Zalaszabar Község Képviselő-testületének 3/2004 (II.27..) önkormányzati rendelete

az út és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről

Hatályos: 2004. 03. 01

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2004.(II.27.) számú rendelete

az út és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Önkormányzat) az épített környezet alakulásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§. (1) bekezdésben foglaltak megvalósítására, illetve a 28.§. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény, a közműves ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés fejlesztési feltételeinek biztosítása érdekében a víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar Község közigazgatási területén az önkormányzat által létesített helyi közút, járda illetőleg egyéb közművek által érintett ingatlanok tulajdonosaira.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott országos településrendezési és építési követelményekkel összhangban önkormányzati beruházásokban készülő közműépítésekre.

(3) Ha a magánszemély (továbbiakban tulajdonos) a tulajdonát képező ingatlant kiszolgáló, önkormányzat által létesített közműhálózat fejlesztéséhez pénzbeli befizetéssel (továbbiakban közműfejlesztési hozzájárulás) hozzájárul, a központi költségvetés az e célra befizetett összeg 15%-át visszatéríti, melyről a 73/1999.(V.21.) Kormányrendelet rendelkezik.


Értelmező rendelkezések

2.§.

E rendelet alkalmazása szempontjából:

 1. ingatlan: a külön jogszabály szerint egy helyrajzi számmal rendelkező földrészlet (telek);
 2. beépíthető ingatlan: olyan ingatlan, mely a település helyi építészeti szabályzata szerint beépítésre kialakított, illetve a szabályozási terv szerint
 • tulajdonosok alakítanak ki
 • a tulajdonosok egyetértésének hiányában kisajátítási eljárással az Önkormányzat alakít ki;
 1. új létesítmény (zöldmezős beruházás): közművel, úttal és járdával nem rendelkező beépíthető ingatlanon történő beruházás, újonnan beépítésre szánt terület;
 2. közmű: szenny- és csapadékvíz csatorna, víz-, gáz-, és villanyvezeték;
 3. létesítmény: helyi közút, járda és közmű;
 4. teljes létesítési költség: minden olyan költség, amely a létesítmény megvalósítása során felmerült- terület tulajdonjogának megszerzése, szorgalom alapítása, tervezés, engedélyezés és bonyolítás díja, kivitelezéssel, üzembe-helyezéssel kapcsolatos költségek, a csatlakozó alapközmű beszámítása, ill. termelő és tisztító kapacitás bővítéssel járó többletköltségek;
 5. ingatlanra jutó költség: a tényleges létesítési költség és a ténylegesen érintett egyes közművekre ráköthető út  és járda vonatkozásában megközelíthető ingatlanok számának hányadosa;
 6. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyv 685.§. c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
 7. víziközműfejlesztési hozzájárulás: az a befizetési kötelezettségként megállapított pénzösszeg, amelynek nagyságát ezen rendelet alapján a közmű által kiszolgálandó ingatlanokra kell megállapítani;
 8. víziközmű szolgáltatás: a közüzemi vízellátás, az építmények tűzivízellátása, a közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint a szippantott kommunális szennyvizek fogadása és tisztítása;
 9. szolgáltató: a létesítmény üzemeltetését – mint közszolgáltatást – végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság;
 10. fogyasztó:
  1. az ingatlan tulajdonosa,
  2. az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a közszolgáltatási szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre;
 11. lakossági vízfogyasztás: az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért kizárólag ivó- és háztartásivíz-szükséglet kielégítése céljára használja fel és az épület rendeltetésszerű használatához szükséges fürdőszobák száma a 3 db-ot nem haladja meg;
 12. közületi vízfogyasztás:
 • az a vízfogyasztás, ami nem minősül (13) bekezdés szerinti lakossági fogyasztásnak (gazdálkodó szervezetek, non-profit szervezetek);
 • azok a magánszemélyek, akiknek egy ingatlanon belül a fürdőszobák száma kettőnél több;
 1. víziközműhálózat fejlesztése: a közművesítetlen közterületen új víziközmű építése, vagy meglévő víziközmű esetén a nagyobb teljesítményre való alkalmassá tétel érdekében annak átépítése és bővítése, valamint a közterületi közműhálózat és az ingatlan közötti csatlakozó vezeték megépítése;
 2. vízigény: a fogyasztó által a szolgáltatótól igényelt vízmennyiség;
 3. megnövekedett vízigény: a fogyasztó által igényelt megnövekedett vízmennyiség, melynek oka pl. újabb beruházás, építmény bővítése, közműhálózat bővítés;
 4. ivóvízmérő: az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hiteles mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait;
 5. bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, bekötővezeték végpontjára telepített vízmérő;


