Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28 - 2019. 06. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.151.988 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           3.934.172 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                8.086.160 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-nyolcvanhatmillió-százhatvanezer forintban az 1. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                              8.036.742 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                49.418 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      8.086.160 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-nyolcvanhatmillió-százhatvanezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                3.884.754 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-nyolcszáznyolcvannégymillió-hétszázötvennégyezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2019. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.586.053 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.077.745 eFt,

c) működési hiány:                                                     491.692 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2019. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          565.935 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       3.958.997 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                              3.393.062 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                 1.497.206 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.654.782 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.


(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                               1.768.180 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  6.268.562 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.


(6) Az Önkormányzat a 3.884.754 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 3.884.754 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.


(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2019. évi összes bevétele és kiadása 8.086.160 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”


2. § A Rendelet 5. § (1) – (3) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 328.464 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 69.358 eFt. Az általános tartalékból 65.294 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.064 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.


(3) A céltartalék összege 259.106 eFt. A céltartalékból 34.404 eFt működési, 224.702 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 71.440 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 19.353 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 133.909 eFt fordítható.”


„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 33.904 eFt felhasználására a következők szerint:


a) a Városstratégiai Bizottsága 2.300 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására, 1.189 eFt-ot környezetvédelmi kiadásokra,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 18.110 eFt-ot, sporttámogatásra 1.050 eFt-ot, reklám és propaganda kiadásokra 500 eFt-ot, 2019. évi választásokban résztvevő OEVI és HVI tagok díjazására biztosított keret felhasználására 10.755 eFt-ot fordíthat.”


3. § A Rendelet 10. § további (4) bekezdéssel egészül ki:


„10. § (4) Az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottai részére a fizetési számlához kapcsolódóan havonta legfeljebb 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás fizethető.”


4. § A Rendelet 1-14. és 15. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek.


5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző