Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 11/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Hatályos: 2018. 11. 24 - 2019. 03. 31

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya Pusztamonostor Község közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2. §

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzata térítésmenetesen barnakőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Pusztamonostor községben bejelentett állandó lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön életvitelszerűen élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. §

(1) Térítésmentesen szociális célú barnakőszénre jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:

 • a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségéhez,
 • akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

ba.) egy háztartásában, családban együtt élő személyek esetén a 225 %-át,

bb.) gyermekeit egyedül nevelő szülő, valamint egyszemélyes háztartás esetén 275 %-át,

bc.) 70 éven felettiek esetén 325 %-át,

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

 • szénnel való tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A Polgármester a szociális célú tüzelőanyag támogatást életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek.

4. §

(1) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelemhez mellékelni kell

 • a kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelem igazolását/ vagy nyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát,
 • a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 • gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot.

(3) A kérelmek benyújtási határideje: 2019. január 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.


5. §

(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott kérelmek megállapítására, valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

 • időkorúak járadékában részesülő,
 • 70 éven felüli,
 • gyermekét egyedül nevelő szülő,
 • három vagy többgyermekes család,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 • a családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él,
 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásban részesül.

(3) A támogatás mértéke kérelmezőnként legfeljebb 10 mázsa barnakőszén lehet.

(4) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

7. §

(1) A szociális célú tüzelőanyag más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a kérelmező kérelem benyújtásakor valamint az átvétel megtörténtekor köteles nyilatkozni.

(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított barnakőszenet értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén 3.000,-Ft + ÁFA/ mázsa díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.

8. §

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 908.050,-Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önrész. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és az 4 § (3) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

9. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.