Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 9/2015 (II.20..) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Hatályos: 2015. 09. 10 - 2015. 09. 13

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (IX.10.) rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdés származékos jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja az alábbi bc) és bd) alpontokkal egészül ki:


1. § (1) b) bc) újszülöttek életkezdéséhez,

bd) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.


2. §


Rendelet a 4. §-t követően az alábbiakkal egészül ki:


Települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez


4/A §


(1) Az önkormányzat az arra jogosultat, akinek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Pusztamonostoron van, kérelmére egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesíti anyakönyvezett, újszülött gyermeke jogán.

(2) A támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Pusztamonostoron lakó, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy gyám (a továbbiakban: szülő) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft. A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.

(4) A települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez iránti kérelmet legkésőbb a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a kérelmező lakcímkártyáját, és ha a kérelmező a gyermek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot.


Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez


4/B §


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás a villanyáram, a víz- és a gázfogyasztás, és a szemétszállítás díjának kifizetéséhez állapítható meg.

(2) A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, melyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(3) A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) A támogatás esetében a lakás fenntartásának elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az Önkormányzat 450 Ft/m2 összegben határozza meg.

(5) A támogatás esetében elismert lakásnagyság

 1. ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2
 2. ha a háztartásban két személy lakik 45 m2
 3. ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
 4. ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2
 5. ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(6) A támogatás egy hónapra jutó összege

 1. a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
 2. a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(7) Az (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3

J– 0,5 NYM

× 0,15

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(8) A támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

 1. a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, úgy mint: tulajdoni lap, használatba vételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés (ennek hiányában a 4. melléklet szerinti nyilatkozat),
 2. az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását (a 4. melléklet szerint), amennyiben a tulajdonos nem a háztartás tagja,
 3. a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 4. gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot,
 5. nem tanköteles korú gyermek esetén iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszony igazolására,
 6. a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó szolgáltatói számlát.

(9) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell azonban tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(10) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. Szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatás teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, a változást követő hónapra járó támogatás az új szolgáltató részére kerül folyósításra.

(11) A támogatásra jogosult köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körébe tartozik

 1. a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület tisztán tartása, gyom- és lomtalanítása, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
 2. az ingatlan előtti árok, járda (annak hiányában egy méter széles területsáv), járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, szemét- és gyommentesítése,
 3. az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása.

(12) Ha a támogatásra jogosult a (11) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a lakókörnyezet rendezettségének teljesítésére a megfelelő, de legalább nyolcnapos határidő kitűzésével és az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítani. Amennyiben a jogosult a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a megállapított támogatást meg kell szüntetni. Ebben az esetben a támogatást megszüntető döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be támogatás iránti kérelmet.


3. §


Rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja, (4) bekezdése és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


b) kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő, és magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermeket nevelő család esetén 200 %-át.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában megfogalmazott jogosultsági feltételt a kérelem benyújtásakor hitelt érdemlő módon – kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén gyámhivatal vagy bíróság által kibocsájtott dokumentummal, magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermeket nevelő család esetén szakorvosi igazolással – igazolni kell.

(5) A rendkívüli települési támogatás összegét 2.000 - 30.000,- Ft között kell megállapítani.


4. §


Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbira módosul:


(1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban

 1. a rendkívüli települési támogatás esetében az 1. melléklet szerinti,
 2. a települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez esetén a 2. melléklet szerinti,
 3. a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez esetén a 3. melléklet szerinti

formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek becsatolásával a Kirendeltségénél kell benyújtani.
5. §


(1) E rendelet 2015. szeptember 10. napján lép hatályba, és 2016. január 2. napján hatályát veszti.

(2) Hatálybalépését követően rendelkezéseit - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2015. március 1-je és 2015. augusztus 31-e között született gyermek esetén jelen rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti kérelem 2015. december 31-ig benyújtható.

(4) Rendelet 6. § (3) bekezdése 2016. január 1-jén hatályát veszti.Kelt: Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

         2015. szeptember 9. napján tartott ülésén.


                      Sári Ferenc                                        dr. Voller Erika

                     polgármester                                              jegyző


Kihirdetési záradék: Kihirdetve a helyben szokásos módon 2015. szeptember 10. napján.


dr. Voller Erika

jegyző2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez


1. melléklet a …/2015. (IX.10) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez

                                              


 1. Alulírott kérem az újszülöttek életkezdéséhez kapcsolódó egyszeri települési támogatás megállapítását.


 1. Kérelmező szülő adatai:


Név:......................................................................................

Születési név:................................................................................................................................

Születési hely és idő:  ………………………………………………………………………….

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

TAJ szám: …………………………………… Adóazonosító jel:……………………………...

Lakóhely: ………………………………………………………………………..........................

Lakóhely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………...

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………..........................

Tartózkodási hely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………...

Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

Életvitelszerűen a (bejelentett) tartózkodási helyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó)

 1. kézpénzes kifizetéssel kérem.
 2. folyószámlára utalással kérem a

……………………………………………………………………….számú számlaszámra.

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Név:……………………………………………………………………………………………...

Születési hely és idő:……………..………………………………...............................................

TAJ szám: …………………………………… Adóazonosító jel:……………………………...

Születési anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………………..

