Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 14/2018 (XII.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatási célú igénybevételének engedélyezéséről

Hatályos: 2018. 12. 16

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljából történő igénybevétele esetén a kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződéssel kapcsolatos esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult.

(2) Filmforgatás esetén a közterület-használati díj megállapítása során a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében, illetve 34. § (3) bekezdésében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.

(3) A közterületet filmforgatás céljából igénybe vevő félnek

a) az egy évet nem meghaladó határozott időtartamra szóló szerződés esetén a díj teljes összegét a szerződéskötéssel egyidejűleg,

b) a határozatlan idejű, vagy az egy évet meghaladó határozott időtartamú szerződés esetén a szerződéskötés első évre szóló díjának összegét a szerződéskötéssel egyidejűleg, a további évre vonatkozó díjat legkésőbb a tárgyév első hónapjának 15. napjáig évente

kell megfizetnie.

(4) Amennyiben a filmforgatást akadályozó, de a közterület használatot kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti esemény következik be, a közterület tulajdonosának a közterület használatát 30 napon belül kell biztosítania. A közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, amely időtartamban a filmforgatás akadályozott volt. A közterület használat új időpontja önkormányzati érdeket nem sérthet.

(5) A befizetett összeget az igénylő erről szóló nyilatkozatától számított 10 banki napon belül vissza kell fizetni, ha a szerződést megkötötték, de az igénybe vevő a közterületet önhibáján kívüli okból a (4) bekezdésben meghatározott időtartamon belül sem tudta igénybe venni.

(6) Filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos és gépkocsival történő megközelítését a használó folyamatosan köteles biztosítani.

(7) A használó köteles

a) a használat teljes időtartama alatt a használt közterületet rendben tartásáról gondoskodni,

b) a zöldfelületet kíméletesen használni,

c) a használat megszűnését követően a terület eredeti állapotát helyreállítani, az esetlegesen okozott környezet-szennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(8) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a a közterület használat egyes kérdéseiről szóló 3/2006 (II.15.) számú önkormányzati rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

  1. §

E rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a közterület használat egyes kérdéseiről szóló 3/2006 (II.15.) számú önkormányzati rendelet  4/A. §-a.

  1. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.