Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2015 (III.31..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 05. 01

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2015 (III.31..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2015.05.01.

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1 § Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója

b) helyi iparűzési adó

1 Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

2. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000 forint.

3. § Mentesül az adó alól:

a. a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

b. a telek

c. a 80. életévét betöltött személy, az életkor betöltését követő év január 1-től, ha nem egyedül él

d. a 75. életévét betöltött személy, a életkor betöltését követő év január 1-től, ha egyedül él

e. a komfort nélküli lakás, melynek alapterülete 50 m2 vagy annál kisebb

II. Fejezet

Helyi iparűzési adó

4. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,8 %-a.

5. §1

6. § (1) E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 8/2012.(VII.01.) számú, valamint az iparűzési adóról szóló 9/2012.(VII.01.) számú rendelete.

1

Hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 6/2015. (III.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet