Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/1996.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a városi zöldterületek, a közhasználatú parkok használatáról és védelméről

Hatályos: 1996. 12. 01 - 2020. 01. 30

(egységes szerkezetben)


I.
A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya Keszthely város közigazgatási területén lévő valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő közhasználatú zöldterületre kiterjed.


II.
A RENDELET CÉLJA

2. §

Keszthely város közigazgatási területén lévő közhasználatú zöldterületeken, - a kultúrált környezet biztosítása, illetve lakosság egészségének megóvása, továbbá, hogy:

a.) az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) rongálását, elpusztítását, értékük csökkenését megakadályozza,

b.) a zöldterületi funkció megszűnését, illetve a zöldterület nagyságának csökkenését megakadályozza,

c.) a zöldterület más célra történő (rendeltetéstől eltérő) használatát minimálisra csökkentse, illetve a rendeltetésszerű használatáról rendelkezzék,

d.) a zöldterületeken lévő berendezések, felszerelési tárgyak rongálását megakadályozza,

e.) a megszüntetett zöldterületek, rajtuk lévő növényzet, illetve berendezések pótlásáról rendelkezzék.

f.) a közút menti növényzet - vonatkozó műszaki igények szerinti - megfelelő telepítésével, fenntartásával a közúti közlekedés biztonságát biztosítsa.


III.
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

 3. §

(l) E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterületnek minősül minden kertészeti rendelkezés alá vont

a.) közterületen lévő, gyeppel, virággal, virágtartóval, fával borított terület,

b.) közpark,

c.) sétány,

d.) játszótér,

e.) utcai fasor,

f.) pihenésre, szórakozásra, sportolásra is szolgáló véderdő,

g.) közutat, járdát szegélyező, illetőleg közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, növényzettel borított terület,

h.) az a-g.) pontban felsorolt területeken elhelyezett padok, berendezések és felszerelési tárgyak.

(2) A rendelet szempontjából közparknak minősülnek:

- Ifjúsági park,

- Helikon park,

- Balaton-parti őspark,

- Várkert (Fő tér),

- Szent Miklós Temető.


IV.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4. §

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, közhasználatú zöldterületek, valamint a rajtuk lévő növényzet, berendezések és felszerelési tárgyak fenntartásáról, védelméről, valamint rendeltetésszerű használatáról az Önkormányzat gondoskodik.


V.
A ZÖLDTERÜLETEK HASZNÁLATA

5. §

(l) A közhasználatú zöldterületeket és azok berendezéseit, felszerelési tárgyait a rendeltetésének megfelelő célra és módon

- állaguk sérelme nélkül - mindenki ingyenesen használhatja.

(2) A zöldterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonosi, kezelői jogot gyakorlótól kell a hozzájárulást megkérni.

(3) A zöldterület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használatára vonatkozó hozzájárulást az engedélyezésre jogosult tartozik figyelembe venni.

(4) A zöldterület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használatának megszűnését követően kérelmező köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

(5) Ha a rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat során a zöldterület, illetve a rajta lévő növényzet, továbbá berendezések és felszerelési tárgyak sérülése, megsemmisülése várható, az igénybe vevő köteles azt saját költségén pótolni, és

a.) a növényzet megfelelő védelméről, illetve előzetes áttelepítéséről gondoskodni,

b.) megsemmisülés esetén az előírt, de legalább azonos minőségben történő pótlásról gondoskodni,

c.) a berendezések és felszerelési tárgyak ellenértékét, illetve azok áttelepítésének költségeit megtéríteni.

(6) A növényzet pótlása során minden kivágott

a.) fa helyett megfelelő fát, vagy fákat kell telepíteni

b.) cserje helyett legalább 2 db cserjét kell ültetni.

(7) A pótlási kötelezettséget legkésőbb a tevékenység befejezését követő egy éven belül kell teljesíteni.

(8) A közhasználatú zöldterülethez tartozó játszótereket, illetve azok berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően mindenki használhatja saját vagy szülő, illetve a felügyelő személy felelősségére.


VI.
A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME

6. §

(l) A közhasználatú zöldterületek, rajtuk lévő növényzet, berendezések és felszerelési tárgyak védelmét a tulajdonoson túl minden használónak kötelessége biztosítani. Ennek érdekében:

a.) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) szedése, csonkítása, és a zöldterületen lévő egyéb berendezések, felszerelési tárgyak bármilyen módon történő rongálása, szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

b.) Tilos a közhasználatú zöldterületnek minősülő gyepesített, virágosított és annak részét képező burkolt felületek területére járművel (kerékpárt is beleértve) ráhajtani, azon járművel várakozni.

c.) Tilos a közhasználatú zöldterületen szemetelni, törmeléket, vagy bármilyen anyagot lerakni, illetve tárolni.


7. §

(l.) Aki a tulajdonában (kezelésében, használatában) lévő élő fát ki akarja vágni, e szándékát előzetesen a hatóságnak be kell jelenteni.

A bejelentést, ha a fa

a.) a város bel- vagy külterületén áll, az Önkormányzat Jegyzőjéhez,

b.) országos vagy helyi közút tartozéka, illetőleg a közút határától 10 méter távolságon belül áll, a közút kezelőjéhez kell benyújtani.

(2) A bejelentésben meg kell jelölni a kivágás helyét, az élő fák darabszámát, faját, átmérőjét, a bejelentő nevét és lakcímét. A bejelentésből ki kell tűnnie, hogy a bejelentő a fával rendelkezhet-e.

(3) A Jegyző, illetőleg a közút kezelője a bejelentést követő 30 napon belül eljárva;

a.) a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy a bejelentő rendelkezési jogosultsága nem állapítható meg,

b.) a bejelentőt a fa pótlására kötelezheti.

(4) A bejelentést követő 30 napon belül - kivéve, ha a Jegyző a fa pótlását elrendelő határozatát előbb adja ki - tilos az élő fát kivágni. Az említett határidő után a fa kivágható.

(5) A kiszáradt fát a tulajdonosa (kezelője, használója) köteles a fa kiszáradását követő év június 30. napjáig kivágni. A kivágás időpontját 30 nappal megelőzően a Jegyzőnek, illetve közút kezelőjének be kell jelenteni, aki elrendelheti a fa pótlását.

(6) Ha a fa területrendezési tervben meghatározott, tájképi szempontból védett területen áll, a fa kivágásáról (kitermeléséről) a Jegyző az illetékes természetvédelmi hivatal hozzájárulásával intézkedik.

(7) Műemlék jelentőségű területen, vagy műemléki környezetben álló fa kivágásához a műemléki hatóság hozzájárulása szükséges.VII.
A KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ANYAGI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

8. §

A közhasználatú zöldterületek fenntartásával és védelmével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátását Keszthely Város Önkormányzata a mindenkori anyagi teherbíró képességének megfelelően az Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint biztosítja.VIII.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

9. § [1]IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

Keszthely Város Önkormányzata e rendelet 2. §-ában megfogalmazott célok és feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében a VÜZ Nonprofit Kft.-t veheti igénybe.


11. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

                                   Dr. Kulcsár Péter s.k.                                   Vincze Józsefné dr. s.k.

                       [1] Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2012 június 1-től.