Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című projekt ösztönző támogatásairól

Hatályos: 2020. 05. 15 - 2020. 07. 17

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9 és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


 1. § A rendelet célja az EFOP-1.5.2.-16-2017-00044 azonosító számú a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című projekt keretében biztosított ösztönző támogatás feltételrendszerének meghatározása.


 1. §[1] E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 25 – 45 év közötti egyedülálló személyekre, házastársakra, élettársi kapcsolatban élőkre, akik a rendelet alapján lakhatási támogatásra a pályázatukat benyújtják.


 1. § A lakhatási támogatás célja, hogy a fiatal felnőttek megélhetését támogassa, a város lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek városba történő letelepedését támogassa.


 1. § E rendelet alkalmazásában:
 1. [2]munkaviszony: részmunkaidős munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya, illetve kisgyermek után járó CSED, GYED, GYES, vagy GYET juttatás;
 2. saját vállalkozás: egyéni vállalkozói tevékenység; vagy betéti társaság működtetése, amelyben pályázó beltag; vagy korlátolt felelősségű társaság működtetése, amelyben pályázó egyedüli tag;
 3. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy;
 4. vagyon: saját tulajdonú ingatlan és egyéb vagyon összessége.
 5. saját tulajdonú ingatlan: olyan, a pályázó tulajdonában lévő, lakhatás céljára szolgáló ingatlan, amelyben a pályázó tulajdoni részesedése eléri, vagy meghaladja az 50%-ot. Nem minősül saját ingatlannak az olyan lakóingatlan, amelyben a pályázó tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik;
 6. egyéb vagyon: jármű, vagy egyéb vagyontárgy, aminek együttes értéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát;
 7. élettársi kapcsolat: a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény szerint bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint az egyéb élettársi kapcsolat, amennyiben a pár tagjai erre vonatkozóan teljes bizonyító erejű magánokiratban közös nyilatkozatot tesznek;
 8. lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott lakcím adat,
 9. hiányszakma: ács, asztalos, autóbuszvezető, autószerelő, bádogos, burkoló, cukrász, építőmérnök/építészmérnök, épület- és szerkezetlakatos, épületgépész technikus/mérnök, erősáramú elektrotechnikus, fémnyomó, festő/mázoló/tapétázó, gépgyártástechnológiai technikus, gyakorló ápoló, hegesztő, jogász, karosszérialakatos, kisgyermekgondozó/nevelő, kőműves, közgazdász, közigazgatási szakember, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, nehézgépkezelő, női szabó, orvos, pedagógus, pék, pincér, szakács, szoftverfejlesztő, vegyésztechnikus, villanyszerelő, víz/csatorna- és közműrendszer-szerelő
 10. gyermek: aki köznevelési vagy felsőoktatási intézményben nappali szakon tanul és szüleivel egy háztartásban él.


 1. § (1) A rendelet által meghatározott támogatás pályázati úton nyerhető el.

(2) Abban az esetben, ha az ösztönző támogatásra kiírt pályázat eredménytelen, a pályázatot újból ki kell írni. Az ismételt kiírás menetét a Bíráló Bizottság határozza meg.

(3) Eredménytelennek minősül a pályázat, ha a támogatásra vonatkozó minimum pontszámot egy pályázó sem éri el.

(4) Abban az esetben, ha a támogatás keretösszege nem kerül kimerítésre, a Bíráló Bizottság jogosult a beadott pályázatok alapján tartaléklistát felállítani, azon pályázatok tekintetében, akik a meghatározott minimum pontszámot elérték, de forráshiány miatt nem részesülnek támogatásban.

(5) A lakhatási támogatás csak az 1. § - ban megjelölt pályázatban rendelkezésre álló  keretösszeg erejéig biztosítható.

(6) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja, az e rendelet szerinti Bíráló Bizottság tagja, illetve a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselője (jegyző, aljegyző, osztályvezető), önkormányzat intézményeinek magasabb vezetője, önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetője, illetve ezen tisztségeket betöltők közeli hozzátartozója.

Nem nyújtható továbbá támogatás azon pályázó részére aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a „Keszthely Hazavár” ifjúságsegítő program keretében támogatásban részesül vagy részesült.

(7)  Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akivel szemben e bekezdés szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

(8) Kizárható a támogatásból az a támogatott, aki a támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi. Így különösen: életvitelszerűen más településre költözik; munkaviszonya megszűnik, vagy megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét; a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat. A kizárt támogatott a folyósított támogatást egy összegben, a felszólítást követően, a támogatási szerződésben rögzített határidőben, de legfeljebb 3 hónapon belül köteles visszafizetni.


 1. §  (1) A támogatásra benyújtandó pályázati adatlapot és a csatolandó igazolások listáját az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A pályázatokat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy elektronikus úton (titkarsag@keszthely.hu). 


