Pusztamonostor község Önkormányzata Képviselő-testülete

Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva)

Hatályos: 2015. 07. 03 - 2015. 09. 10

Pusztamonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontjában, a temetőktől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-a, 40. § (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályokkal összhangban szabályozza és biztosítsa a temetők rendjét, a temetkezési tevékenységet, a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelően.

                                   

A rendelet hatálya

2. §


(1) A rendelet hatálya a Pusztamonostor község Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan nyilvántartásban a pusztamonostori 617 hrsz-on nyilvántartott köztemetőre (továbbiakban: temető), az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási, és üzemeltetési tevékenységre terjed ki.


(2) A temető címe: 5125 Pusztamonostor, Rákóczi Ferenc utca.


II. fejezet


A köztemető fenntartása és üzemeltetése

3. §


(1) Az 2. §-ban megjelölt, az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartásáról Pusztamonostor község Önkormányzata, üzemeltetéséről részben közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.


(2) A közszolgáltatási szerződés alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. § i) és j) pontjai kivételével üzemeltetői feladatokat az IUSTA Temetkezési Szolgáltató SELENA Kft. (továbbiakban: SELENA Kft.) 5100 Jászberény, Kápolna u. 1. szám alatti szolgáltató látja el.


(3) A temető tulajdonosának, és az üzemeltetőjének feladatait külön törvény és annak végrehajtási rendelete, a közszolgáltatási szerződés és e rendelet tartalmazza.

III. fejezet


A temető használatának és a létesítmények igénybevételének szabályai

4. §


(1) Az Önkormányzat által fenntartott temetőben az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé kell tenni a halottak eltemetését.


(2) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.


(3) A temető állandó nyitva tartású. Területén 12 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.


(4) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad. Ez alól kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak, akiket parkolási igazolványuk feljogosít a temető területére történő behajtásra oly módon, hogy a temető rendjét ne zavarják.

Kerékpárral közlekedni Tilos a temetőben.


(5) A ravatalozó igénybevétele temetési szertartáshoz, búcsúztatáshoz kötelező. Szociális temetéskor ravatalozás a sírnál történik. A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.


(6) A felravatalozott koporsót a búcsúztatás, szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani. A koporsót a temetés előtt véglegesen le kell zárni.


(7) A temető látogatója a sírgondozás céljára a vizet ingyenesen használhatja. Más célra történő felhasználás csak a temető fenntartójának engedélyével, díjfizetés ellenében történhet.


(8) A temető bejáratainál, annak kerítésén vállalkozói reklám nem helyezhető el. A fenntartó és az üzemeltető, valamint a vállalkozók csak a temető hirdetőtábláit használhatják a látogatók tájékoztatására.5. §


(1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


(2) A sírhelyre és azok közé fát ültetni tilos. Egyéb helyekre a fenntartónak az engedélyével szabad.


(3) A temetőben külön kerül kijelölésre a komposztálható hulladék, az egyéb hulladék és a koszorúk gyűjtőhelye. A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni.


(4) Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelyek közé a temető fenntartó engedélyével úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A felhasznált területre a területarányos sírhelydíjat kell megfizetni.


(5) Építési anyagnak a temető területére történő beszállításához, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.


(6) Az építéskor, felújításkor keletkezett hulladékot az építtető menet közben folyamatosan, a munkálatok befejezését követően pedig azonnal köteles elszállítani.


(7) A temető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.


6. §


(1) A temetőben a sírhelytáblák, sorok kialakítása, számozása, nyilvántartása során a temetőkről és temetkezésről szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.


(2) -----1


(3) -----2


IV. fejezet


A temetkezési hely gazdálkodási szabályai


7. §


(1)A temetési helyek típusait, a temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamát, valamint meghosszabbításának szabályait a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet határozza meg.


(2) A temetési helyek megváltási díját és újraváltás díját az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) A megváltási és újraváltási díjat a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségének pénztárában kell megfizetni.


(4) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az újraváltásról a síron elhelyezett figyelmeztető felirat és a temetői hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatás ellenére nem gondoskodik, akkor az üzemeltető a nyilvántartó könyv szerinti lakcímre egyszeri ajánlott levelet küld. A postai küldemény megküldésétől számított 30 napos határidő eredménytelen leteltét követően az üzemeltető a temetési helyet minden megtérítési igény nélkül újból értékesítheti.

A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 19. § (3) szerinti meghirdetés után.


(5) Újra betemetés során megtalált csontmaradványokat díjmentesen mélyebbre kell helyezni.

