Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2014. 02. 12Zalaszabar kÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK


1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete


a  2014. évi költségvetésrőlZalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az  Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszabar Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:1.§.


A rendelet hatálya kiterjed a Zalaszabar Önkormányzata Képviselőtestületére, annak bizottságára és intézményére.2.§.


(1) Zalaszabar Község Önkormányzat  Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési bevételeket 91.019 e Ft-tal  hagyja jóvá az alábbi jogcímeken:


Költségvetési bevételek:


- működési és felhalmozási célú támogatások

  államháztartáson belülről                                                                56.526  eFt-ban

- közhatalmi bevételek                                                                       8.200  eFt-ban

- működési bevételek                                                                       26.293   eFt-banA bevételeket – forrásonkénti bontásban – e rendelet mellékletét képező 1,1/a., 2. és 3. számú mellékletek részletezik.(2)  A 2014. évi költségvetési kiadások összegét  101.455  e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímeken:


Költségvetési kiadások:


            - személyi juttatások                                                            28.458 eFt-ban

            - munkaadókat terhelő járulékok                                            7.076 eFt-ban

            - a dologi kiadások                                                                40.224 eFt-ban

           - az ellátottak pénzbeli juttatások                                           10.297 eFt-ban

            - egyéb működési célú kiadások                                          14.574 eFt-ban

           - beruházások                                                                             826 eFt-ban


Az Önkormányzat kiadásait az 1., 2, és  4., 5.,6. számú mellékletek  részletezik.

(3) A költségvetési hiány összegét 10.436 e Ft –ban állapítja meg.

A hiány rendezését az Önkormányzat belső finanszírozással, pénzmaradványból kívánja fedezni.


(4) A Képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát  20  főben hagyja

jóvá, a 4. és a 9. számú mellékletek alapján.


(5) Az összlétszámból a  közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát 8  főben állapítja meg.


(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatok mérleg-

szerű bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.


3.§.


A tartalék összegét    11 629  e Ft-ban állapítja meg, a 6. számú melléklet szerint.


                                                                       4.§


A képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke és összege szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§.


A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


6.§.


(1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át nem ruházható hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja.


(2) A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról, - megfelelő garanciák mellett  - a polgármester dönt.


7.§.


A Képviselőtestület a költségvetési rendeletét negyedévente,( kivéve az első negyedévet),  illetve a zárszámadás jóváhagyását megelőző testületi ülésén  módosítja.


8.§


Az év várható bevételei és kiadási élőirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint fogadja el.


9.§


Önkormányzati biztost kell kirendelni , ha az önkormányzat 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri  éves előirányzatának 10%-át vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.


10.§.


A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester jogosult a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére intézkedni.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és kiadások teljesítése ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák azokat.


Záró rendelkezések

11.§


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. év január 1. napjától kell alkalmazni.             ……………………………..                                …………………………………

                      Dr. Kalmár István                                          Szabóné Dr. Csányi Mariann

                        polgármester                                                                  jegyző
Záradék:Kihirdetve 2014. február 12.


        Szabóné Dr Csányi Mariann

jegyző