2. A pályázatok elbírálásának rendje

 1. § (1) A támogatás elbírálásáról a Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2)A Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai a következők:

 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke,
 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke,
 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottságának elnöke.

(3)A Bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjai:

a) Keszthely Város Polgármestere

b) Keszthely Város Alpolgármestere,

c) Keszthely Város Jegyzője,

d) a projekt szakmai vezetője.

      (4) A Bizottság működési rendjét belső szabályzatában határozza meg.

      (5) A pályázat lebonyolításával és végrehajtással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. látja el.


 1. § A pályázatok elbírálása a rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes pontszámai alapján összesítő táblázat készül. A Bizottság a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.
 2. § Amennyiben az elbírálás során a pályázók között pontegyezőség alakul ki, a Bizottság a pályázó képzettségét vizsgálja abból a szempontból, hogy a 4. § szerinti hiányszakmának minősül-e. További pontegyezőség esetén a Bizottság a pályázók személyes meghallgatása után hozza meg döntését.
 3. § A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 4. § A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.


3. A támogatási szerződés tartalmi elemei


 1. § A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen:

a) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy keszthelyi lakcímét, életvitelszerű keszthelyi tartózkodását a támogatás nyújtását követően is, az egyes támogatási formáknál meghatározott ideig fenntartja,

b) Önkéntes Központtal való együttműködést részletezése,

c)[3] a támogatott kötelezettségvállalása, hogy amennyiben a támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen: életvitelszerűen más településre költözik; munkaviszonya megszűnik, vagy megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét; a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatást egy összegben, a felszólítást követően, a támogatási szerződésben rögzített határidőben, de legfeljebb 3 hónapon belül - a Bíráló Bizottság eltérő döntése hiányábanvisszafizeti,

d)[4] a támogatott kötelezettségvállalása, hogy a támogatás felhasználásáról havonta utólag a folyósítást követő 15 napon belül elszámol, a dokumentumok (pl. közüzemi számlák, bérleti díj stb.) elektronikus úton titkarsag@keszthely.hu email címre történő megküldésével.


 1. § Az ösztönző támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés önkormányzattal történő megkötése.


 1. § A pályázatot és a támogatási szerződés tartalmát érintő változást a pályázó, illetve a támogatott a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatal felé.


4. Lakhatási támogatás


 1. § (1) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározottak számára a városi életet megkönnyítendő lakhatási támogatást nyújt.

(2) A támogatásra az nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a)[5] egyedülálló szülő vagy házastársak vagy  élettársi kapcsolatban élnek,

b) a pályázók a pályázat benyújtásakor elmúltak 25 évesek, de a pályázat elbírálásáig nem töltik be a 45. életévüket,

c) kettő vagy több gyermeket nevel/nek,

d) Keszthelyen nem saját tulajdonú ingatlanban laknak (7. melléklet szerinti nyilatkozat és az 1. melléklet szerinti lakcímigazolás szükséges),

e) Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, vagy Zala megyei székhellyel saját vállalkozást működtetnek,

f) vállalják, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen maradnak a folyósítás lezárását követő minimum 1 évig,

g) Önkéntes Központtal való együttműködést vállalja.

(3)[6]  A pályázati adatlapot e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  A házastárs, vagy élettársi kapcsolatban élő pályázók közös pályázati adatlap benyújtására kötelesek. Amennyiben a házastársak, vagy az élettársi kapcsolatban élők egyik tagja magasabb pontszámot ér el, akkor az a pontszám lesz az irányadó.

(4) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az önkormányzat 2020. február 29. napjáig hirdeti meg, Keszthely város honlapján.

(5)  A pályázat benyújtásának határideje 2020. március 20.

      A pályázat elbírálásának határideje 2020. március 31.

(6) A szerződéskötés határideje a Bizottság döntésének meghozatalát követő 15 nap.

(7) A támogatás összege bruttó 25.000.-Ft/hó összegtől bruttó 31.250.-Ft/hó összegig terjedhet, annak pontos összegét a Bizottság állapítja meg. A folyósítás időtartama 8 hónap.

(8) Az első támogatás a szerződéskötést követő hónap első napjától jár. A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra a támogatott részére.

 1.  Egy ingatlanra kizárólag egy alkalommal nyújtható támogatás.
 2. A pályázat akkor részesíthető támogatásban, ha a 2. mellékletben az adott támogatási formára meghatározott minimumpontszámot eléri.


5. Záró rendelkezések


 1. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Jelen rendelet 2021. március 31. napján hatályát veszti.

                  Nagy Bálint                                                                       Dr. Gábor Hajnalka

                 polgármester                                                                                  jegyző

[1]

Módosította a 24/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 15. napjától.

[2]

Módosította a 24/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 15. napjától.

[3]

Módosította a 24/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 15. napjától.

[4]

Kiegészítette a 24/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 15. napjától.

[5]

Módosította a 24/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 15. napjától.

[6]

Módosította a 24/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 15. napjától.