Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 13/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 08. 31
Pusztamonostor község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban és 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja, hogy Pusztamonostor községben:


a) az Önkormányzat költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megállapított ellátások mellett továbbiakat határozzon meg

b) ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait,

c) továbbá szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.


Hatásköri rendelkezések


2. §


(1) A Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át.


(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásra irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával a Kirendeltség szociális ügyintézőjéhez kell benyújtani.


Az ellátások pénzügyi feltétele, pénzügyi források felhasználásának rendje


3. §


(1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.


(2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai


4. §


(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Kirendeltség pénzügyi ügyintézőjén keresztül, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy készpénzben történik.


(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a Kirendeltség szociális ügyintézője bármikor jogosult ellenőrizni.


(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a Kirendeltség szociális ügyintézője intézkedik az ellátás megszüntetése iránt.


(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szabályai szerint kell eljárni.


II. fejezet

Pénzbeli ellátások


Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai


5. §


Az önkormányzati segély megállapítására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén kerül sor.


6. §


(1) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére havi rendszerességgel hat hónap időtartamra önkormányzati segély adható, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.


(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély összege legfeljebb 5.000.-Ft/hó, melynek hat havi összegét a támogatás megállapítását követő hónap ötödik napjáig, elsősorban természetbeni ellátásként közüzemi díj átvállalásával kell biztosítani és a Kirendeltség pénzügyi ügyintézőjén keresztül a támogatott által megnevezett jogosultnak átutalni. Amennyiben természetbeni ellátásra azért nincs lehetőség, mert a kérelmező vagy hozzátartozója nem közüzemi fogyasztó, vagy a kérelmező alapos indokra hivatkozva kéri a pénzbeli kifizetést, úgy a segélyt egy összegben kell folyósítani.


(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb 50.000.-Ft-ig terjedő összegű önkormányzati segélyben részesülhet az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező kérelmező, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül álló esetén annak 250 %-át.


7. §


(1) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címen nyújtható önkormányzati segély összege legfeljebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének összege, de legalább 10.000.-Ft.


(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 100.000.-Ft.


8. §


(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb két alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén legfeljebb egy alkalommal nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.


(2) A segély összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 10.000.-Ft.


(3) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani.


(4) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető.


(5) Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.


9.§


Elemi csapás esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az önkormányzati segély. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege maximum 50.000 Ft-ig terjedhet.


III. fejezet

Természetben nyújtott ellátások


Közgyógyellátás


10. §


Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg, valamint az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladó gyógyító ellátás költsége van.


Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalása


11. §


(1) A lakossági háztartási hulladékszolgáltatási közszolgáltatásért fizetendő begyűjtési és szállítási díjból az ingatlan használóját kérelem alapján díjkedvezmény illeti meg.


(2) A díjkedvezmény megállapításának feltételei és összege:

a) ha az ingatlan használója 70 éven felüli, egyedül élő és a havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, az éves díj 100 %-a

b) ha az ingatlan használója 70 éven felüli, nem egyedül élő, de a vele közös háztartásban élő személy is nyugdíjszerű ellátásban részesül, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, a díjkedvezmény az éves díj 50 %-a.


(3) A kérelem benyújtására a 70. életév betöltését követően van lehetőség. A kérelemhez csatolni kell a beadás hónapját megelőző havi jövedelemigazolást.


(4) A kedvezmény megállapításának kezdő időpontja:

a) ha a kérelmezőnek nincs hátraléka, az elbírálást követő következő negyedév első napja

b) ha a kérelmezőnek van hátraléka, a hátralék megfizetését követő negyedév első napja.


(5) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.


(6) A megítélt díjkedvezményt kétévente felül kell vizsgálni.Tankönyvvásárlási támogatás


12. §


(1) A pusztamonostori állandó lakóhelyű, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanköteles tanulók részére tanévenként a tankönyv költségek 50 %-ának megfelelő összegű, utólagos, számlákon alapuló, tankönyvvásárlási támogatás biztosítható, amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.


(2) A  középiskola nappali tagozatán tanulók tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelme mellé csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is.


(3) A tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelmet tankönyv számlák, illetve a postai befizetést igazoló szelvény becsatolásával együtt az adott tanév szeptember hónap harmincadik napjáig lehet benyújtani a Kirendeltség szociális ügyintézőjéhez.


IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések


13. §


(1) Pusztamonostor község Önkormányzata költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik.


A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről


14. §


(1) Pusztamonostor község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyek - ide nem értve az egészségkárosodott személyeket - (a továbbiakban: szociális segélyben részesülő) együttműködésének feltételeiről a családsegítő útján gondoskodik.


(2) A szociális segélyben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres szociális segély megállapítását kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követő tizenöt napon belül, illetve a családsegítő által megadott határidőre beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni.


(3) A családsegítő a nyilvántartásba vételről, illetve a beilleszkedési programról a Kirendeltség szociális ügyintézőjét tizenöt napon belül értesíti.


(4) Az együttműködés megszegésének esetei:

a) a szociális segélyben részesülő személy nem jelent meg a családsegítőnél és nem vetette nyilvántartásba magát

b) a családsegítő által számára előírt időpontban nem jelent meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolta

c) a számára előírt tanácsadáson nem vett részt

d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre.


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, illetve a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei


15. §


A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására való jogosultság, illetve a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja gondoskodik:

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határolt terület, járda tisztántartásáról,

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiéniás állapotának biztosításáról.


Záró rendelkezések


15. §


Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


16. §


Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testületének alábbi rendeletei:


(1) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2010. (II.10.) számú önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2011. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet


(2) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2008. (VI.01.) számú önkormányzati rendelet


(3) A hulladékszállításról 10/2011. (VII.01.) számú önkormányzati rendelet


(4) A Képviselő-testület Szervezetének és működéseinek szabályairól szóló 4/2011. (IV.01.) 30. § b) pontja, valamint 2. számú melléklet 2. pontja


(5) A Lakásfenntartási támogatásról szóló 5/2007. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet


(6) Az egyes önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló 7/2008. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet


Pusztamonostor, 2013. december 17.


Sári Ferenc                                                                   dr. Voller Erika

Polgármester                                                                                    jegyző


Kihirdetve:

Pusztamonostor, 2013. december 18.

                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                              Jegyző