A közműépítéssel kapcsolatos rendelkezések

3.§.

(1) az önkormányzat által végzett közműfejlesztési beruházásról az 1.§.-ban előírtak figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

(2) Az ingatlan tulajdonosai a beruházás – várható befejezési időpontra – prognosztizált költségeiről tájékoztatni kell.

(3) Az önkormányzat által kezdeményezett közműfejlesztési beruházást a Körjegyzőség bonyolítja le.Új létesítmény közmű-hozzájárulása


4.§.


 1. A területrész feltáró közútjainak, ill. egyes közműveinek építését az Önkormányzat – költségvetés alapján - teljes egészében vagy részben átvállalja, ha a létesítmény kiépítése fontos községi érdeket szolgál és ennek megvalósítása a terület tulajdonosai számára aránytalanul nagy terhet jelent.
 2. Az átvállalás történhet:
 • Önkormányzat beruházásában történő megvalósítás útján,
 • nem önkormányzati beruházás esetén a községérdekkel arányban álló támogatás benyújtásával.
 1. Az önkormányzati beruházásban végzett helyi közút-, járdaépítés, továbbá közművesítés költségeit az e rendeletben foglaltak alapján az (1) (2) bekezdésekben foglaltak kivételével közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira kell áthárítani.
 2. A hozzájárulás mértékét a tényleges létesítési költség alapján egy ingatlanra vonatkozóan kell megállapítani.
 3. A hozzájárulás mértékét az álam és egyéb (pályázati stb.) támogatásokkal csökkentett létesítési költségből kell megállapítani.
 4. A hozzájárulás mértékét a már beépített ingatlanok esetében:
 • ivóvíz, szennyvíz, gáz és villamos energia rendszer kiépítése esetén fogyasztóként;
 • út- és járdaépítés esetén lakásonként, illetve önálló ingatlanonként kell meghatároznia;
 • szőlőskerti övezet esetén útépítésnél ingatlanonként egyéb közmű esetén beépített vagy szabályozási terv és a helyi építési szabályzat szerint (beépíthető) ingatlanonként kell megállapítani.Meglévő létesítmények közmű-hozzájárulása


5.§.


A víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségről 1. A víziközműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett minden a község közigazgatási területén lévő, illetve a község tulajdonát képező víziközművek szolgáltatásait igénybevevő fogyasztó új bekötés létesítésekor vagy megnövekedett vízigény esetén.
 2. Hozzájárulás fizetésére kötelezett szolgáltatások:
 1. közüzemi vízellátás
 2. építmények tűzvízellátása
 3. közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás
 4. szippantott kommunális szennyvizek fogadása és tisztítása.
 1. Közületi fogyasztó esetén a víziközművek üzemeltető Szolgáltató – az Önkormányzat által meghatározott körben és mértékben –állapítja meg és szedi be a hozzájárulás összegét.

A fejlesztési hozzájárulást a tervezői vízigény-számítás és a rendelet 1. számú mellékletét képező fogyasztási normatívák alapján kell meghatározni.

 1. Lakossági hozzájárulás esetén az önkormányzat 8.§. alapján megállapodást köt a fogyasztóval.
 2. A fejlesztési hozzájárulás csak a közüzemi szolgáltatáshoz történő csatlakozás lehetőségét biztosítja, a bekötést a Szolgáltatónál kell megrendelni. A bekötés költsége a fogyasztót terheli.
 3. A fejlesztési hozzájárulásokat a tényleges fogyasztások alapján évente korrigálni kell.Lakossági fogyasztók esetén a hozzájárulás mértéke


6.§.


