Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1997.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztosról

Hatályos: 2020. 01. 31

[1] [2]Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet célja, hogy szabályozza a helyi önkormányzati intézmények fizetőképességének helyreállítására irányuló adósságrendezési eljárást, ennek során a hitelezőkkel az intézményi adósságról megállapodásra jusson és elősegítse az átgondolt, felelősségteljes intézményi gazdálkodást.


2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Keszthely Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési intézményekre.


3. §

(1)[3]

(2)[4]

(3)[5] Az OEP által finanszírozott intézmény esetén az önkormányzati biztos kirendelése előtt a polgármester kikéri az OEP véleményét.


4. §[6]

Nem nevezhető ki önkormányzati biztos az adott intézményhez, amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4-9. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy a hitelezői már kezdeményezték.


5. §[7]

(1)[8]

(2)[9]

(3)[10]

(4) Az önkormányzati biztossal megbízási szerződést kell kötni, és megbízólevéllel kell ellátni. A megbízó levelet - a képviselő-testület felhatalmazása alapján - a polgármester adja ki a jegyző ellenjegyzése birtokában. A polgármester a megbízás tényét a helyileg szokásos módon teszi közzé.

A megbízólevélnek tartalmaznia kell:

a.) a költségvetési szerv megnevezését, székhelyét,

b.) a megbízás időtartamát,

c.) a díjazás összegét, feltételeit,

d.) az önkormányzati biztos feladatait, jogkörét,

e.) egyéb kölcsönösen elfogadott kikötéseket.

(5) Az önkormányzati biztos jogosult a gazdálkodással összefüggésben

a.) költségvetési szerv vezetőjétől és valamennyi dolgozójától írásbeli és szóbeli tájékoztatást kérni,

b.) a költségvetési szerv valamennyi okmányába betekinteni, arról másolatot, kivonatot készíteni,

c.) rögzíteni a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés megbízásának időtartama alatti eljárás szabályait,

d.) a kötelezettségvállalás, az utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet,

e.) szakértőt igénybe venni.

(6) Az érintett intézmény vezetője köteles biztosítani az önkormányzati biztos munkájának elősegítését, ahhoz a személyi és tárgyi, valamint az adat-hozzáférési lehetőségeket.

(7) Az önkormányzati biztos köteles

a.) megbízatásának kezdetétől figyelemmel kísérni a költségvetési szerv gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását,

b.) feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek,

c.) a tartozásállomány felszámolására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, a követelések behajtására oly módon, hogy azok az alaptevékenység ellátását ne akadályozzák,

d.) intézkedési tervet kidolgozni - a költségvetési szervvel és a polgármesterrel együttműködve - a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabb távú ésszerűsítésére, továbbá a költségvetési támogatás mértékére, céljára és ütemezésére, melyet munkacsoport véleményez. A munkacsoport tagjai: a polgármester, az érintett intézmény vezetője, az intézmény gazdasági vezetője, a Pénzügyi Bizottság és érintett bizottság elnöke, az önkormányzati biztos, valamint a polgármester által felkért más személy(ek).

e.) részt venni a szállítókkal, a megrendelőkkel, illetve a követelésállomány alanyaival folytatandó egyeztető tárgyalásokon,

f.) kezdeményezni az érintett költségvetési szerv vezetőjének, gazdasági vezetőjének a munkából való felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítja, hogy a tartozásállomány nekik felróható okok miatt jöhetett létre.

g.) betartani a titoktartásra vonatkozó szabályokat,

h.) az önkormányzati biztos köteles a polgármester előzetes tájékoztatása alapján havonta beszámolni a képviselő-testületnek, amelyben számot kell adnia megtett intézkedéseiről, a tartozásállomány és a kintlévőségek alakulásáról, illetve javaslatot tenni a képviselő-testület hatáskörébe tartozó intézkedésekre,

i.) Önkormányzati biztos kirendelése esetén a kötelezettségvállalás ill. az utalványozás – a kötelezettségvállaló és ennek ellenjegyzésére jogosult, továbbá az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzésére jogosult aláírása mellett – az önkormányzati biztos külön írásbeli ellenjegyzése mellett érvényes.6. §

(1)[11]

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete - a polgármester javaslatára - hozhat olyan döntést, hogy az önkormányzatot terhelő (megbízási díj, költségtérítés, szakértői díjazás stb.) kiadásokat részben, vagy egészében átterheli arra az önkormányzati intézményre, ahol az önkormányzati biztos tevékenykedett.

7. §

Amennyiben az önkormányzat által finanszírozott intézménynél e rendelettől függetlenül megkezdődött az 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás az önkormányzati biztos tevékenységéről alkotott helyi önkormányzati rendelet előírásait nem kell alkalmazni. Ez esetben a képviselő-testület az önkormányzati biztost visszahívja, az adósságrendezési eljárást a fenti törvény alapján kell lefolytatni.


8. §[12]

(1)[13] Az önkormányzati intézmények vezetői abban az esetben, ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71.§ (4) bekezdésében rögzített határokat 50 %-ban megközelítették, kötelesek a polgármestert írásban értesíteni.

(2) A polgármester - a jegyző útján - soron kívül kirendelni köteles az önkormányzat felügyeleti ellenőrét az adott intézményhez. A felügyeleti ellenőr 5 napon belül köteles írásban jelentést tenni az intézménynél tapasztalt gazdasági helyzetről, arról, hogy fennáll-e az adósságrendezés helyi kezelhetetlensége.

(3) Abban az esetben, ha az önkormányzati intézmény vezetője biztosan tudja, hogy saját erőből nem képes az adósságszolgálati kötelezettségének teljesítésére, köteles azonnal kérni az önkormányzati biztos kirendelését, amelyet a polgármester útján kell írásban kezdeményeznie.

(4) Az önkormányzati biztos kinevezésével egyidőben, vagy az (1-3). bekezdésben foglaltak bekövetkezésekor a polgármester javaslatára a képviselő-testület fegyelmi vizsgálatot kezdeményezhet az érintett intézmény vezetője ellen.


9. §

Ez a rendelet 1997. április 30-án lép hatályba.

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
                        Vincze Józsefné dr. s.k.                                 Kulcsár Péter s.k.

                                    jegyző                                                polgármester

[1]

Módosította a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27-től.

[2]

Módosította a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 31. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2013. április 27-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2013. április 27-től.

[5]

Beillesztette a 8/2002.(III.4.) számú rendelet. Hatályos: 2002. március 4-től.

[6]

Módosította a 8/2002.(III.4.) számú rendelet. Hatályos: 2002. március 4-től.

[7]

Módosította a 8/2002.(III.4.) számú rendelet. Hatályos: 2002. március 4-től.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2013. április 27-től.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2013. április 27-től.

[10]

Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2013. április 27-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2013. április 27-től.

[12]

Módosította a 8/2002.(III.4.) számú rendelet. Hatályos: 2002. március 4-től.

[13]

Módosította a 17/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27-től.