Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testülete

Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (III.07.) számú rendelete Pusztamonostor község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 07 - 2014. 12. 31

Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §
  1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


A költségvetés bevételei és kiadásai

  1. §
  1. A Képviselő-testület a település 2014. évi költségvetésének


  1. költségvetési bevételeit 154.561 eFt-ban,


b) költségvetési kiadásait 154.561 eFt-ban,


állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1., és a 2.2 melléklet részletezi.


 (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.


A költségvetés részletezése

  1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


  1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként - a 9. melléklet szerint határozza meg.


(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 20 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg a képviselő-testület.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 25 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.


(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja.


(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.


(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, köteles betartani.


A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik.


(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.Záró és vegyes rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napjával lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Sári Ferenc                                                                   dr. Voller Erika

     polgármester                                                                        jegyző