8. §

Sírbolt, urnasírbolt építésére, bővítésére, továbbá urnafülke, sírhely, sírjel elhelyezésére az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletének 10. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.3Védett síremlékek

9. §


(1) A Képviselő-testület az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezése érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat (továbbiakban: védett síremlék).1 Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

2 Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

3 Módosította a 2/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése


(2) A védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését a Képviselő-testület kezdeményezi. A döntésről értesíteni kell a temető üzemeltetőjét, valamint a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.


(3) A védelem alá helyezést, illetve a megszüntetésének tényét a temető nyilvántartó könyvébe és a sírboltkönyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről az üzemeltető gondoskodik.


(4) A védett síremlékek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék gondozására.


(5) Védett síremlékek esetében a temetési hellyel rendelkező személy mentesül a rendelet 7. § (2) bekezdésében megjelölt megváltási (újraváltási) díj megfizetése alól, a korábban megfizetett díj nem követelhető vissza.


(6) A védett sírhely gondozási feladatait, temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a temető fenntartója látja el.


V. fejezet


Sírhely méretezése

10. §


1) A sírhelyek méretei, amely magában foglalja a síremlék méretét is:


a) felnőtt egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 2 m mély, 1 m széles,

b) felnőtt kettes sírhely: 2,2 m hosszú, 2 m mély, 2,1 m széles. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírhelyet, hogy a felső koporsó aljzata a talajszinttől legalább 1,6 m-es mélységbe kerüljön.

c) gyermeksírhely: 0,75 m széles, 1,3 m hosszú, 1,6 m mély,

d) urna földbetemetésnél szegéllyel együtt 1 m hosszú, 1 m széles, 0,5 m mély;

e) sírboltok: kétkoporsós: 3 m hosszú, 2,1 m mély, 2,2 m széles,


(2) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelöltet kivéve, koporsós rátemetésre van lehetőség. Ez esetben a felső koporsó aljzatának a talajszinttől 1,6 m mélységbe kell kerülnie.


(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. A síremlék mellett körbe 0,2 m járda építhető.


(4) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhalt, valamint egy 25 évnél régebbi holttestmaradvány (exhumált elhunyt), vagy egy urna temethető rá. Egy egyszemélyes sírban összesen három elhunyt helyezhető el.


VI. fejezet


Temető fenntartási hozzájárulás díja

11. §


(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által az üzemeltető felé fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját, és a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díját a 1. számú melléklet tartalmazza.


(2)4 A temető fenntartási hozzájárulás díját a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségének pénztárában lehet megfizetni.


(3)5 A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak helyszínén kell tartani.Létesítmények igénybevételi díja

12. §


(1) A ravatalozó igénybevételéért díjat kell fizetni. A díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) A ravatalozó igénybevételének díját a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségének pénztárában lehet megfizetni.


Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések

13. §


(1) Az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezésével történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyítással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).


(2) E paragrafus (1) bekezdése a szociális temetést igénybe vevőkre nem vonatkozik.


Vegyes rendelkezések

10.§.


Aki a rendeletben foglaltakat vétkesen megszegi, a külön jogszabályban foglaltak alapján pénzbírsággal sújtható.


Záró rendelkezések

11.§.


Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor közég Önkormányzat Képviselő-testületének a temető használatának szabályairól szóló 4/2006. (II.15.) számú rendelete.


Pusztamonostor, 2014. február 28.Sári Ferenc                                                                  dr. Voller Erika

      polgármester                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: Pusztamonostor, 2014. március 7.


dr. Voller Erika

jegyző


4 Módosította a 2/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése

5 Módosította a 2/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése

  1. számú mellékletPusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2013. (XII.18.) számú rendeletéhez

  1. A temetési helyek megváltási és újraváltási díja:


Egyszemélyes sírhely díja:                                  5.000.-Ft                      25 év

Kétszemélyes sírhely díja:                                10.000.-Ft                      25 év

Gyermeksírhely:                                                 2.000.-Ft                      25 év

Sírbolt (kripta) 1 koporsós                                   12.000 Ft                      60 év

Sírbolt (kripta) 2 koporsós:                                 24.000 Ft                       60 év

Sírbolt (kripta) 4 koporsós:                                 48.000 Ft                       60 év

Sírbolt (kripta) 6 koporsós:                                 72.000 Ft                       60 év


Élő személy részére a sírhely megváltás a mindenkori ár kétszerese!

  1. Létesítmények igénybevételi díja:


Ravatalozó igénybevételének díja:                                       2.500.-Ft

  1. Temető fenntartási hozzájárulás


Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők

által fizetendő díj:

                                                                                                 

1 személyes síremlék     6.000 Ft/síremlék

2 személyes síremlék     9.000 Ft/síremlék

Kriptaépítés                    20.000 Ft/kripta