Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 27 - 2020. 02. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el.


1. § A az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) – (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.668.553 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            3.990.634 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                  8.659.187 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-hatszázötvenkilencmillió-száznyolcvanhétezer forintban az 1. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                               8.553.307 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                105.880 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     8.659.187 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-hatszázötvenkilencmillió-száznyolcvanhétezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                3.884.754 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-nyolcszáznyolcvannégymillió-hétszázötvennégyezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2019. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.829.282 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.544.655 eFt,

c) működési hiány:                                                      715.373 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2019. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:               839.271 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:             4.008.652 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                               3.169.381 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                   1.690.849 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.977.704 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                       0 eFt.


(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                                 1.894.574 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                        6.658.733 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.”


„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2019. évi összes bevétele és kiadása 8.659.187 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”


2. § A Rendelet 5. § (1) – (3) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 320.180 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 118.654 eFt. Az általános tartalékból 117.029 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.625 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.


(3) A céltartalék összege 201.526 eFt. A céltartalékból 15.937 eFt működési, 185.589 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 112.040 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 19.353 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 54.196 eFt fordítható.”


„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 15.437 eFt felhasználására a következők szerint:


a) a Városstratégiai Bizottsága 2.300 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására, 1.189 eFt-ot környezetvédelmi kiadásokra,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 8.243 eFt-ot, sporttámogatásra 0 Ft-ot, reklám és propaganda kiadásokra 0 Ft-ot, 2019. évi választásokban résztvevő OEVI és HVI tagok díjazására biztosított keret felhasználására 3.705 eFt-ot fordíthat.”


3. § A Rendelet 1-14., 18. és 19. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.


4. § (1) Jelen rendelet 2019. december 31-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Nagy Bálint

Dr. Gábor Hajnalka

polgármester

jegyző