Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018.(X.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31 - 2018. 11. 01


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.


1. §   A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetve egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság az Alaptörvénnyel való összhang felülvizsgálata tárgyában, illetve bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.”


2. §      A Rendelet 9. §-a az alábbi 16. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a 16. pont számozása 17. pontra módosul.

„9.§ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

…….

16. a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam, vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon ingyenes átvételére vonatkozó döntés;

…”


3. §  A Rendelet 11.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„11.§ (3) A soros ülésre szóló meghívót az ülés anyaga elérhetőségének megjelölésével együtt a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell elektronikus úton – technikai problémák felmerülése esetén papíralapon – megküldeni, hogy azt a testületi ülés napját megelőzően lehetőség szerint legalább 5 nappal megkapják. A rendkívüli ülésre szóló meghívót – lehetőség szerint az előterjesztéssel együtt – pedig az ülés előtt legalább 24 órával előbb kell megküldeni. Rendkívül sürgős esetben lehetőség van a képviselő-testület ülésének személyesen vagy telefonon történő összehívására.”


4. § (1)  A Rendelet 12.§ (3) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (3) A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívást kap:

a.) az ülés anyagának megküldésével, tanácskozási joggal:

- a jegyző, az aljegyző.

(2) A Rendelet 12.§ (3) bekezdése az alábbi b.) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a b)- d) pont jelölése c.)-e) pontra módosul.

„12.§ (3) A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívást kap

……

b.) meghívóval és a napirendi pontok elérhetőségének megjelölésével, tanácskozási joggal:

- a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,

- a képviselő-testület döntése alapján tanácskozási joggal rendelkező személy, vagy szervezet képviselője.”

(3)     A Rendelet 12.§ (3) bekezdés b.) pont 6. francia bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

c.) meghívóval és a napirendi pontoknak a honlapon történő elérhetőségének megjelölésével tájékoztató jelleggel:

- a járási ügyészség vezetője,

…”


     (4) A Rendelet 12.§ (3) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„12.§ (3) A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívást kap

……

d.) a meghívó és az ülés anyaga elérhetőségének megjelölésével:

- a bizottságok külső tagjai,

- a napirendi pontok előterjesztői és

- akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akinek meghívását az előterjesztő az egyes napirendek megtárgyalásához indokoltnak tartja, továbbá

- a tárgyban illetékes szervezet, kamara vezetője.”

      (5)             A Rendelet 12.§ (3) bekezdés d.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„12.§ (3) A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívást kap

……

e.) a meghívó és az anyag honlapon történő elérhetőségének megküldésével, tanácskozási joggal

  • nemzetiségi önkormányzat elnöke.”


5. §      (1)A Rendelet 12.§ (6) bekezdése a.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki

„ 12.§ (6) A képviselő-testület zárt üléseire a képviselő-testület tagjain kívül meg kell hívni:

  1. a jegyzőt, aljegyzőt.”


(2) A Rendelet 12.§ (6) bekezdése az alábbi g.) ponttal egészül ki:

„ 12.§ (6) A képviselő-testület zárt üléseire a képviselő-testület tagjain kívül meg kell hívni:

…..

g.) a jegyzőkönyvvezetőt, valamint az ülés technikai feltételeit biztosító köztisztviselőt.”


6. §      A Rendelet 12.§- a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„12. § (7) A zárt ülés keretében megtárgyalásra kerülő előterjesztést a képviselő-testület és a bizottságok tagjain kívül az előterjesztő által meghatározott érintett részére meg kell küldeni.


