Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülerének 14/2004.(VIII.06.) számú rendelete

A közterületek használatáról

Hatályos: 2004. 09. 01 - 2013. 08. 17

Szerkesztés...


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2004. (VIII.06.) számú rendelete

a közterületek használatárólZalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§

A rendelet célja, hogy


a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;


b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


2.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).


(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3.§


A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4.§


(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához Zalaszabar Község Önkormányzatának engedélye (a továbbiakban: közterület-használati engedély) szükséges.


(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni.

a) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

b) alkalmi és mozgóárusításra, alkalmi vásár céljára;

c) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására;

d) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására,

e) rendezvény, mutatványos tevékenység (a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével) végzésére vonatkozóan.


5.§


Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.


6.§


(1) A közterület-használati engedély iráni kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(2) Az engedély:


- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

- a visszavonásig adható meg.

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
7.§


(1) Nem adható közterület-használati engedély:


a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására;

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására;

c) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére;


(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területre;

b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.


8.§


(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetet tisztán tartani, gondozni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


9.§


  1. Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.


  1. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


  1. A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számit.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


10.§


A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el;

b) jótékony és közcélú rendezvény esetében.


A közterület-használati engedély visszavonása


11.§


Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


12.§


(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt;

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű.


(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.


13.§


(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.


(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.


Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei


14.§


(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.


15.§[1]

Záró rendelkezés


16.§


(1) E rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalaszabar, 2004. augusztus 05.
            Varga Dezső                                                   dr. Termecz Marianna

            polgármester                                                           körjegyző
A rendelet kihirdetve: 2004. augusztus 06-án.                                                                                   dr.Termecz Marianna

                                                                                              körjegyző
Hatályban volt: 2013. 08.15-ig !


[1] Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (VI.07.) Ör. 1. § (4) bekezdése

Szerkesztés...


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2004. (VIII.06.) számú rendelete

a közterületek használatárólZalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§

A rendelet célja, hogy


a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;


b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


2.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).


(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3.§


A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4.§


(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához Zalaszabar Község Önkormányzatának engedélye (a továbbiakban: közterület-használati engedély) szükséges.


(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni.

a) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

b) alkalmi és mozgóárusításra, alkalmi vásár céljára;

c) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására;

d) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására,

e) rendezvény, mutatványos tevékenység (a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével) végzésére vonatkozóan.4/A.§[1]


A közterület filmforgatási célú használata


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2)    A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


  1. A közterület-használati díj fizetése alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


(5) Vasárnapra és ünnepnapra filmforgatási célú közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


(7) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás,stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át.


(8)     Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(10) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


5.§


Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.


6.§


(1) A közterület-használati engedély iráni kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(2) Az engedély:


- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

- a visszavonásig adható meg.

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


7.§


(1) Nem adható közterület-használati engedély:


a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására;

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására;

c) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére;


(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területre;

b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.


8.§


(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetet tisztán tartani, gondozni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


9.§


  1. Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.


  1. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


  1. A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számit.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


10.§


A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el;

b) jótékony és közcélú rendezvény esetében.


A közterület-használati engedély visszavonása


11.§


Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


12.§


(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt;

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű.


(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.


13.§


(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.


(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.


Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei


14.§


(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.


15.§[2]Záró rendelkezés


16.§


(1) E rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalaszabar, 2004. augusztus 05.
            Varga Dezső                                                   dr. Termecz Marianna

            polgármester                                                           körjegyző
A rendelet kihirdetve: 2004. augusztus 06-án.                                                                                   dr.Termecz Marianna

                                                                                              körjegyző

[1] Kiegészítette a 13/2013. (VIII.16.) Ör. 1. §-a

[2] Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (VI.07.) Ör. 1. § (4) bekezdése