Zalaszabar Község Képviselő-testületének 6/2019 (IX.18..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 19 - 2019. 09. 20

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestületének


6/2019. ( IX.18. )

   önkormányzati rendelete

a  2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításárólZalaszabar Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszabar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetést megállapító 1/2019. (II.15.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:A rendelet hatálya

1.§

A „R”3. §. (1) – (9) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét

180.293.783 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2019. évi költségvetési bevételeinek összegét 138.884.387 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


- működési célú támogatások államháztartáson belülről                    61.656.732 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               35.774.187  Ft

- közhatalmi bevételek                                                                                                                                                    14.800.000 Ft

- működési bevételek                                                                   21.953.468 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                4.700.000 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                           0 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       0 Ft 

       

          

(3) A 2019. évi költségvetési kiadások összegét 180.293.783  Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.


(4) Működési költségvetés kiadásai:


  -  személyi juttatások összege                                                     36.999.879 Ft

    -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     7.442.576 Ft

    -  dologi  kiadások                                                                      46.442.764 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      5.790.000 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                   2.967.741 Ft


         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök                2.583.117 Ft                   

                   működési célú kölcsön                                            0 Ft

                   elvonások, befizetések                                            0 Ft

                   önkormányzatok előző évi elsz. származó kiad.          0Ft

                   tartalékok (működési célú, általános)             384.624 Ft


(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

  

beruházások                                                                              2.089.750 Ft

-  felújítások                                                                                76.762.916 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             0 Ft


A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet tartalmazza.


 (6) A költségvetési hiány összegét 39.611.239 Ft-ban állapítja meg.

   

      A költségvetési hiány belső finanszírozású.


 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                41.409.396 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                  1.798.157 Ft


      Finanszírozási költségvetés egyenlege  39.611.239 Ft többlet.(8)  A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.


(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, amelynek felhasználásáról a képviselőtestület határoz.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.             Dr. Kalmár István                                     Szabóné Dr Csányi Mariann

                  polgármester                                                      jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019. szeptember 18.

                                                                           Szabóné Dr. Csányi Mariann

                                                                                          jegyző