7. §                  A Rendelet 14.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A munkatervi javaslatokat – a témafelvetés rövid, néhány mondatos indokolásával együtt – a 14.§ (3) b)-e) pontjaiban megjelölt javaslattevők a munkaterv megtárgyalását megelőzően 14 nappal korábban, míg a képviselő-testület tagjai a munkaterv megtárgyalását megelőző 2 nappal korábban nyújthatják be a polgármesterhez.”8. §                  (1) A Rendelet 16.§ (3) bekezdés a.) pont 5. francia bekezdése – „tárgykört rendező  jogszabályok rövid ismertetése” szövegrész helyébe „az előterjesztést összeállító(k) nevének feltüntetése” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 16.§ (3) bekezdés b.) pont 5. francia bekezdése – „az előterjesztést összeállító(k) nevének feltüntetése” szövegrész helyébe „tárgykört rendező jogszabályok rövid ismertetése” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 16.§ (7) bekezdés „,az e határidő után leadott előterjesztéseket a képviselő-testület nem tárgyalja” szövegrész hatályát veszti.9. §      (1) A Rendelet 17.§ (1) bekezdés e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17.§ (1) Beszámoló készíthető:

…..

e.) az önkormányzat intézményei, vagy az önkormányzat részvételével alapított gazdasági társaságok tevékenységéről,”


(2) A Rendelet 17.§ (1) bekezdése az alábbi f.) ponttal egészül ki:

„…

f.) jogszabály, vagy a felettes szerv által előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséről.”


  10. §    A Rendelet 19.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (3) A zárt ülésen az SzMSz 12. § (6) bekezdés szerinti meghívottak vesznek részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.”


11. §    A Rendelet 19.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 19. § (5) A zárt ülés jegyzőkönyvébe a képviselő-testület és a bizottságok tagjain kívül, a törvényességi ellenőrzést ellátók, valamint a 12.§ (6) a.) pontjában meghatározott személyek tekinthetnek be. A 12. § (6) b.) –f.) pontjában megjelölt személyek csak a jelenlétük alatt elhangzottakról készült jegyzőkönyv tartalmát ismerhetik meg.”  12. §    (1) A Rendelet 31. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A testületi ülésről készült jegyzőkönyv egy eredeti példányát évente be kell köttetni, és a polgármesteri hivatal jogi és szervezési osztályán kell megőrizni. A jegyzőkönyvekből egy eredeti példányt az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Zala Megyei Kormányhivatalnak a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül. A jegyzőkönyv egy másolati példányát – a zárt ülés anyagának kivételével – a nyilvánosság számára meg kell küldeni a Fejér György Városi Könyvtárnak.13. §    A Rendelet 34.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (4) A rendeleteket az önkormányzat – 4. számú mellékletben rögzített helyszíneken található – hivatalos hirdetőtábláin a rendeletalkotásról szóló hirdetmény kifüggesztésével, valamint a Fejér György Városi Könyvtár részére a rendelet egy példányának megküldésével ki kell hirdetni. A hirdetményt a keszthelyi televízió útján, valamint Nemzeti Jogszabálytáron is közzé kell tenni. A rendelet hatályba lépéséhez kapcsolódó kihirdetés időpontjára a Fejér György Városi Könyvtár részéről történő átvétel időpontja az irányadó.”
14. §    A Rendelet 43.§ (5) bekezdés első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(5) A jegyzőkönyvvezetők a bizottsági ülések jelenléti ívét az ülést követő 3 napon belül leadják a jogi és szervezési osztályon.”


15. §    A Rendelet 54.§ (1) bekezdése az alábbi e.) ponttal egészül ki:

„(1) A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése:

…..

e.) főépítészi iroda.”


16. §    A Rendelet IX. FEJEZET – A POLGÁRMESTERI HIVATAL, A JEGYZŐ ÉS AZ ALJEGYZŐ – című része az alábbi ADATVÉDELEM megnevezésű 55/A. §-sal egészül ki:

„ADATVÉDELEM

55/A.§ Az önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlása céljából szükséges adatkezelések tekintetében a képviselő-testület, mint adatkezelő adatvédelmi tisztviselőnek a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban köztisztviselőként foglalkoztatott adatvédelmi tisztviselőt jelöli ki.”