 1. A család1 jövedelmei:

Név

Hozzátartozói2 viszony a kérelmezővel

Jövedelem3 típusa

Összeg


1 Család:

Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2Közeli hozzátartozó:

 1. a házastárs, az élettárs,
 2. a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 3. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 4. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3 Jövedelem:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.


A jövedelemről/jövedelmekről kiállított munkáltatói igazolás(oka)t a kérelemhez mellékelni kell !


 1. Nyilatkozatok


- Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.

- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.Kelt: Pusztamonostor, ………év……………..hó……….nap                                                                            ……………………………………….

                                                                               kérelmező aláírása


3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez


2. melléklet a …/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

                                              


Alulírott kérem a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás megállapítását.


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok


Neve:


Születési neve:


Anyja neve:


Születési hely, idő:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:


Állampolgársága:


Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):


2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:                  fő


Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

       Név                            Születés helye, ideje    Anyja neve            TAJ száma

1. _______________________  ____________________  _________________  __________

2. _______________________  ____________________  _________________  __________

3. _______________________  ____________________  _________________  __________

4. _______________________  ____________________  _________________  __________

5. _______________________  ____________________  _________________  __________

6. _______________________  ____________________  _________________  __________

7. _______________________  ____________________  _________________  __________2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

 A jövedelem típusa

 Kérelmező

 Házastársa
(élettársa)

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem
A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem:                                 Ft/hó.


3. Lakásviszonyok         A támogatással érintett lakás nagysága:              m2

A lakásban tartózkodás jogcíme:


4. Nyilatkozatok

A támogatás megállapítását az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások közül

a villanyáram-, a víz –, a gázfogyasztás, a szemétszállítás díj                     költségéhez kérem.

(megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.

(megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Dátum: Pusztamonostor,                   _______________________                    ____________________________

                   kérelmező aláírása                             a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:

Személyigazolvány, a háztartás tagjainak lakcímkártyája, jövedelemigazolása (munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás, vállalkozó, őstermelő esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről, nyugdíjas esetén nyugdíjösszesítő, egyéb pénzbeli ellátás esetén igazolás, alkalmi munkavállaló esetén nyilatkozat), egyedül álló szülő esetén gyámhivatali, vagy bírósági dokumentum, nem tanköteles korú gyermek esetén a tanulói jogviszonyról igazolása, a lakás nagyság hitelt érdemlő igazolása (tulajdoni lap, használatba vételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, ennek hiányában a 4. melléklet szerinti nyilatkozat), közüzemi számla (mely tartalmazza a felhasználói azonosítókat).4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez


3. melléklet a …/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelethezN y i l a t k o z a t


települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

iránti kérelmemhezAlulírott: …………………………. (születési hely, idő: …………………….……….; anyja neve: ………………………….) Pusztamonostor, …………………………………….. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy az általam lakott lakás nagyságát hitelt érdemlően igazolni nem tudom.


Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakás nagysága: ……………. m2.Pusztamonostor, …………………………..
                                                                      …………………………………………..

                                                                                aláírás


                                                                      Szig.sz:………………………………….


                                                                      Lakcím:…………………………………HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

iránti kérelmem benyújtásához

Alulírottak

Név:.................................................................................. (szül. ideje, helye: ..............................

............................................; anyja neve: .....................................................................) és

házastársam

Név:.................................................................................. (szül. ideje, helye: ..............................

............................................; anyja neve: .....................................................................)

Pusztamonostor, ...................................................... szám alatti lakosok büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy a Pusztamonostor, ...................................................... szám alatti lakás a tulajdonunkban van.


Nyilatkozom/unk továbbá, hogy az elkövetkezendő egy évben nem áll szándékomban/unkban a fenti lakásra települési támogatás iránti kérelmet benyújtani.

Tudomásul veszem/veszük, hogy a támogatást a lakás jelenlegi tényleges lakói igénylik.


Nyilatkozatomat/unkat a .............................................................. nevű igénylő települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmének benyújtásához teszem/tesszük.
Pusztamonostor, .................................................----------------------------------------------------

aláírás


                                                                      Szig.sz:………………………………….


                                                                      Lakcím:…………………………………


Támogatás formái:


Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás:

a) ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 14.250,- Ft alatt van, akkor a m2 szorzat 30 %-át kell megállapítani támogatásként

b) 14.250 Ft – 71.250,- FtHivatal tölti ki!


A háztartásban élők száma: …………………………….


A háztartás összes jövedelme: ……………………….…


Egy főre jutó jövedelem: ………………………………….


Elismerhető lakás nagysága: ……………m2 x 450 Ft = ……………………Ft

       (lakásfenntartás elismert havi költsége)


Egy fogyasztási egységre jutó jöv: …………………..-14.250 Ft x 0.15 = …………

                                                        28.500 Ft


0.3 - ………….=……….x (elismert lakásköltség) ………….Ft = …………….


Támogatás összege havi: ……………….


Támogatás indul: ………………………….


A támogatás utalása: ……………………………………………………


Fogyasztó/ vevő azonosító: ……………………………………………………


Felhasználó azonosító: ……………………………………………………


Elismert lakásnagyság:   egy személy:          34 m2

                                      két személy: 45 m2

                                      három szem.:        55 m2

                                                               négy szem:   65 m2 (ezt követően minden további személy

                                                                  után 5-5 m2)