Zalaszabar Község Képviselő-testületének 7/2018 (VI.20..) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 07. 01


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. S (2) bekezdés d) pontja és a 44/C.S (1) bekezdése alapján kötelező közszolgáltatásként gondoskodik a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (I) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. S (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 441C. S (2) bekezdése alapján ZalaszabarKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:


1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa


1.§.


(1) Zalaszabar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Zalaszabar település közigazgatási területén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 441C. S (I) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik.

 1. A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Zalaszabar település közigazgatási területének határaival.
 2. Ez a rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Zalaszabar település közigazgatási területén minden olyan közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki.

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a Közszolgáltató működési területe

2.§.


(1) Zalaszabar település közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre kizárólagosan az

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni.

(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Zalavíz Zrt. által üzemeltetett, Zalavíz Zrt. Zalaegerszegi Szennyvíztisztító telep, Zalaegerszeg található szippantott szennyvíz fogadó műtárgy szennyvíztisztító telepre köteles elhelyezni.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a I. § (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja el.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama, a Közszolgáltató és az Ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

3.§.


Az Ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően annak elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben meghatározott közszolgáltatás díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.


4.§.


A közszolgáltatás körében az Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll

5.§.


A Közszolgáltató a közszolgáltatást 2028. június 30-ig látja el.

6.§.


A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei:   

a) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább a telefonos elérhetőségét feltünteti, a Közszolgáltató az Ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján tájékoztatja,

 1. a Közszolgáltató az Ingatlantulajdonos bejelentése alapján, mellyel egyidejűleg a bejelentőtől/Ingatlantulajdonostól a szolgáltatás ellátásához szükséges egyéb (munkaterület elérhetőségét érintő) adatok is egyeztetésre kerülnek, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,
 2. a Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű fogadása. az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében a 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3-5., 8960 Lenti, Honvéd u. 31 „8790, Zalaszentgrót, Mező F. u. 27. szám alatt ügyfélszolgálatot működtet,
 3. a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az Ingatlantulajdonosokat,
 4. a közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg, illetve amennyiben a munkaterület a szolgáltatás elvégzése nem alkalmas, azon a szolgáltatás ellátása csak károkozással lenne megvalósítható.

7.§.


Az Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei:

 1. az ingatlanán keletkező, összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki — és közegészségügyi előírások szerinti környezetkárosítás nélküli közműpótló létesítményben gyűjteni, tárolni és a közszolgáltatónak átadni, részére a rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni,
 2. a közszolgáltatást vízfogyasztásától függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal köteles igénybe venni és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani,
 3. igénybejelentéskor köteles a munkaterületet érintő egyéb adatokat a Közszolgáltató kérésére közölni,
 4. az átadott háztartási szennyvíz minőségéért az Ingatlantulajdonos felel, nem tartalmazhat környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket, zsírokat.

4. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybe vételének módja és feltételei


8.§.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek, Ingatlantulajdonosnak kell a Közszolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-maiban történik a Közszolgáltató diszpécserszolgálatán/ügyfélszolgálatán. A bejelentéskor a Közszolgáltató köteles a munkaterülettel kapcsolatos egyéb adatokat egyeztetni, melynek ismeretében tudja közölni a szállítás napját és várható időpontját az Ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az Ingatlantulajdonossal, 24 órával korábban közölni. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni

9.§.


A Közszolgáltató csak a biztonságosan megközelíthető munkaterületről, károkozás nélkül teljesíthető szolgáltatással köteles a lakossági szippantott szennyvizet elszállítani.

10.§.


A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az igénybevevő Ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni.

11.§.


A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól” szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban; Korm. rendelet) foglaltak szerint köteles eljárni.


5. Az Ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, az alkalmazandó díj legmagasabb mértéke, megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének esetei

12.§.


A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon egyéves díjfizetési időszakra történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek a díjtételeit és azok legmagasabb összegét az adott évre e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

13.§.


Az alapdíj a Vgt. 44/D.S (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj

14.§.


(1) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.

(2) Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó, lakossági felhasználók esetében minimum 5 m3, egyéb felhasználók esetében minimum 8 m3. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő alapján kell megállapítani.

15.§.


Az igénybevevő Ingatlantulajdonos köteles az ürítésre vonatkozó közszolgáltatás díját az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján, a helyszínen megfizetni/vagy a számla kiállításától számított 15 napon belül átutalással teljesíteni.

Kedvezmények, ingyenesség feltétele

Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget a Vgt. 441D S-a alapján elkészített díjkalkulációban számított díjnál díjkedvezmény alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a szolgáltatás ingyenességének esetét állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában köteles megtéríteni a közszolgáltató számára. A díjkompenzáció fizetéséhez a képviselő-testület és a közszolgáltatást nyújtó megbízást köt, amely tartalmazza a Vgt. 441D. S-ában meghatározott elemeket.

6.Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

16.§.


Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozóan sajátos szabályokat nem határoz meg a képviselő-testület.


7.A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


17.§.

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az Ingatlantulajdonosnak a Vgt. 441C.S (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait.

 1. A Közszolgáltató az (I) bekezdésben meghatározott adatokat — amennyiben e rendelet kivételt nem tesz — a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.
 2. A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az Ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E, S (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.
 3. A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra.
 4. Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.
 5. A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja.

8. Záró rendelkezések

18.§.

(1) Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet.


 1. A társasházat és a lakásszövetkezetet a díjkedvezmény az ingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek vonatkozásában illeti meg. A díjkedvezmény megállapítására a társasháznak vagy lakásszövetkezetnek „a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról" szóló 2013. évi CXIV. törvény 2. §-a szerinti tájékoztatását és adatszolgáltatását kell alapul venni.

                        Dr. Kalmár István                                    Szabóné Dr. Csányi Mariann

                           polgármester                                                         jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2018. június 20.


Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                     jegyző1. melléklet a 7/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelethezA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételének meghatározott díja 2018. 01. 01-től

lakossági felhasználók részére rezsicsökkentett szolgáltatás:

            alapdíj Ft/alkalom:      1092 + ÁFA

            ürítési díj Ft/m3:          6108 + ÁFA


egyéb felhasználók részére nyújtott szolgáltatás:

            alapdíj Ft/alkalom:       1570 + ÁFA

            ürítési díj Ft/m3             6940 + ÁFA