 1. Ivóvíz:

Meglévő hálózat esetén – bekötési vízmérő alapján -:

            NA 20 vízmérő esetén 50.000.-Ft/bekötés

Bővítés esetén a meglévő és a tervezett óraátmérő közötti különbséget kell közműfejlesztésre fizetni.

 1. Szennyvíz:

Szennyvízhálózat fejlesztési hozzájárulás: 150.000.-Ft/bekötésKözületi fogyasztók esetén a fejlesztési hozzájárulás mértéke


7.§.


 1. A tervező által számított vagy normatívák szerint megállapított szolgáltatási igények alapján kell a fejlesztési hozzájárulást meghatározni:

Vízellátásnál                           100.000.-Ft/m3/nap+ÁFA

Szennyvízelvezetésnél                        150.000.-Ft/m3/nap+ÁFA

                        Tűzivízellátásnál                       40.000.-Ft/100 liter/perc+ÁFA 

 1. Vízigény növekedése esetén a vízfogyasztást felül kell vizsgálni, majd e rendelet mellékletének normatíváit figyelembe véve kell a víziközmű fejlesztési hozzájárulást meghatározni.
 2. Szippantott kommunális szennyvíz esetén:

Fejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítani.

 1. A víziközmű hozzájárulás egyéb előírásait a szolgáltató és az önkormányzat közötti szerződés szabályozza.


A víziközműfejlesztési hozzájárulás megállapításáról készült megállapodás

8.§.


 1. A fejlesztési hozzájárulás mértékéről a Szolgáltató / vagy az önkormányzat és a fogyasztó között megállapodást kell kötni.

A megállapodást

a lakossági Fogyasztó az Önkormányzattal

a közületi Fogyasztó a Szolgáltatóval köti meg.

 1. A megállapodásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 • Fogyasztó nevét, címét
 • a szolgáltatás helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), mértékét, jellegét, kezdési időpontját,
 • a fejlesztési hozzájárulás mértékét, fizetési határidejét,
 • Szolgáltatóval kötött megállapodás esetén a szolgáltató nevét, címét, számlázási helyét.
 1. A szolgáltató a megállapodásban jogszabályok alapján egyéb feltételeket is kiköthet.
 2. Az önkormányzat képviseletében a Polgármester jár el.Egyéb közművek hozzájárulásának megállapításáról készült megállapodás


9.§.


 1. Az ingatlantulajdonos és az önkormányzat között kötendő megállapodás tartalmazza:
 • A beruházással érintett ingatlantulajdonos nevét, címét;
 • A szolgáltatás helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), mértékét, jellegét;
 • A fejlesztési hozzájárulás mértékét, fizetési határidejét.

A hozzájárulás fizetésének módja


10§.


 1. A tulajdonos kérelmére a polgármester – vagyoni és szociális körülményeinek, továbbá a fizetendő összeg nagyságának figyelembevételével – megengedheti a hozzájárulás összegének legfeljebb 2 év kamatmentes részletekben történő megfizetését.
 2. A képviselő-testület különösen méltánylást érdemlő esetben a tulajdonos kérelmére – részletfizetési kötelezettség megállapítása nélkül – meghatározott időre szóló haladékot adhat a hozzájárulás összegének megfizetésére.
 3. Az (1) és (2) bekezdésben a kedvezményben a tulajdonos akkor részesülhet, ha hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat javára a tatozás erejéig, annak biztosításaként – a tulajdonos és az önkormányzat által kötött megállapodás alapján – jelzálog az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
 4. A közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosa az önkormányzat által létesített közműhálózatra mindaddig nem csatlakozhat, ameddig a hozzájárulást az önkormányzat javára meg nem fizeti, vagy az (1) és (2) bekezdések szerint kedvezményben részesül.

Az önkormányzat a befizetésről igazolást ad ki a tulajdonosnak.

