Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról

Hatályos: 2013. 12. 19

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról

2013.12.19.

Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatának eleget téve, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve ugyanezen törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Pusztamonostor község közigazgatási területén valamennyi közcsatornával el nem látott ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.

2. közszolgáltató: Pusztamonostor község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Pusztamonostor Község Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgálati szerződést kötött gazdálkodó szervezet.

3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.

3. A közszolgáltatás tartalma

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a. az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban: háztartási szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
b. az a. pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából, az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésre.

4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a közszolgáltatási szerződés tartalma

4. § (1) Pusztamonostor község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást Ludmerszki János egyéni vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató) látja el.

(2) Pusztamonostor község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizet a Jászfényszaru szennyvíztisztító telephelyén kell elhelyezni.

(3) A közszolgáltatóval nyilvános pályázat alapján köt a képviselő-testület szerződést.

(4) A szerződés 10 évre szól. A szerződés az aláírás napján jön létre.

(5) A szerződésben rögzíteni kell:

a.) a háztartási szennyvíz elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét
b.) a háztartási szennyvíz gyűjtésének módját
c.) az ártalmatlanító hely megnevezését
d.) a közszolgáltató díjának fizetési módját és feltételeit
e.) a közszolgáltató lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét
f.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét
(6) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a (3) bekezdés alapján kiírt pályázat eredménytelenül zárul, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a képviselő-testület legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat - pályázat nélkül - a közszolgáltatás ellátására, amíg új szolgáltató pályázaton történő kiválasztására nem kerül sor.
(7) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.
(8) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal, vagy a felmondás kézhezvételét követő 3 hónapon belül az önkormányzat újabb nyilvános pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.
II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

5. § (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.

(2) A háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétel útján köteles gondoskodni.

6. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

6. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a.) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése
b.) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése

7. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 6. §-ban foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A közszolgáltató a háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 4. § (2) bekezdésében megjelölt szennyvíztelepre szállítani.

8. § A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatás ellátása során szállított háztartási szennyvíz mennyiségéről, eredetéről (utca, intézmény, cég megnevezése, cím).

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ellátását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvizet a 4. § (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállítani.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást, és elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az feladatát elláthassa.

(4) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.

8. A közszolgáltatás teljesítésér vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

10. § A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

11. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző, vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató - a jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

III. Fejezet

A közszolgáltatás díja

10. A fizetendő díj megállapítása

12. § A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szól 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal jogosult beszedni a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonostól.

(2) A közszolgáltató minden év október 31. napjáig köteles eljuttatni Pusztamonostor község Önkormányzatához a következő évre vonatkozó díjkalkulációját.

(3) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján.

IV. Záró rendelkezések

14. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 4.000.-Ft/m3+ÁFA, összevárásos szállítás esetén (min. 5 megrendelő): 3.000.-Ft/ m3+ÁFA

2.a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének lerakási díja: 500.-Ft/m3+ÁFA