Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelete a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 13 - 2018. 11. 14

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1. § A Rendelethez tartozó B-9 jelű szabályozási tervlap Keszthely 6006 és 6007 hrsz-okat érintő normatartalma helyébe e rendelet 1. számú mellékletének normatartalma lép.

2. § A Rendelethez tartozó B-4 jelű szabályozási tervlap Keszthely 043/58 hrsz-ot érintő normatartalma helyébe e rendelet 1. számú mellékletének normatartalma lép.3. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                             Ruzsics Ferenc                                      Dr. Horváth Teréz

                               polgármester                                                    jegyző