Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelete az Építészeti – Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működéséről szóló 11/2008. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 28 - 2013. 09. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 4. pontjában foglaltak alapján az Építészeti – Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működéséről szóló 11/2008. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1.§ A Rendelet 1.§ - A Tervtanács - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„1.§ A Tervtanács

...

(4) A Tervtanács az építészeti-műszaki tervezésben magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló legalább 3 fős szakmai tanácsadó testület.


2.§ A Rendelet 2.§ - A Tervtanács feladatai - helyébe az alábbi rendelkezés lép

„2.§ A Tervtanács feladatai

A Tervtanács feladata a településképi véleményezési eljárásról szóló 26/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-ában megfogalmazott esetekben alátámasztani a településképi véleményt szakmai álláspontjának kialakításával.


3.§ A Rendelet 3.§-a – A Tervtanács véleményével kapcsolatos előírások - helyébe az alábbi rendelkezés lép

„3.§ A Tervtanács véleményével kapcsolatos előírások

A Tervtanács a véleményezési eljárása során vizsgálja - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm.rendelet 15.§-ában rögzítetteken túl – a  településképi véleményezési eljárásról szóló 26/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 8.§-ában foglalt szempontokat, valamint vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e

 1. az építészeti minőség, szakmai igényesség, ezen belül különösen
  • a telepítés, településkép,
  • az esztétikus megjelenés,
  • a kedvező településképi és településszerkezeti hatások, továbbá a megfelelő rálátás és látványvédelem

követelményének,

 1. a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában, vagy nem teljes körű szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének,
 2. műemlék esetén az (1) bekezdés pontjában foglaltakon túlmenően a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e a műemléki értékek hosszú távú fenntartása, méltó használata és bemutatása követelményeinek.”


4.§ A Rendelet 4.§-a - A Tervtanács összetétele - helyébe az alábbi rendelkezés lép

„4.§ A Tervtanács összetétele

 1. A Tervtanács elnöke az önkormányzati főépítész, akit a feladatellátással a polgármester bíz meg. A tervtanácsi elnök megbízása 4 évre szól, amely meghosszabbítható. A tervtanácsi elnöki megbízás megszűnik a főépítészi megbízás megszűnésével. Az elnök tartós akadályoztatása esetén helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.
 2. A Tervtanács tagjait a Tervtanács elnöke bízza meg. A tervtanácsi tagok megbízása négy évre szól, amely meghosszabbítható.
 3. A Tervtanács tagjait a megbízás teljesítésekor díjazás nem illeti meg.”


5.§ A Rendelet 5.§-a – A Tervtanács működése - az alábbiak szerint módosul

 1. A (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép

„A Tervtanács működése

            ...

 1. A Tervtanács szükség szerint, az elnök által meghatározott időpontban ülésezik. A Tervtanács állásfoglalását többségi egyetértéssel alakítja ki. A Tervtanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a tervtanácsi tárgyaláson résztvevők jelenléti ívét.
 2. A Tervtanács ülését az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább három nappal.

...”

 (2) A (4) bekezdés az alábbiak szerint egészül ki

„A Tervtanács működése

            ...

 1. A Tervtanács munkáját és üléseit az elnök irányítja és vezeti, távollétében vagy összeférhetetlenség esetén a Tervtanács tagjai közül az általa megbízott tag elnököl.

...”


6.§ A Rendelet 6.§-a – A tervbírálati eljárás – helyébe az alábbi rendelkezés lép

„6.§ A tervbírálati eljárás

„A Tervtanácsra benyújtandó dokumentáció tartalmát a Tervtanács elnökével előzetesen egyeztetni kell. A Tervtanács csak az ennek alapján összeállított, hiánytalan dokumentációt bírálja el.

Az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtott kérelemnek meg kell felelni a a  településképi véleményezési eljárásról szóló 26/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) és (2) pontjában foglalt előírásoknak.”


7.§ Záró rendelkezések

 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.
 2. A Rendeletben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény jogszabályi hivatkozás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény jogszabályi hivatkozásra módosul.
 3. A Rendelet 5.§ (6) és (7) bekezdése hatályát veszti.
 4. A Rendelet 7.§-a hatályát veszti.
 5. A Rendelet 8.§ – Záró rendelkezések – (1), (2), (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.
 6. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Ruzsics Ferenc                                              Dr. Horváth Teréz

 polgármester                                                           jegyző