 1. Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén, valamint ha a megállapodás aláírását az érintett ingatlan tulajdonosa megtagadja, az önkormányzat elmaradt bevételkiesése miatt
 • az önkormányzattal történő megállapodás esetén az önkormányzat;
 • a Szolgáltatóval kötendő megállapodás esetén a Szolgáltató polgári peres eljárást kezdeményez.
 1. A hozzájárulás összegének meg nem fizetése esetén:
 • az önkormányzat a tartozás erejéig, annak biztosítékaként az ingatlan tulajdonosa terhére a jelzálogjogot azt ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti;
 • amennyiben a tulajdonos az ingatlant elidegeníti, a még fennálló hátralékot az örökösöknek egy összegben kell megfizetnie, de helye van az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásának is.
 1. A jegyző kötelezhet a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés elbontására, vagy ha a berendezés műszaki szempontból megfelel, a hozzájárulás utólagos megszerzésére.
Az önkormányzat és a Víziközmű Szolgáltató kapcsolattartása


11.§.


 1. A fejlesztési hozzájárulások megállapítása érdekében az önkormányzat és a szolgáltató kölcsönösen köteles tájékoztatni egymást.
 2. Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a bekötés lehetőségeiről és feltételeiről, valamint a fejlesztési hozzájárulás mértékéről.
 3. A körjegyzőség az építési engedélyezési eljáráshoz igazolást ad ki az üzemeltetői hozzájárulás befizetéséről.
 4. Szolgáltató a befizetett hozzájárulást elkülönítetten kezeli és minden év június 30. és december 31-ig átutalja az önkormányzat számlájára. A hozzájárulások kizárólag a víziközmű fejlesztésre fordíthatók.
Vegyes és záró rendelkezések


12.§.


 1. Ez a rendelet 2004. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 2. E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan önkormányzati beruházás esetében, ahol a rendelet hatályba lépéséig nem került sor közműfejlesztési hozzájárulás megállapítására.
 3. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Zalaszabar, 2004. február 26.
                        Varga Dezső                                                 Termecz Marianna

                         polgármester                                                        körjegyző
A rendelet kihirdetve: 2004. február 27-én.


                                  

                                                                                              Termecz Marianna

                                                                                                       körjegyző

 1. számú melléklet a 3/2004.(II.27.) számú rendelethez


Közületi vízfogyasztás normatívái a MI-10-158-1 sz. Műszaki Irányelv által előírtak figyelembevételével
2 fürdőszoba feletti lakóházak, üdülők:

 • Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal                                               120 liter/fő/nap

vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű fürdőszobával


 • U.a. mint az előző, de központi melegvíz ellátással, ill.               80 liter/fő/nap

nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel.
Vendéglátó egységek:

            étterem konyha nélkül                                                                       75 liter/adag/nap

            étterem konyhával                                                                            100 liter/adag/nap

            Italbolt, cukrászda                                                                               4 liter/adag/nap
Egyéb vízfogyasztói formák:

            Melegkonyha étkezés nélkül                                                             50 liter/adag/nap

            Hidegkonyha étkezés nélkül                                                              12 liter/adag/nap

            Iroda                                                                                                    2 liter/adag/nap         Burkolt közlekedési felületek ill. zöld                                                  2 liter/adag/nap

            területek locsolása

 1. sz. melléklet a a 3/2004.(II.27.) számú rendelethez


Zalaszabar Község Önkormányzatának külterületi (zártkerti) ingatlanonként megállapított közműfejlesztési hozzájárulás útépítés esetén 1. Külterületi, zártkerti ingatlanonként az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok 250.000.-Ft útépítési közműfejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni.
 2. Azon pincetulajdonosok, akik ingatlanukat jövedelem kiegészítésre használják 80%-os kedvezményben részesülnek.
 3. A 800 négyszögöl feletti területű be nem épített ingatlanok tulajdonosai 88 % kedvezményben részesülnek.
 4. A 800 négyszögöl alatti területű be nem épített ingatlanok tulajdonosai 92 % kedvezményben részesülnek.Azon ingatlantulajdonos, aki a b.) pont szerint köteles a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére a c.) vagy d.) pont szerint fizetésre nem kötelezhető.