Zalaszabar Község Képviselő-testületének 8/2005 (X.28..) önkormányzati rendelete

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról

Hatályos: 2005. 10. 28 - 2018. 02. 15

Zalaszabar Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

8/2005.(X.28.) számú rendelete


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról


1.§.

KET 19.§. (2) bekezdéséhez

A képviselő-testület az alábbi önkormányzati hatósági ügyekben hatáskörét a polgármesterre átruházza

 1. rendszeres szociális segély
 2. időskorúak járadéka
 3. méltányossági ápolási díj
 4. rendszeres gyermekvédelmi támogatás
 5. rendkívüli átmeneti segély
 6. temetési segély
 7. köztemetés engedélyezése
 8. méltányossági közgyógyellátási ügyek
 9. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
 10. szociális étkeztetés engedélyezése
 11. közterület használat engedélyezése
 12. út és közműfejlesztési ügyek


2.§.

KET 8.§. /1/ bek. és 162.§. (2) bekezdéséhez

Közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton nem intézhetők.

3.§.


 1. Ez a rendelet 2005. november 1 napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Szervezési és Működési Szabályzatról szóló 7/2003.(IV.30.) sz. rendelet 14.§. (5) 2-10 francia bekezdése.
 2. Ahol önkormányzati rendelet „államigazgatás” kifejezést használ ott- értelemszerűen „közigazgatást” kell érteni.
 3. Az 1.§. a-b pontjai 2015. december 31-el hatályát vesztik.
 4. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Zalaszabar, 2005. október 20.                        Varga Dezső                                                 Dr. Pető Barnabás

                         polgármester                                                       körjegyző


A rendelet kihirdetve.

 2005. október 28-án.


                       

           

Dr. Pető Barnabás

     körjegyző