Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 4/2019 (III.1.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2019. 03. 02

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése felhatalmazásával, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetekre, aki, amely az (1) bekezdésben írt közterületet rendeltetéstől eltérően használja.


2. §   (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület használati hozzájárulás alapján történhet a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Közterület használati hozzájárulás szükséges:

a) közterületbe nyúló: üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,

b) árusító és egyéb fülke (pavilon, hírlap, könyv, gyümölcs, virág, stb.) elhelyezésére,

c) a gépjármű-várakozóhelyek céljára szolgáló létesítményekre, területre,

d) építési engedéllyel épült önálló hirdető berendezés (pl.: reklámtáblák tartóoszlopokon) elhelyezésére,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, ha az közterület igénybevételét teszi szükségessé,

g) vendéglátó-ipari előkert céljára, árukirakodásra,

h)kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

i) postai levélszekrény elhelyezésére közterület igénybevétel esetén.

(3) Nem kell közterület használati hozzájárulás:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám) cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,

e) építési engedéllyel épült szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, közvilágítási lámpák és köztárgyak elhelyezésére,

f) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezésére,

g) magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, ha a tevékenység a közterület rendeltetésszerű használatát nem zavarja.

(4) Nem adható közterület használati hozzájárulás:

a) A 2.§ (2) bekezdésében foglaltak kivételével: közutak (járdák) nem közlekedés célú igénybevételére,

b) A 2.§ (2) bekezdésében foglaltak kivételével: szeszesital forgalmazására,

c) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét (háztartási vagy kommunális), valamint gépjármű és munkagépek közterületen történő tárolására, különös tekintettel a zöldterületekre, azok épségére,

d) 3500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármű – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassújármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép – közterületen való tárolására,

e) az üzlettel nem rendelkező kereskedőnek a település főútvonalához tartozó közút, valamint az idegenforgalom szempontjából jelentős közterületek igénybevételére,

f) a temetők ingatlan-nyilvántartásban rögzített telekhatárától számított 50 m-en belüli közterületen virágok és kegyeleti tárgyakon kívüli áruk forgalmazására.

(5) Közterület használati hozzájárulás határozott időre, maximum 3 évre adható meg.


3. § (1) A közterület-használat engedélyezése önkormányzati hatósági ügy. A közterület-használat iránti kérelem elbírálása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai alapján történik.

(2) A közterület - használati hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik, döntése ellen az Ákr. szerinti jogorvoslatnak van helye.

(3) A döntés előkészítése, az előírások betartásának ellenőrzése a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal feladatát képezik.


4.§ (1) A hozzájárulás megadásakor figyelembe kell venni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat, a városképi és műemlékvédelmi, köztisztasági, továbbá egyéb, a szerződés szempontjából lényeges feltételek fennállását is (pl. működési engedély).

(2) A közterület időszakonként ismétlődő használatára (pl.: gyümölcs- és zöldség-árusítás) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) adható hozzájárulás

(3) A főútvonal mentén, a műemléki vagy más szempontból védett területen hozzájárulás csak akkor adható, ha

a) a közterület használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. építési munka végzése),

b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (pl.: idényjellegű árusítás, hírlapárusítás, hirdető berendezés).


5.§ (1) A hozzájárulásnak tartalmazni kell:

a) a jogosult nevét és állandó lakó- vagy telephelyének címét, adóazonosító vagy adószámát,

b) a közterület használat célját és időtartamát,

c) a közterület használat helyét, módját és mértékét,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat, illetve építési engedély számát,

e) a közterület használat díjának mértékét és fizetésének módját,

f) a hozzájárulás megszűnése esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget, a kártalanítási igény kizárásával.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a tárolás csak a baleset-, munka- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(3) Az építési munka végzésének tartalmára szóló hozzájárulásban meg kell határozni:

a) szükség szerint a közterület felől település-képi követelményeket kielégítő kerítés létesítését,

b) ha a járdát teljes szélességében elfoglalják és a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára sem terelhető át, a jogosult köteles a gyalogosok számára nyomvonalon engedélyezett védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni.

(4) Reklám- és hirdetési táblákra vonatkozó hozzájárulásban elő kell írni, hogy a hatályos jogszabályi tilalomba ütköző reklám- és hirdetési tevékenység nem folytatható.

(5) A közterület használati hozzájárulás hatályát veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy ha a jogosult felszólítás ellenére sem tesz eleget a hozzájárulás előírásainak.


6. § (1) A jogosult a közterület használatáért használati díjat köteles fizetni.

(2) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a hozzájárulásban meghatározott időtartamra és mértékben kell megfizetni.

(3) Amennyiben a közterület igénybevétel olyan létesítménnyel valósul meg, amely várhatóan egy évnél tovább fennáll, részletfizetésben lehet megállapítani. Az ütemezést a hozzájárulásban rögzíteni kell.

(4)A használati díj az önkormányzat fejlesztési alapját illeti, megfizetését a hozzájárulás érvényének életbelépése előtt igazolni kell.

(5)A közterület használati díj mértékét a Képviselőtestület állapítja meg, mely a rendelet mellékletét képezi.


7. § Nem kell használati díjat fizetni:

  • a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére
  • a közvetlen élet- és balesetveszély elhárításának céljára szükséges területek után.
  • minden egyéb, a rendelet szabályaitól eltérő, közérdeket is érintő esetben a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése alapján.


8.§ Jelen rendelet betartásának ellenőrzéséről, végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.


9.§ (1) A rendelet és melléklete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2006. (II.15.) önkormányzati rendelete

Mellékletek