17. §    A Rendelet 63.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A társulásokban az önkormányzatot a polgármester képviseli, akit akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesít. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az önkormányzatot a társulásokban a Pénzügyi, Jogi Bizottság elnöke helyettesíti.”


18. § (1) A Rendelet 2. számú melléklete – a polgármesterre átruházott hatáskörök – I. Szociális igazgatás című pontja az alábbi j.) ponttal egészül ki:

„Települési támogatás keretében dönt az alábbi ellátások odaítéléséről:

…..

j) dönt a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj támogatásáról.”


(2) A Rendelet 2. számú melléklete – a polgármesterre átruházott hatáskörök – IV. Közlekedés című pontja az alábbi h.) ponttal egészül ki:

     „1988. évi I. törvény

     …

     h.) az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadása.”


(3) A Rendelet 2. számú melléklete – a polgármesterre átruházott hatáskörök – VII. Egyéb ügyekben – n.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „n.) kiadmányozza az Építészeti-Műszaki Tervtanács Ügyrendjét,”


(4) A Rendelet 2. számú melléklete – a polgármesterre átruházott hatáskörök – VII. Egyéb ügyekben – a következő t.) ponttal egészül ki:

„t.) A Kbt. 9.§ (1) és (8)-(9) bekezdésben meghatározott, a Kbt. hatálya alá nem tartozó, illetve a Kbt. 111.§-ában meghatározott, uniós értékhatárt el nem érő beszerzések esetében dönt az eljárás eredményéről.”


(5) A Rendelet 2. számú melléklete – a polgármesterre átruházott hatáskörök – VII. Egyéb ügyekben – a következő u.) ponttal egészül ki:

„u.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 53. §-a alapján településképi bírság kiszabását rendelheti el.”19. § (1) A Rendelet 3. számú melléklete –Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak feladat- és hatásköre – I./2. Pénzügyi,Jogi Bizottságra átruházott hatáskörök – az alábbi 2/13. ponttal egészül ki:


„2/13. A Városstratégiai Bizottsággal közösen megtárgyalja és jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő településüzemeltetési és gazdasági feladatokat ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatát.”


   (2) A Rendelet 3. számú melléklete –Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak feladat- és hatásköre – I./2. Pénzügyi,Jogi Bizottságra átruházott hatáskörök – az alábbi 2/14. ponttal egészül ki:


„2/14. Elbírálja a helyi földbizottság, vagy az annak jogkörében eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásával szemben az eladó, a vevő, vagy a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult által előterjesztett kifogásokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2003. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) és (2) bekezdése alapján.”


20. § A Rendelet 3. számú melléklete –Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak feladat- és hatásköre – II./2. Városstratégiai Bizottságra átruházott hatáskörök – IV. – Épített és természeti környezet értékeinek helyi védelme – című pont helyébe az alábbi IV. pont lép:


„IV. – Épített és természeti környezet értékeinek helyi védelme

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 61.§(6) bekezdése alapján elbírálja a támogatási és ösztönző rendszer keretében benyújtott pályázatokat.”


21. § A Rendelet 3. számú melléklete –Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak feladat- és hatásköre – III./2. Emberi Erőforrások Bizottságára átruházott hatáskörök – az alábbi 2/26. ponttal egészül ki:


„2/26. Az Nkt. 50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatal megkeresése esetén véleményezi az iskolák felvételi körzetét.”Záró rendelkezések


22.§   (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekre kell alkalmazni.

          (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a

  1. Rendelet 14.§ (3) f.) pontja,
  2. Rendelet 30.§ (1) bekezdés d.) pontja,
  3. Rendelet 43.§ (2) bekezdés harmadik mondata „távollétének okát, illetve” szövegrész, valamint a
  4. Rendelet 2. számú melléklete – a polgármesterre átruházott hatáskörök – VI. Köznevelés és kultúra területén – b.) pontja.

(3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                                   Ruzsics Ferenc

                     Dr. Horváth Teréz

                                    polgármester

                              jegyző