Zalaszabar Község Képviselő-testületének 1/2019 (II.15..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 02. 16 - 2019. 09. 18

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestületének


1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete


a  2019. évi költségvetésrőlZalaszabar Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszabar Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§

A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya Zalaszabar Község Képviselő-testületére, az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. §

A költségvetés címrendje: az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerve külön egy-egy címet alkot.


A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét

154.063.741 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2019. évi költségvetési bevételeinek összegét 112.904.981 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


- működési célú támogatások államháztartáson belülről                       50.675.660 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    20.775.853  Ft

- közhatalmi bevételek                                                                  14.800.000 Ft

- működési bevételek                                                                   21.953.468 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                 4.700.000 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                           0 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       0 Ft 

                                                                                                                      

                                                                                                                         

(3) A 2019. évi költségvetési kiadások összegét 152.516.220 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.


(4) Működési költségvetés kiadásai:


  -  személyi juttatások összege                                                     30.957.355 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     6.324.900 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      37.091.393 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      5.790.000 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                 29.839.590 Ft


         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök                2.583.117 Ft                     

                   működési célú kölcsön                                            0 Ft

                   elvonások, befizetések                                            0 Ft

                   önkormányzatok előző évi elsz. származó kiad.684.900 Ft

                   tartalékok (működési célú, általános)         27.256.473 Ft


(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

  

beruházások                                                                            2.791.900 Ft

-  felújítások                                                                              39.721.082 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             0 Ft


A beruházásokat feladatonként, az 6. számú melléklet tartalmazza.


 (6) A költségvetési hiány összegét 39.611.240 Ft-ban állapítja meg.

   

      A költségvetési hiány belső finanszírozású.


 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                41.158.760 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                  1.547.521 Ft


      Finanszírozási költségvetés egyenlege  39.611.240 Ft többlet.(8)  A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 1. számú melléklet tartalmazza.


(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, amelynek felhasználásáról a képviselőtestület határoz.Költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 15 főben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.

(2) A Napköziotthonos Óvoda létszámkeretét 8 főben, az önkormányzat létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá.

(3) A közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzatát: 5 főben állapítja meg. 


Az önkormányzat bevételei

5.§

(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. és 2.a számú mellékletek tartalmazzák.
Az önkormányzat kiadásai

6.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadási előirányzatait rovatonkénti, kötelező és önként vállalt feladat megjelöléssel a 3. és 3.a és 4.  számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásait, átadott pénzeszközeit a 3.a számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá..


Több éves kihatással járó feladatok

7.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg

              

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

8.§


(1) A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök befektetéséről – megfelelő garanciák és biztonság mellett - értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át     nem ruházható hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja.

(3) A Képviselőtestület egyetért azzal,  hogy  szükség szerint a számlavezető pénzintézethez folyószámla hitel kérelmet nyújtson be az átmenti likviditási hiányok kezelésére. A folyószámlahitel maximált összege 10.000 eFt, a hitel lejáratának időpontja 2019. december 31.

Előirányzat felhasználási terv


9.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12.a és 12.b számú melléklet szerint fogadja el a Képviselőtestület.


Közvetett támogatások

10. §


A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


Európai Uniós Projektek

11.§

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.II.


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12.§


(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A polgármester és az önkormányzat a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik szerint gondoskodnak.


(3) Az költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői a felelősek.


(4) Az költségvetési szervek éves költségvetését a jóváhagyott önkormányzati finanszírozás és saját bevételeik terhére kötelesek úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, teljesíthetők legyenek a kötelezően ellátandó feladatok.


(5) Az költségvetési szerv kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra teljesíthet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával,  az előirányzatok módosítását (felemelését) követően vállalható. 


(6) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatának a Képviselőtestület   hatáskörébe tartozó változtatását a Polgármester jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél.


(7) Az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján – a jegyző irányításával – a pénzügyi osztály készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.


(8) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételét a képviselő-testület jóváhagyásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás jóváhagyása után használhatja fel.

A képviselő-testület a többletbevételek körét nem korlátozza.

A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai, a megküldést követően, a következő költségvetési rendelt-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.13.§


  1. A Képviselőtestület a költségvetési szerve részére - az önkormányzati

finanszírozását - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.


  1. A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével

negyedévenként, a negyedévet követő hónapban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig , december 31-ei hatállyal módosítja.


(3) A Képviselő-testület az általános tartalék és az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az esetenkénti felhasználás nem haladhatja meg az 1.000     eFt-ot. 


(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési kiadások, beruházási, felújítási célok, illetve a pénzeszköz-átadások esetében - kivéve az Alapítványi támogatásokat és közérdekű kötelezettségvállalásokat - a rendeletekben megjelölt célok között az előirányzatokat átcsoportosíthatja.


(5) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról  a 7. sz.   mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.


(6) A saját határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.


14. §


 (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.16. §


Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 20 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani.


III.


Vegyes rendelkezések


17. §.


  1. Támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a községben működő egyesületek, alapítványok, valamint azon rendezvények, melyeket a Képviselőtestület támogatni kíván.


  1. A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét. A támogatott újabb támogatásra nem jogosult, amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.


  1.  A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a Képviselőtestület hagyja jóvá.


  1. A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a munkaügyi szabályzat rendelkezik. A béren kívüli juttatások összege 2019. évben a költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.


(5)Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű

     eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(6) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől   

     48.895 forintban határozza meg. A nyelvpótlék illetményalapja 38 650 forint.


18.§


  1. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni.
  2.  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült  követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik körül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 100.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólás eredménytelenül zárul több mint 5 éve.
IV.

Záró rendelkezések


19.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. év során alkalmazni kell.
               Dr. Kalmár István                                     Szabóné Dr Csányi Marianna

                  polgármester                                                      jegyző
Záradék:Kihirdetve: 2019. február 15.


                                                                  Szabóné Dr Csányi Marianna    

                                                                                                                            jegyző