Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 5/2019 (V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 18

Pusztamonostor Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szervre.


2. § (1) Pusztamonostor Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként             

851.902.661 Ft bevétellel

141.326.164 Ft kiadással,

710.576.497 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                         73.875.048 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok            14.427.631 Ft,

- dologi jellegű kiadások                              38.224.147 Ft,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai          6.375.063 Ft,

- egyéb működési célú kiadások                              1.440.362 Ft.


 (3)   A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- beruházási kiadások    2.505.888 Ft

- felújítási kiadások        1.669.572 Ft


3.§  A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített
működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletek szerint állapítja meg.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 3.1.-3.2. Mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 4. Mellékletben, felújítási kiadásait az 5. Mellékletben fogadja el.


6. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. Melléklet tartalmazza.


7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv költségvetési maradványának felosztását a 7. Melléklet szerint határozza meg.


8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban az 1. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


9. §  A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 5. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


12. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.1. és 7.2. tájékoztató táblákban részletezettek szerint fogadja el.


13. § A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.


14. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.


15. § A Képviselő-testület 2018. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.


16. §  (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018.(V.25.), 12/2018.(XI.23.) 2/2019.(III.1.) rendeletével módosított 4/2018.(II.23.) rendelete.

Mellékletek