Zalaszabar Község Képviselő-testületének 8/2018 (XI.7..) önkormányzati rendelete

a Falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2019. 01. 01


Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018.(XI.07.) önkormányzati rendelete

a Falugondnoki szolgálatról


Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar község közigazgatási területén életvitelszerűen élő azon

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) hajléktalanokra,

akik szociális körülményeik, ezen belül koruk, egészségi állapotuk és egyéb aktuális élethelyzetük alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válnak a szolgáltatás igénybevételére.2.§.


(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások,

d) egyéb feladatok.


(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok: 

a) közreműködés étkeztetésben,

b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,

c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

e) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.


(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben való közreműködés,

d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.


(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

c) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.


(5) A falugondnoki szolgálat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részeként

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.2. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


  1. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása


3.§.


A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szoláltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülű lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.

  1. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere


4.§.


(1) A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.


(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál, vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 2 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.


(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a polgármesterhez fordulhat panasszal.


(4) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.


3. A falugondnoki szolgálat ellátása


5.§.


(1) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.


(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében – a falugondnok feladata és felelőssége.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


6.§.


Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
                                          Dr. Kalmár István                              Szabóné Dr. Csányi Marianna

                               polgármester                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 7.
Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                                jegyző