Zalaszabar Község Képviselő-testületének 4/2019 (VII.3..) önkormányzati rendelete

a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 07. 04 - 2019. 07. 05


Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (07.03.) önkormányzati rendelete 

 A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

     szóló 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása



Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §.


A Rendelet bevezető része helyébe az alábbi tartalmú módosítás lép:


„ Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről.”


2. §.


A Rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„11.§ (1) A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg az általános szabályok szerint, melyet a polgármester hív össze és vezet.”


3. §.


A Rendelet 16. § (2) bekezdés c) bekezdését hatályon kívül helyezi.


4. §.


„A Rendelet 47. § (3) – a körjegyző törvényességi észrevétele- szövegrészt hatályon kívül helyezi.”


5.§


A Rendelet 64.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ 64.§ (8) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést a polgármester határozatot hozhat - az Mötv. 42. §-ban meghatározottak kivételével - az alábbi ügyekben:

a) beszámolók,

b) tájékoztatók,

c) normatív határozathozatalt igénylő ügyek. A polgármester a döntésről a képviselő- testületet a következő ülésen tájékoztatja.”




6.§


A Rendelet 66.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ 66.§ (5) A jegyzői és az aljegyzői tisztség együttes betöltetlensége, illetve tartós távolléte, akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb 6 hónapra a megfelelő szakképzettséggel rendelkező Pénzügyi osztályvezető látja el.”


7.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





Dr. Kalmár István                                                            Szabóné dr. Csányi Marianna

 polgármester                                                                                    jegyző





Kihirdetve: 2019.07.03.




                   Szabóné dr. Csányi Marianna

                                                                                                                      jegyző