Zalaszabar Község Képviselő-testületének 10/2018 (XI.7..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

Hatályos: 2018. 11. 08 - 2019. 04. 30


Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2018.(XI.07.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásrólZalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja, hogy az önkormányzat – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet 1.9. pont szerint települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, valamint a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018.(III.27.) Korm. határozat alapján – a biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.


2. §


(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igény bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.

(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 63 m3 + kiegészítő támogatásként 14 m3 kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa összegű támogatásban részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott ár fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat szállítási költség + Áfa összegével egészít ki. A rendelet hatálya


3. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló

5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya azon személyekre terjed ki, akinek a lakása fával fűthető. Eljárási rendelkezések


4. §


(1) A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


5. §


(1) Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.


Jogosultság feltételei


6. §


(1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként legfeljebb 2 m3, de minimum 1 m3 tűzifát biztosít a 3. § (1) bekezdésében meghatározott azon személy számára, aki

a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

b) időskorúak ellátásában részesül, vagy

c) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy

g) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

h) ápolási díjra illetve beteggondozási támogatásra  jogosult, vagy

i) közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy

j) 70 év feletti egyedülálló nyugdíjas.

k) családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók- az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 3 szorosát nem haladja meg.

 Amennyiben a jogosultak között kiosztott tűzifából marad még fenn tűzifa, akkor azt a kérelmező jogosultak között egyenlő arányba kell kiosztani.


 (2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3) A határidőben beérkezett kérelmek közül az (1) bekezdés a)-d) pontok alapján ellátásban részesülők előnyt élveznek.

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(5) A kérelmeket 2018. november 30-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

(6) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

(7) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 1.220.150 Ft, valamint 266.700 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerőt, valamint szállítási költséget magába foglaló saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 6. § (5) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek - el kell utasítani.7. §


(1) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Zalaszabar Község területén a (2) bekezdés kivételével a kérelmező gondoskodik.

(2) A tűzifa lakáshoz szállításához a támogatott kora vagy egészségi állapota miatt az önkormányzat segítséget nyújt.

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Záró rendelkezések

8. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. április 30-án hatályát veszti.       
                         Dr. Kalmár István                                      Szabóné Dr. Csányi Mariann

                        polgármester                                                          jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 7.                                                                       Szabóné Dr. Csányi Mariann                                                                                                                                                                       jegyző A kérelem benyújtható: 2018. november 30-ig.                                                1. sz. melléklet


K é r e l e m


___________________________________________________________­___év/születési név


an:_________________________szül. hely és idő: __________________________________


TAJ szám: _________________Zalaszabar, _____________________u. _______sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018.(XI.07.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként _________ m3 keménylombos tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: _________________________________

b) időskorúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:____________________________

c) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma:____________________________

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, a megállapító határozat száma:________________________

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat száma:________________________

f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:____________________________

g) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:

1. Név:______________________________________________________ Szül.idő:_____________________________________________________

2. Név:______________________________________________________ Szül.idő:_____________________________________________________

3. Név:______________________________________________________ Szül.idő:_____________________________________________________

4. Név:______________________________________________________ Szül.idő:_____________________________________________________

h) ápolási díjra, illetve beteggondozási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:_____________________________

i) közfoglalkoztatotti jogviszonyban állok, vagy

j) 70 év feletti egyedülálló nyugdíjas vagyok, vagy

k) családomban és a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozók- az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 3 szorosát nem haladja meg (ez esetben a jövedelemigazolásokat is mellékelni kell)


Életkorom vagy egészségi állapotom miatt kérem az önkormányzat segítségét a tűzifa kiszállításához:

                                                  igen                       nem

* (A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Zalaszabar, 2018._______________________________

                                                                                              __________________________

                                                                                                             kérelmező

                                                                                                                                       2. sz. melléklet


Átvételi elismervény

___________________________________ (név) Zalaszabar, ____________________ út/utca ________sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018.(XI.07) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként __________ m3 mennyiségű keménylombos tűzifát átvettem.Zalaszabar, 2018. _____________________________


____________________________________                      ____________________________                        

                        átvevő                                                                                   átadó