Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülerének 14/2004.(VIII.06.) számú rendelete

A közterületek használatáról

Hatályos: 2016. 06. 02

Szerkesztés...


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2004. (VIII.06.) számú rendelete

a közterületek használatárólZalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§

A rendelet célja, hogy


a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;


b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


2.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).


(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3.§


A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4.§


(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához Zalaszabar Község Önkormányzatának engedélye (a továbbiakban: közterület-használati engedély) szükséges.


(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni.

a) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

b) alkalmi és mozgóárusításra, alkalmi vásár céljára;

c) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására;

d) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására,

e) rendezvény, mutatványos tevékenység (a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével) végzésére vonatkozóan.4/A.§[1]


A közterület filmforgatási célú használata


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2)    A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


 1. A közterület-használati díj fizetése alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


(5) Vasárnapra és ünnepnapra filmforgatási célú közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


(7) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás,stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át.


(8)     Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(10) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


5.§


Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.


6.§


(1) A közterület-használati engedély iráni kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(2) Az engedély:


- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

- a visszavonásig adható meg.

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


7.§


(1) Nem adható közterület-használati engedély:


a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására;

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására;

c) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére;


(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területre;

b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.


8.§


(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetet tisztán tartani, gondozni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


9.§


 1. Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.


 1. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


 1. A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számit.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


10.§


A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el;

b) jótékony és közcélú rendezvény esetében.


A közterület-használati engedély visszavonása


11.§


Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


12.§


(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt;

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű.


(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.


13.§


(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.


(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.


Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei


14.§


(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.


15.§[2]Záró rendelkezés


16.§


(1) E rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalaszabar, 2004. augusztus 05.
            Varga Dezső                                                   dr. Termecz Marianna

            polgármester                                                           körjegyző
A rendelet kihirdetve: 2004. augusztus 06-án.                                                                                   dr.Termecz Marianna

                                                                                              körjegyző

[1] Kiegészítette a 13/2013. (VIII.16.) Ör. 1. §-a

[2] Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (VI.07.) Ör. 1. § (4) bekezdése

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2004.(VIII.06.) számú rendelete

a közterület használatrólZalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§.


A rendelet célja, hogy

 1. meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;
 2. megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;
 3. szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


2.§.


 1. A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar Község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl: közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).
 2. Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3.§.


A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendelkezésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4.§.


 1. A közterületek rendeltetéséről eltérő használatához Zalaszabar Község Önkormányzatának engedélye (a továbbiakban: közterület-használati engedély) szükséges.
 2. A közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
 1. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;
 2. alkalmi és mozgóárusításra, alkalmi vásár céljára;
 3. üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
 4. teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására,
 5. rendezvény, mutatványos tevékenység (a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével) végzésére vonatkozóan.
4/A. §.[1]


Kiemelt rendezvényen a közterület használata


(1) Az Önkormányzat által szervezett kiemelt rendezvény esetében a rendezvény megtartására szükséges önkormányzati közterületen a rendezvény szervezője előzetesen engedélyezi a területen az árusok, szolgáltatók (továbbiakban: igénybevevők) részvételét, akik kötelesek a szervező által előre kijelölt területet elfoglalni. Ezen szolgáltatók, árusok helypénz fizetnek, melyet Zalaszabar Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. 

(2) Az igénybevevők a helypénzt legkésőbb a rendezvény megkezdéséig kötelesek megfizetni. Amennyiben fizetési kötelezettségének az igénybevevő a rendezvény megnyitásáig nem tesz eleget, úgy a tevékenységét nem kezdheti meg, és a rendezvény területét azonnal köteles elhagyni.

(3) A kiemelt rendezvény esetében fizetendő helypénz mértékét a Rendelet 2. melléklete határozza meg.

(4) A rendelet alkalmazása szempontjából kiemelt rendezvény a Kis-Balaton Halászléfesztivál.

(5) A zalaszabari székhellyel, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező termelő, őstermelő mentes a helypénz megfizetése alól.5.§.Nem kell közterület-használati engedély:

 1. a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,
 2. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 3. a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.6.§. 1. A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 2. Az engedély
 • ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
 • a megállapított feltételek bekövetkeztéig, illetőleg
 • visszavonásig adható meg.
 1. Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedély csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.
 2. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.
 3. Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.7.§.
 1. Nem adható közterület-használati engedély:
 1. tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására
 2. eseti rendezvények kivételével szeszesital árusítására,
 3. a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
 1. Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:
 1. közlekedési területre,
 2. műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.8.§. 1. Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezést is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.
 2. Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


9.§.


 1. Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.
 2. Az engedélyes a közterület-használatidíjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
 3. A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


10.§.


A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

 1. ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
 2. jótékony és közcélú rendezvény esetében.
A közterület-használati engedély visszavonása


11.§.


Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterületi díjat a megadott határidőre nem fizette be.

Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


12.§.


 1. A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
 1. a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
 2. baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
 3. műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.
 1. Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.13.§.


 1. Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.
 2. Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményi14.§.


 1. A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
 2. A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.15.§.


 1. Szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő módon használja, és e tevékenységével a rendelet 14.§. (2) bekezdésben meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.


Záró rendelkezés


16.§.


 1. E rendelet 2004. szeptember 1-én lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zalaszabar, 2004. augusztus 05.

                        Varga Dezső                                                   dr. Termecz Marianna

                        polgármester                                                               körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. augusztus 06-án.

                                                                                              dr. Termecz Marianna

                                                                                                          körjegyző

[1]

kiegészítette a 7/2016.(VI.01.) sz. önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016.06.02-től.