Zalaszabar Község Képviselő-testületének 3/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról (Zárszámadás)

Hatályos: 2019. 06. 01


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete


3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat  2018. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról

(Zárszámadás)


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

  1. §

A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

    2. §

(1) Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.


Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit

                                             183.429.188 Ft eredeti előirányzattal

                                             219.657.587 Ft módosított előirányzattal és

                                          209.848.510 Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

                                                  43.413.227 Ft eredeti előirányzattal

         52.347.219 Ft módosított előirányzattal és

                                              50.817.483 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                                              43.284.493 Ft eredeti előirányzattal

                                              50.750.046 Ft módosított előirányzattal és

                                              48.692.746 Ft teljesítéssel

- közhatalmi bevételek

                                                   13.300.000 Ft eredeti előirányzattal

                                                   15.644.117 Ft módosított előirányzattal és

                                               15.237.412 Ft teljesítéssel

- működési bevételeket

                                                    23.018.350 Ft eredeti előirányzattal

                                                    28.460.351 Ft módosított előirányzattal és

                                                25.797.494 Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

                                                                   0 Ft eredeti előirányzattal

                                                     10.005.000 Ft módosított előirányzattal és

                                                   5.305.000 Ft teljesítéssel    

- működési célú átvett pénzeszközöket

                                                                   0 Ft eredeti előirányzattal

                                                             0 Ft módosított előirányzattal és

                                                              0 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                                                                  0 Ft eredeti előirányzattal

                                                            0 Ft módosított előirányzattal és

                                                             0 Ft teljesítéssel

- finanszírozási bevételek

60.413.118 Ft eredeti előirányzattal

                                                   62.450.854 Ft módosított előirányzattal és

                                               63.998.375 Ft teljesítéssel.


(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait

                                             183.429.188 Ft eredeti előirányzattal

                                             219.657.587 Ft módosított előirányzattal és

                                          168.345.164 Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások összesen

26.472.352 Ft eredeti előirányzattal

                                                        31.573.138 Ft módosított előirányzattal és

                                               30.086.877 Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

                                               5.300.485 Ft eredeti előirányzattal

                                                    6.270.849 Ft módosított előirányzattal és

                                                6.093.600 Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

                                              36.198.018 Ft eredeti előirányzattal

                                                        45.994.226 Ft módosított előirányzattal és

                                               45.846.951 Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásai

 4.395.000 Ft eredeti előirányzattal

                                                     5.297.000 Ft módosított előirányzattal és

                                                  4.331.200 Ft teljesítéssel

- elvonások, befizetések

   684.900 Ft eredeti előirányzattal

                                                       697.166 Ft módosított előirányzattal és

                                                              697.166 Ft teljesítéssel                   

- egyéb működési célú kiadások (elvonások nélkül)

                                               19.578.111 Ft eredeti előirányzattal

                                                   40.302.888 Ft módosított előirányzattal és

                                               1.805.743 Ft teljesítéssel

- beruházások

                                                      352.400 Ft eredeti előirányzattal

5.343.355 Ft módosított előirányzattal és

                                                           5.208.934 Ft teljesítéssel

- felújítások

89.036.672 Ft eredeti előirányzattal

                                                   81.237.979 Ft módosított előirányzattal

                                                72.863.443 Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadások

                                                                 0 Ft eredeti előirányzattal

                                                                 0 Ft módosított előirányzattal és

                                                             0 Ft teljesítéssel

  • finanszírozási kiadásokat

                                       1.411.250 Ft eredeti előirányzattal.

                                       1.411.250 Ft módosított előirányzattal,

                                       1.411.250 Ft teljesítéssel                                           


Az önkormányzat beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

3. §

 (2) A Zalaszabari Napközi Otthonos Óvoda   bevételeit (költségvetési támogatással együtt) és kiadásait, azok 2018.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek  szerint állapítja meg.


4.§.

(1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 530.002.035 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradványát, annak felhasználását a 9. és a 10. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2018. évi mérlegét, eredmény-kimutatását a 7. és 7/a. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

8. §

A 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9 .§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


             ……………………………..                                ……………………………………..

                Dr. Kalmár István                                   Szabóné Dr Csányi Marianna

                   polgármester                                               jegyzőZáradék:

Kihirdetve 2019. május 31.                                     

                                                                          Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                          jegyző