft

1c. egyéb tevékenységek végzése esetén: 4.000,- Ft/nap

1d. Ravatalozó használati díja: 2.500,- Ft/elhalt

1e. Hulladékszállítási díj: 6.500,- Ft/temetési hely/alkalom Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3. melléklet

Temetési hely bontására vonatkozó nyilatkozat
Alulírott eltemettető jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy az alábbiakban meghatározott temetési helyen található síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó tárgy elbontásáról, eltávolításáról saját költségemen és felelősségemre gondoskodom:

bontás helye (parcella, sír, sor):

sírban lévő elhunyt(ak) neve, elhalálozási éve(i):

temetendő elhunyt neve:

temetés időpontja:

bontás, eltávolítás tárgya:

anyaga, jellege:

Alulírott eltemettető továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a temetést követő 90 napon belül a síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó tárgy helyreállításáról, a temetési hely tiszta, rendezett állapotának visszaállításáról saját költségemen és felelősségemre gondoskodom, illetve a temetést követő egy hónapon belül a feleslegessé vált sírjeleket, sírkőmaradványokat, keletkezett törmelékeket saját költségemre elszállít(tat)om.
Pusztamonostor, … … … (év) … … … … (hónap) … … (nap)
__________________ __________________ __________________
eltemettető temetkezési szolgáltató üzemeltető

tanú 1.:

tanú 2.:

név:

név:

cím:

cím:

aláírás:

aláírás