Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 03. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  1. § Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„10. § (3) b) A képviselő-testület esetenként, valamely jelentős városi eseményhez, rendezvényhez kapcsolódóan, annak alkalmából ünnepi ülést tarthat.”  1. § (1) Jelen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
  1. Jelen rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.

                                     Nagy Bálint                                      Dr. Gábor Hajnalka

                                    polgármester                                                 jegyző