Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 3/2019 (IV.1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01 - 2019. 04. 02

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott származtatott jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

f) életet, létfenntartástást súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén igénylő nyilatkozata.


2. §

A Rendelet 7. §-a hatályát veszti.

3. §

A Rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12. §

(1) Az önkormányzat az étkeztetés személyi térítési díjainak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

  • jövedelemmel nem rendelkező igénybevevő esetén az ellátás térítésmentes,
  • 42.750,- Ft/hó jövedelemhatárig 145,- Ft/adag,
  • 85.500,- Ft/hó jövedelemhatárig 425,- Ft/adag,
  • 130.000,- Ft/hó jövedelemhatárig 570,- Ft/adag,
  • 130.001,- Ft/hó jövedelemhatártól 625,- Ft/adag.


(2) Ha azt a kérelmező egészségi, mentális állapota indokolja, az étkeztetés házhoz szállítással is igénybe vehető. Az ebéd házhoz szállításának díja 180,- Ft/nap.


4. §

A Rendelet 12/A §-a az alábbiak szerint módosul:

12/A. §

Az intézményi térítési díj összege:

  • étkeztetés esetén 625,- Ft/adag,
  • házi segítségnyújtás esetén 940,- Ft/ gondozási óra.

5. §

(1) E rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatálybalépését követően rendelkezéseit - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.