Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 7/2015 (V.22..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 22 - 2016. 05. 31

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1.Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szervére.


2. § (1) Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként


                                         208.206 ezer Ft bevétellel

                                        171.724 ezer Ft kiadással

         jóváhagyja.


  1. Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők     szerint szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                        66.141 ezer Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok               14.614 ezer Ft,

- dologi és működési jellegű kiadások           5.461 ezer Ft,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai             15.378 ezer Ft,

- támogatások                                                 600 ezer Ft.


 (3)   Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:


- beruházási kiadások                                    1.434 ezer Ft

- felújítási kiadások                            1.481 ezer Ft.


3. § Az önkormányzat címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 3.1.-3.2. Mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

                                 

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 4. Mellékletben fogadja el.


  1. §   Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. Melléklet tartalmazza.


6. §  Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 4. tájékoztató tábla tartalmazza.


7. §  A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1., 2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.


8. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.1. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján 237.529 ezerFt-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 36.486 ezer Ft, melynek a felosztását a képviselő-testület a 6. Mellékletben elfogadta.


(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését 6. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


9. §  (1) Ez a rendeletet a kihirdetése napján lép hatályba.

       (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015.(III.10.) sz. rendeletével módosított 1/2014.(III.07.) sz rendelete.Kelt: Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21. napján tartott nyílt, soros ülésén.

            Sári Ferenc                                              Dr. Voller Erika

                polgármester                                                     jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. május 22.

                                                                                  Dr. Voller Erika

                                                                                          jegyző